Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Djurrätt

Närhetsprincipen avseende all livsmedelsproduktion är viktig ur flera aspekter, för miljön men även för djurhållningen. Slaktdjur ska transporteras och hanteras på ett sådant sätt att de inte far illa. All slakt ska ske på bedövat djur. Konsumenter måste ges möjlighet att vara medvetna och kunna göra aktiva val i sin vardag, därför stödjer Feministiskt initiativ den av EU påbörjade processen att all varuproduktion ska märkas utifrån resultat av livscykelanalys. Människan har inte rätt att utrota andra varelser. Den biologiska mångfald som finns i Sverige ska bevaras för framtiden. Det betyder till exempel att Sveriges rovdjursstam ska finnas kvar i ett livskraftigt bestånd. Att se och motverka att djur utsätts för onödigt lidande är en del i ett hållbart miljö- och djurskyddspolitiskt arbete.

Att en enskild myndighet med särskilt ansvar för djurskydd och djurvälfärd inrättas är av stor betydelse för att djurskyddslagstiftningen efterlevs. Jordbruksverket har nu ansvar för frågor som rör djurskydd. En särskild djurskyddsmyndighet behövs för att det ska finnas en myndighet som enbart arbetar med frågor som rör djurskydd och som har särskilt fokus på ökad djurvälfärd. Det är av stor vikt då det i ett flertal fall rapporterats om stora brister inom djurindustrin

- Fi ska verka för att fler djurskyddskontroller genomförs, planerade såväl som oanmälda.

- Fi ska verka för att djurskyddsmyndigheten återinrättas, och tar över det centrala ansvaret för djurskyddet.

- Fi ska verka för att mer forskning bedrivs på området djurvälfärd så att mindre plågsamma slaktmetoder kan utvecklas, samt att berörda näringsidkare får relevant utbildning på området.

- Fi ska verka för att det ska gå att väcka allmänt åtal när djur vanvårdas och att resurserna för lagens efterlevnad ökas.

- Fi ska verka för att alla husdjur i jordbruksverksamhet ska ha laglig rätt till längre utevistelse under sommaren. När djur vistas inomhus ska de ha rätt till större utrymmen och att vistas i mindre grupper.

- Fi ska verka för att förberedelse eller försök till grova jaktbrott straffbeläggs.

- Fi ska verka för att den djurskyddslagstiftning som finns idag efterlevs och att djurskyddsinspektörer känner sig trygga när de utför sitt arbete.

- Fi ska verka för utveckling och ökat användande av alternativ till djurförsök.

- Fi ska verka för ett förbud mot djur på cirkusar.

- Fi ska verka för att pälsdjursuppfödning förbjuds.

- Fi ska verka för att förbud mot sexuella övergrepp på djur skrivs in i djurskyddslagen.

- Fi ska verka för att innehav och spridning av djurpornografi förbjuds.

- Fi ska verka för att det ska finnas kvinnojourer där husdjur är tillåtna.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram