Utdrag ur Centerpartiets partiprogram

Så länge det finns regimer som kränker fundamentala medmänskliga principer är möjligheten till asyl ett sätt att erbjuda människor ett skydd för sina grundläggande fri- och rättigheter. Att få söka sig en fristad och en försörjning, inte bara inom det land där man är född, utan också utanför landets gränser, är en mänsklig rättighet. Sverige har också genom konventioner i Förenta Nationerna (FN) och andra internationella avtal förbundit sig att erbjuda flyktingar en fristad. Fler länder behöver vara med och ta ansvar för skyddet av flyktingar. Sverige ska verka för starkare internationella överenskommelser när det gäller flyktingmottagandet.

Läs mer ur Centerpartiets partiprogram