Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Äldre och unga

Samhället måste skapa förutsättningar för att människor ska få kunna växa upp och åldras under trygga och värdiga former. Respekten för alla människors lika och okränkbara värde måste upprätthållas under hela livscykeln. Värdigheten i ett samhälle kan bäst bedömas utifrån hur man bemöter de mest behövande människorna.

Såväl äldre som yngre är underrepresenterade på olika beslutsnivåer. Detta är oroande. Att det finns representanter i olika åldrar och därmed skiftande perspektiv i olika beslutande församlingar är en förutsättning för ett gott beslutsfattande.

Det är också viktigt att skapa mötesplatser mellan unga och äldre i samhället. I generationsmötet knyts kontakter och utbyts erfarenheter som kan medverka till ökad förståelse och stärkt samhällsgemenskap.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram