Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Miljö

Feministiskt initiativ har en vision om en hållbar värld där vi inte konsumerar mer resurser än det som vår planet kan producerar. Hållbar utveckling är en förutsättning för välfärd. Den hållbara utvecklingen präglas av globala, ekonomiska, sociala och miljömässiga rättvisedimensioner där den antirasistiska feministiska maktanalysen utgör ett självklart perspektiv. Miljöområdet har traditionellt undantagits maktanalyser, trots att olika maktordningar tydligt samverkar. Feministiskt initiativ ifrågasätter människors självpåtagna rätt att dominera, exploatera och manipulera natur, djur och människor. Vårt synsätt har sitt ursprung i bland annat den kamp som förs av kvinnor överallt i världen för miljö, demokrati och mänskliga rättigheter.

Feministiskt initiativ anser inte att hållbar utveckling och åtgärder för att begränsa klimathoten behöver innebära minskad livskvalitet. Däremot utmanar åtgärderna dagens ensidiga bild av välfärd som liktydig med materiell, resursslukande privatkonsumtion.

FN:s klimatpanel (IPCC) konstaterade år 2001 att klimatpåverkan kommer att drabba kvinnor betydligt hårdare än män världen över. Det är en global ekonomisk rättvisefråga där västvärlden måste ta ett större ansvar.

Feministiskt initiativ vill arbeta aktivt och könsmedvetet för att förändra vårt produktions- och levnadssätt så att vi inte förstör den miljö som utgör förutsättningen jordens och vår egen fortlevnad. Vår utgångspunkt är att vi alla har ansvar för att arbeta för en hållbar utveckling, både i stort och i smått.

En sjättedel av jordens befolkning i de rika länderna konsumerar mer än hälften av jordens olja och står för hälften av alla koldioxidutsläpp. Transport-sektorn och de sektorer som utvecklar vår infrastruktur domineras av män. Styrelser, chefspositioner och befattningar inom trafikverk, transportföretag, länstrafikhuvudmän och övriga intresseorganisationer är mansdominerade. Feministiskt initiativ strävar efter en jämnare könsfördelning i representationen i dessa instanser som driver utvecklingen av vårt samhälle.

Grundläggande för Feministiskt initiativ är att alla förslag som läggs om miljöförbättrande åtgärder bygger på en maktanalys så att åtgärderna riktas till de grupper som påverkar miljön mest.

- Fi ska nationellt och i EU verka för att klimatförändringarna ska hanteras inom ramen för FN-systemet och att Kyoto- och Bali-överenskommelsernas beslut genomförs och att övergången till alternativa energisystem och användningar snabbas upp och radikaliseras.

- Fi ska verka för en ökad användning av miljö-, rättvise-, och jämställdhetsmärkning av varor och tjänster. Fi ska verka för att märkningen också omfattar djurs levnadsförhållanden när animaliska varor produceras.

- Fi ska verka för en ökad produktion och konsumtion av varor och livsmedel med låg miljö- och klimatpåverkan. Fi ska verka för att sådana varor och livsmedel prioriteras vid offentliga upphandlingar. Fi ska verka för att varor och livsmedel som uppfyller krav för rättvisemärkning prioriteras vid offentliga upphandlingar.

- Fi ska verka för en skatteväxling med ökade skatter på miljöfarlig verksamhet och minskade skatter på arbete. Den som förorenar ska betala.

- Fi ska verka för jämställd representation i de sektorer som utvecklar vår infrastruktur.

- Fi ska verka för att ekonomiska styrmedel används och utformas så att de ger omedelbar effekt och är riktade mot högkonsumenter.

- Fi ska verka för mer variationsrika boendeformer som medför resursbesparingar.

- Fi ska genom EU verka för att Världshandelsorganisationen inte ska ha prioritet över de internationella miljöavtal som förhandlats fram inom ramen för FN-systemet, lokalt, regionalt och globalt.

- Fi ska genom EU verka för att utvecklingsländer inte används som avstjälpningsplats för industriländernas hushålls-, industriella, miljöfarliga och nukleära avfall.

Klimat, energi och transporter

Feministiskt initiativ har en vision om ett hållbart energisystem byggt på förnyelsebara resurser och ett minimalt utsläpp av växthusgaser. Det är ett system där resurser fördelas rättvist mellan människor och i solidaritet med framtida generationer. I Sverige har vi med våra stora förnyelsebara naturresurser ovanligt goda förutsättningar att minska våra klimatutsläpp och därmed också ett stort ansvar att verkligen göra detta.

Redan idag syns effekterna av den globala uppvärmningen, den drabbar redan utsatta grupper hårdast, framförallt kvinnor i de fattigaste delarna av världen. Världen ser ut som den gör eftersom delar av världens befolkning har tagit sig rätt att roffa åt sig av jorden resurser. Samtidigt som resursuttaget hos de rikaste områdena i världen måste minska måste välfärden öka i fattigaste områdena. De teknologiska lösningarna på klimatproblematiken finns redan men kan inte nås genom individuella konsumtionsval eller rena marknadslösningar. Det som nu behövs är politisk vilja. Feministiskt initiativ vill se en framtid där Sverige är helt fossiloberoende senast 2040 och har ett helt förnyelsebart energisystem. Detta system är ett decentraliserat och till en början subventionerat system som gör det billigt och enkelt för privatpersoner att vara producenter av elektricitet och värme.

Det är även viktigt att energianvändningen är så liten som möjligt eftersom all energianvändning har miljöpåverkan även om den skiljer sig åt mellan olika energislag.

Feministiskt initiativ tror på ett energieffektivt och hållbart transportsystem utan klimatpåverkan. Detta kräver kraftig utbyggnad av spårtrafik som i städerna på sikt ska kunna helt ersätta privatbilismen. På samma sätt måste de snabbt växande utsläppen från lastbils- och flygtransporterna minimeras genom övergång till tågtransport genom satsningar på utbyggnad och underhåll av spårtrafiken. Ett mer hållbart transportsystem stimuleras även av satsningar på en stadsplanering som är anpassad till cykel och gångtrafik. För att skapa ett hållbart transportsystem behövs förändring i priser. Politiken bör införa styrmedel som styr mot att det som är skadligt för miljön som flyg och bilar blir dyrare samtidigt som priset på tåg och kollektivtrafik sänks.

Feministiskt initiativ tror på att en grön skatteväxling stimulerar hushållning av energi och utvecklingen av hållbara innovationer. En höjd koldioxidskatt krävs för att minska både utsläppen och bilismen i Sverige. Förutom skatt på energi och transporter krävs en styrning mot minskad köttkonsumtion. En koldioxidskatt på mat är en möjlighet att påverka de stora växthusgasutsläpp som kommer från köttproduktionen. Ett sätt att säkerställa ambitiösa utsläppsminskningar är att skaffa årliga utsläppsmål. En klimatbudget med årliga utsläppsmål ger även en långsiktig ram för organiseringen av ett fossilfritt samhälle, något som efterfrågas av utvecklare av ny hållbar teknik.

Feministiskt initiativ tror att ambitiösa åtgärder måste till för att tackla klimat- och energiproblematiken men vi tror också att det är möjligt att skapa en hållbar värld om vi börjar idag.

- Fi ska verka för en kraftigt höjd koldioxidskatt.

- Fi ska verka för att alla Sveriges utsläppsrätter annulleras.

- Fi ska verka för att en koldioxidskatt på mat utvecklas i syfte att minska köttkonsumtionen. Denna ska ta hänsyn till att klimatutsläppen varierar beroende på vilket djur köttet kommer från samt hur köttet producerats.

- Fi ska verka för att kommuner och landsting genom offentlig upphandling minskar köttkonsumtionen inom sin egen verksamhet.

- Fi ska verka för sänkt moms på ekologiska vegetabiliska varor.

- Fi ska verka för en fullständig konsumtionsbaserad utsläppsredovisning där länders globala samlade påverkan räknas in, inte bara de fysiska utsläpp som äger rum innanför deras gränser.

- Fi ska verka för att Sverige får ett energisystem som är 100 % förnyelsebart.

- Fi ska verka för att alla fossila bränslen ska fasas ut från el och värmesektorn i Sverige så fort som möjligt.

- Fi ska verka för att ingen ny storskalig vattenkraft byggs i Sverige och att det säkerställs att hänsyn tas till den biologiska mångfalden i de vattenkraftverk som redan är byggda.

- Fi ska verka för utbyggnad av vindkraft och solenergi samt för framtida förnybara energikällor. Fi ska verka för att avvecklingen av den svenska kärnkraften snabbas på genom att skadeståndsansvaret ökar till minst 100 miljarder kronor.

- Fi ska verka för att Sverige ska anta ambitiösa mål för en minskning av den slutgiltiga energianvändningen.

- Fi ska verka för att de nationella byggnormerna skärps så att den tillåtna energianvändningen per kvadratmeter i nya byggnader halveras.

- Fi ska verka för att staten gör en storskalig satsning på energieffektiviseringar i den befintliga bebyggelsen med fokus på miljonprogramområdena.

- Fi ska verka för att det ska bli ekonomiskt rimligt och möjligt att installera småskalig förnyelsebar elproducerande teknik; exempelvis bör ett system liknande det som finns i Danmark med netto- debitering införas snarast.

- Fi ska verka en förändring i priser så att det alltid är billigare att åka tåg än ta bil eller flyg inom Sveriges gränser.

- Fi ska verka för att banavgifterna för tågtrafiken sänks.

- Fi ska verka för att tågens biljettpriser ska sänks samtidigt som tågens turtäthet och pålitlighet ökar.

- Fi ska verka för att mer pengar ska läggas på järnvägar än på vägar i varje nationell budget samt att alla nybyggen av motorvägar stoppas.

- Fi ska verka för att flygresor och godstransporter med tunga lastbilar styrs över till järnväg. Fi ska verka för att järnvägen får en hög prioritet inom transportsektorn.

- Fi ska verka för att införa likvärdig moms, 25 procent på allt flyg, vilket innebär en höjning för inrikesflyg från 6 procent.

- Fi ska verka för att Sverige ska upphöra med alla subventioner till flygplatser och flyg.

- Fi ska verka för att införa en global skatt på flygbränsle.

- Fi ska verka för att kollektivtrafiken ska byggas ut och göras avgiftsfri och tillgänglig.

- Fi ska verka för införandet av en nolltaxefond där kommuner, landsting och regioner kan söka pengar för att finansiera införandet av en avgiftsfri kollektivtrafik.

- Fi ska verka för införandet av öronmärkta pengar för investeringar i gång- och cykelinfrastruktur på nationell och regional plan samt för att kommuner ska kunna söka statsbidrag för gång och cykelinvesteringar.

- Fi ska verka för att lokala och regionala gång och cykelplaner ska vara obligatoriska.

- Fi ska verka för att trängselavgifter införs i fler svenska städer.

- Fi ska verka för ett förbud mot etableringar av externa köpcentrum.

- Fi ska verka för att samhällsplaneringen tar ökad hänsyn till cyklister och gående och att brukaranpassade gång och cykelvägar där hänsyn tas till människors olika behov byggs.

- Fi ska verka för att alternativ till privatbilismen och kollektivtrafiken, till exempel bil poolen och cyklisterna, tas med i samhällsplaneringen.

- Fi ska verka för att alternativa drivmedel till fossila bränslen tas fram och utvecklas samt beskattas lägre. Prioritering ska ges till elektriska transportmedel och andra generationens biodrivmedel.

- Fi ska verka för att regionutveckling och arbetsmarknadernas dynamik måste mötas med en framsynt utveckling av allmänna färdmedel. Hänsyn till turtäthet och restid är här av central betydelse för jämställdhet, tillgång till arbetsplatser och graden av självförsörjningsförmåga.

- Fi ska verka för att ett system tas fram där individuella kvoter för utsläpp av klimatpåverkande ämnen tydliggörs. En riktad individuell klimatrådgivning för att praktiskt möjliggöra förändrad livsstil ska utvecklas.

- Fi ska verka för att alla klimatsatsningar i utvecklingsländer ska utgå från ländernas egna behov och krav. Pengar som idag går till åtgärder styrda av västvärlden ska föras över till en klimatfond organiserad av FN styrd i huvudsak av utvecklingsländer.

- Fi ska verka för en global skatt på utsläpp av växthusgaser där inkomsterna administreras av FN för att hantera naturkatastrofer och stödja klimatvänliga och hållbara samhällen i utvecklingsländer.

- Fi ska verka för att kvinnors situation vid naturkatastrofer uppmärksammas och att kvinnor görs till aktörer i återbyggandet av samhället efter en naturkatastrof.

Skog och hav

Livet grundas på naturtillgångarna, livet i skogen, marken och havet har avgörande betydelse för mänsklighetens överlevnad. Uthuggning, torrläggning och exploatering mark bidrar till förstörelse av biologisk produktion och tillgång på syre.

Skogscertifiering ger möjligheter för tillverkare att märka produkterna från skogen för att tala om att de uppfyller miljö- och andra krav. Certifieringssystemet, FSC (Forest Stewardship Council) omfattar dessutom bland annat ursprungsbefolkningars intressen.

Situationen i våra omgivande hav är alarmerande. Industrifisket, utsläpp från jordbruk och risker med oljeutsläpp från fartyg äventyrar livet i våra hav. Feministiskt initiativ stödjer och främjar samarbete mellan länderna kring Östersjön och Västerhavet och på andra nivåer i arbetet för att rädda vår havsmiljö. Jordbruket spelar en viktig roll för vårt samhälle och har en stor påverkan på vår miljö.

- Fi ska verka för att skogen brukas på ett mer hållbart och långsiktigt sätt uppmärksammas och tas till vara.

- Fi ska verka för en tydlig, begriplig och pålitlig miljömärkning för skogsprodukter som underlättar konsumenters produktval.

- Fi ska verka för att öka skogens tillgänglighet, att turism bygger på ekologiskt hänsynstagande och att jakt inte verkar inskränkande på tillgängligheten.

- Fi ska verka för att den svenska regeringen blir mycket mer offensiv i försöken att förändra EU:s fiskeripolitik i riktning mot ett kraftigt minskat uttag. Trögheten i EU-systemet får inte hindra radikala åtgärder i Sverige. Den svenska fiskeflottan måste minskas, och stora områden måste fredas för att ge hotade arter en chans att återhämta sig.

- Fi ska verka för ett importförbud av jätteräkor för att förhindra exploaterandet av lokalbefolkningen och de förödande miljöeffekterna som industrin medför.

- Fi ska verka för ett trålförbud i Natura 2000-områden.

Ekologisk produktion

Livsmedel utgör basen för vår överlevnad. Därför strävar vi efter att all livsmedelsproduktion ska främja ekologisk mångfald och vara befriad från kemiska bekämpningsmedel. Därför stödjer Feministiskt initiativ en övergång till ett ekologiskt jordbruk. Genom att stödja ekologiska producenter genom olika former av till exempel skattelättnader kan det påskynda övergångsprocessen. Köttproduktion ska ske utan genmodifiering och tillväxthormon. Resistenta bakterier utgör idag ett problem inom köttproduktionen, vilket kan avhjälpas genom en övergång till ekologisk djurhållning. Användandet av genmodifierade organismer är inte förenligt med strävan mot ekologisk livsmedelsproduktion, eftersom det förutsätter ett ökat beroende av kemikalieanvändning i jordbruket. En ökad användning av kemikalier drabbar i sin tur i hög grad kvinnor och barn, eftersom de utför en stor del av jordbruksarbetet i utvecklingsländerna.

- Fi ska verka för att staten, genom bildandet av ett nationellt center för ekologiska livsmedel, stödjer produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel.

- Fi ska verka för att kommuner och landsting genom offentlig upphandling ökar användandet av ekologiskt producerade livsmedel inom sin egen verksamhet.

- Fi ska verka för att användandet av genmodifierade organismer i livsmedelsproduktionen förbjuds.

- Fi ska verka för ett förbud mot import av grödor som har besprutats med ämnen som är förbjudna inom EU.

Djurrätt

Närhetsprincipen avseende all livsmedelsproduktion är viktig ur flera aspekter, för miljön men även för djurhållningen. Slaktdjur ska transporteras och hanteras på ett sådant sätt att de inte far illa. All slakt ska ske på bedövat djur. Konsumenter måste ges möjlighet att vara medvetna och kunna göra aktiva val i sin vardag, därför stödjer Feministiskt initiativ den av EU påbörjade processen att all varuproduktion ska märkas utifrån resultat av livscykelanalys. Människan har inte rätt att utrota andra varelser. Den biologiska mångfald som finns i Sverige ska bevaras för framtiden. Det betyder till exempel att Sveriges rovdjursstam ska finnas kvar i ett livskraftigt bestånd. Att se och motverka att djur utsätts för onödigt lidande är en del i ett hållbart miljö- och djurskyddspolitiskt arbete.

Att en enskild myndighet med särskilt ansvar för djurskydd och djurvälfärd inrättas är av stor betydelse för att djurskyddslagstiftningen efterlevs. Jordbruksverket har nu ansvar för frågor som rör djurskydd. En särskild djurskyddsmyndighet behövs för att det ska finnas en myndighet som enbart arbetar med frågor som rör djurskydd och som har särskilt fokus på ökad djurvälfärd. Det är av stor vikt då det i ett flertal fall rapporterats om stora brister inom djurindustrin

- Fi ska verka för att fler djurskyddskontroller genomförs, planerade såväl som oanmälda.

- Fi ska verka för att djurskyddsmyndigheten återinrättas, och tar över det centrala ansvaret för djurskyddet.

- Fi ska verka för att mer forskning bedrivs på området djurvälfärd så att mindre plågsamma slaktmetoder kan utvecklas, samt att berörda näringsidkare får relevant utbildning på området.

- Fi ska verka för att det ska gå att väcka allmänt åtal när djur vanvårdas och att resurserna för lagens efterlevnad ökas.

- Fi ska verka för att alla husdjur i jordbruksverksamhet ska ha laglig rätt till längre utevistelse under sommaren. När djur vistas inomhus ska de ha rätt till större utrymmen och att vistas i mindre grupper.

- Fi ska verka för att förberedelse eller försök till grova jaktbrott straffbeläggs.

- Fi ska verka för att den djurskyddslagstiftning som finns idag efterlevs och att djurskyddsinspektörer känner sig trygga när de utför sitt arbete.

- Fi ska verka för utveckling och ökat användande av alternativ till djurförsök.

- Fi ska verka för ett förbud mot djur på cirkusar.

- Fi ska verka för att pälsdjursuppfödning förbjuds.

- Fi ska verka för att förbud mot sexuella övergrepp på djur skrivs in i djurskyddslagen.

- Fi ska verka för att innehav och spridning av djurpornografi förbjuds.

- Fi ska verka för att det ska finnas kvinnojourer där husdjur är tillåtna.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram