Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Funktionalitet

Det är viktigt att funktionalitet ses som ett samhällsansvar och inte som ett individuellt problem. Människor med funktionsnedsättning blir funktionshindrade först i mötet med vårt samhälles normer kring funktionsduglighet. Feministiskt initiativ anser det nödvändigt att problematisera begreppet funktionsnedsättning och sätta fokus på varje individs rätt att leva utan diskriminerande hinder. Det stöd som samhället ger de funktionshindrade ska inte ses som flexibelt, där rätten till stöd och livskvalitet tolkas olika beroende på de statliga finansernas status.

Personlig assistans bör ses som en rättighet som medför ökad självständighet och självbestämmande. En ökad satsning måste därför göras på att utveckla ett mer flexibilitet utbud av serviceboende, där anpassat gruppboende med tillgång till personal kan fungera som ett komplement till eget boende med personlig assistans. Krav på ökad flexibilitet måste även riktas mot arbetsgivare vid utformande av arbetsplatser och arbetsuppgifter. Funktionshindrade barn ska ha samma rätt till personlig assistans som vuxna – föräldrarna, vanligtvis kvinnan, ska inte ta samhällets ansvar.

Feministiskt initiativ vill se ett samhälle där ingen utesluts. Därför bör en miljö som inte är tillgänglig för alla klassas som diskriminerande. Det finns omkring 1,8 miljoner personer med funktionsnedsättning i Sverige. Det motsvarar 20 procent av befolkningen. 1,8 miljoner människor berörs alltså direkt av otillgängligheten i samhället.

Sedan 2003 finns det en generell diskrimineringslagstiftning som skyddar mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Bristande tillgänglighet är dock uttryckligen inte en grund för diskriminering.

Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter. Genom att klassa otillgänglighet som diskriminering kommer individer i civilrättsliga mål att kunna kräva skadestånd för den skada, olägenhet och kränkning som man lidit.

- Fi ska verka för att lagen om särskilt stöd (LSS) förändras så att fler får rätt till personlig assistans oavsett ålder och i ökad omfattning.

- Fi ska verka för att biståndsbedömare inte bara anger antal timmar, utan även vilka arbetsuppgifter som ska utföras av personliga assistenter. Arbetsuppgifterna utformas i samråd med brukaren. Det ska finnas en arbetsbeskrivning tillgänglig hos brukaren. Vid byte av assistent ska en väl tilltagen period av bredvidgång garanteras för båda parters säkerhet.

- Fi ska verka för att det på alla särskilda boenden och gruppbostäder i Sverige ska finnas tillgång till gemensamhetsutrymmen om detta önskas av de boende.

- Fi ska verka för en förstärkt sanktionsmöjlighet för Arbetsmiljöverket vid granskning av arbetsmiljö ur ett funktionshinderperspektiv.

- Fi ska verka för ökad utveckling och nyttiggörande av teknologi och hjälpmedel för att undanröja funktionshindrande miljöer. Utvecklingen ska vara baserad på kvinnors och mäns olika behov.

- Fi ska verka för stöd till innovationer, etablering och utveckling av företag vars produkter tillgodoser uppfyllelse av tillgänglighetsmålen, med särskilt beaktande av kvinnors behov.

- Fi ska verka för att en statlig utredning ska tillsättas som kartlägger de brister som finns i levnadsförhållandena hos personer med funktionsnedsättning. Utredningen ska syfta till att varje enskild individ ska få möjlighet att påverka sina egna levnadsvillkor samt undersöka hur ålder, kön, sexualitet, etnicitet samt typ av funktionshinder påverkar levnadsvillkoren hos personer med funktionsnedsättning.

- Fi ska verka för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram