Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Den svenska fiskerinäringen måste ges förutsättningar att även i framtiden vara livskraftig. Den regionalpolitiska betydelsen av ett starkt svenskt fiske kan inte överskattas. En stor del av befolkningen i skärgården är direkt eller indirekt beroende av en väl fungerande fiskerinäring. För att garantera dessa samhällens fortlevnad är det viktigt att åtgärder vidtas för att bevara en livskraftig fiskerinäring.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram