Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Klimat, energi och transporter

Feministiskt initiativ har en vision om ett hållbart energisystem byggt på förnyelsebara resurser och ett minimalt utsläpp av växthusgaser. Det är ett system där resurser fördelas rättvist mellan människor och i solidaritet med framtida generationer. I Sverige har vi med våra stora förnyelsebara naturresurser ovanligt goda förutsättningar att minska våra klimatutsläpp och därmed också ett stort ansvar att verkligen göra detta.

Redan idag syns effekterna av den globala uppvärmningen, den drabbar redan utsatta grupper hårdast, framförallt kvinnor i de fattigaste delarna av världen. Världen ser ut som den gör eftersom delar av världens befolkning har tagit sig rätt att roffa åt sig av jorden resurser. Samtidigt som resursuttaget hos de rikaste områdena i världen måste minska måste välfärden öka i fattigaste områdena. De teknologiska lösningarna på klimatproblematiken finns redan men kan inte nås genom individuella konsumtionsval eller rena marknadslösningar. Det som nu behövs är politisk vilja. Feministiskt initiativ vill se en framtid där Sverige är helt fossiloberoende senast 2040 och har ett helt förnyelsebart energisystem. Detta system är ett decentraliserat och till en början subventionerat system som gör det billigt och enkelt för privatpersoner att vara producenter av elektricitet och värme.

Det är även viktigt att energianvändningen är så liten som möjligt eftersom all energianvändning har miljöpåverkan även om den skiljer sig åt mellan olika energislag.

Feministiskt initiativ tror på ett energieffektivt och hållbart transportsystem utan klimatpåverkan. Detta kräver kraftig utbyggnad av spårtrafik som i städerna på sikt ska kunna helt ersätta privatbilismen. På samma sätt måste de snabbt växande utsläppen från lastbils- och flygtransporterna minimeras genom övergång till tågtransport genom satsningar på utbyggnad och underhåll av spårtrafiken. Ett mer hållbart transportsystem stimuleras även av satsningar på en stadsplanering som är anpassad till cykel och gångtrafik. För att skapa ett hållbart transportsystem behövs förändring i priser. Politiken bör införa styrmedel som styr mot att det som är skadligt för miljön som flyg och bilar blir dyrare samtidigt som priset på tåg och kollektivtrafik sänks.

Feministiskt initiativ tror på att en grön skatteväxling stimulerar hushållning av energi och utvecklingen av hållbara innovationer. En höjd koldioxidskatt krävs för att minska både utsläppen och bilismen i Sverige. Förutom skatt på energi och transporter krävs en styrning mot minskad köttkonsumtion. En koldioxidskatt på mat är en möjlighet att påverka de stora växthusgasutsläpp som kommer från köttproduktionen. Ett sätt att säkerställa ambitiösa utsläppsminskningar är att skaffa årliga utsläppsmål. En klimatbudget med årliga utsläppsmål ger även en långsiktig ram för organiseringen av ett fossilfritt samhälle, något som efterfrågas av utvecklare av ny hållbar teknik.

Feministiskt initiativ tror att ambitiösa åtgärder måste till för att tackla klimat- och energiproblematiken men vi tror också att det är möjligt att skapa en hållbar värld om vi börjar idag.

- Fi ska verka för en kraftigt höjd koldioxidskatt.

- Fi ska verka för att alla Sveriges utsläppsrätter annulleras.

- Fi ska verka för att en koldioxidskatt på mat utvecklas i syfte att minska köttkonsumtionen. Denna ska ta hänsyn till att klimatutsläppen varierar beroende på vilket djur köttet kommer från samt hur köttet producerats.

- Fi ska verka för att kommuner och landsting genom offentlig upphandling minskar köttkonsumtionen inom sin egen verksamhet.

- Fi ska verka för sänkt moms på ekologiska vegetabiliska varor.

- Fi ska verka för en fullständig konsumtionsbaserad utsläppsredovisning där länders globala samlade påverkan räknas in, inte bara de fysiska utsläpp som äger rum innanför deras gränser.

- Fi ska verka för att Sverige får ett energisystem som är 100 % förnyelsebart.

- Fi ska verka för att alla fossila bränslen ska fasas ut från el och värmesektorn i Sverige så fort som möjligt.

- Fi ska verka för att ingen ny storskalig vattenkraft byggs i Sverige och att det säkerställs att hänsyn tas till den biologiska mångfalden i de vattenkraftverk som redan är byggda.

- Fi ska verka för utbyggnad av vindkraft och solenergi samt för framtida förnybara energikällor. Fi ska verka för att avvecklingen av den svenska kärnkraften snabbas på genom att skadeståndsansvaret ökar till minst 100 miljarder kronor.

- Fi ska verka för att Sverige ska anta ambitiösa mål för en minskning av den slutgiltiga energianvändningen.

- Fi ska verka för att de nationella byggnormerna skärps så att den tillåtna energianvändningen per kvadratmeter i nya byggnader halveras.

- Fi ska verka för att staten gör en storskalig satsning på energieffektiviseringar i den befintliga bebyggelsen med fokus på miljonprogramområdena.

- Fi ska verka för att det ska bli ekonomiskt rimligt och möjligt att installera småskalig förnyelsebar elproducerande teknik; exempelvis bör ett system liknande det som finns i Danmark med netto- debitering införas snarast.

- Fi ska verka en förändring i priser så att det alltid är billigare att åka tåg än ta bil eller flyg inom Sveriges gränser.

- Fi ska verka för att banavgifterna för tågtrafiken sänks.

- Fi ska verka för att tågens biljettpriser ska sänks samtidigt som tågens turtäthet och pålitlighet ökar.

- Fi ska verka för att mer pengar ska läggas på järnvägar än på vägar i varje nationell budget samt att alla nybyggen av motorvägar stoppas.

- Fi ska verka för att flygresor och godstransporter med tunga lastbilar styrs över till järnväg. Fi ska verka för att järnvägen får en hög prioritet inom transportsektorn.

- Fi ska verka för att införa likvärdig moms, 25 procent på allt flyg, vilket innebär en höjning för inrikesflyg från 6 procent.

- Fi ska verka för att Sverige ska upphöra med alla subventioner till flygplatser och flyg.

- Fi ska verka för att införa en global skatt på flygbränsle.

- Fi ska verka för att kollektivtrafiken ska byggas ut och göras avgiftsfri och tillgänglig.

- Fi ska verka för införandet av en nolltaxefond där kommuner, landsting och regioner kan söka pengar för att finansiera införandet av en avgiftsfri kollektivtrafik.

- Fi ska verka för införandet av öronmärkta pengar för investeringar i gång- och cykelinfrastruktur på nationell och regional plan samt för att kommuner ska kunna söka statsbidrag för gång och cykelinvesteringar.

- Fi ska verka för att lokala och regionala gång och cykelplaner ska vara obligatoriska.

- Fi ska verka för att trängselavgifter införs i fler svenska städer.

- Fi ska verka för ett förbud mot etableringar av externa köpcentrum.

- Fi ska verka för att samhällsplaneringen tar ökad hänsyn till cyklister och gående och att brukaranpassade gång och cykelvägar där hänsyn tas till människors olika behov byggs.

- Fi ska verka för att alternativ till privatbilismen och kollektivtrafiken, till exempel bil poolen och cyklisterna, tas med i samhällsplaneringen.

- Fi ska verka för att alternativa drivmedel till fossila bränslen tas fram och utvecklas samt beskattas lägre. Prioritering ska ges till elektriska transportmedel och andra generationens biodrivmedel.

- Fi ska verka för att regionutveckling och arbetsmarknadernas dynamik måste mötas med en framsynt utveckling av allmänna färdmedel. Hänsyn till turtäthet och restid är här av central betydelse för jämställdhet, tillgång till arbetsplatser och graden av självförsörjningsförmåga.

- Fi ska verka för att ett system tas fram där individuella kvoter för utsläpp av klimatpåverkande ämnen tydliggörs. En riktad individuell klimatrådgivning för att praktiskt möjliggöra förändrad livsstil ska utvecklas.

- Fi ska verka för att alla klimatsatsningar i utvecklingsländer ska utgå från ländernas egna behov och krav. Pengar som idag går till åtgärder styrda av västvärlden ska föras över till en klimatfond organiserad av FN styrd i huvudsak av utvecklingsländer.

- Fi ska verka för en global skatt på utsläpp av växthusgaser där inkomsterna administreras av FN för att hantera naturkatastrofer och stödja klimatvänliga och hållbara samhällen i utvecklingsländer.

- Fi ska verka för att kvinnors situation vid naturkatastrofer uppmärksammas och att kvinnor görs till aktörer i återbyggandet av samhället efter en naturkatastrof.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram