Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Ett annat viktigt sätt att minska funktionsned- sättningens betydelse är att öka tillgängligheten i samhället. Det måste till exempel vara självklart att man tar hänsyn till funktionshindrades behov av god tillgänglighet vid utformningen av offentliga inrättningar, anläggningar och informationssystem. Likaså måste utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter också vara tillgängligt för personer med funktionshinder. I detta sammanhang måste särskild uppmärksamhet ägnas åt barn med funktionshinder eftersom de sällan kan hävda sina rättigheter själva med samma kraft som de vuxna. FN:s barnkonvention stadgar att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Exempelvis har även barn behov av personlig assistans och färdtjänst och får inte diskrimineras på grund av sin låga ålder. Även när det gäller hjälpmedel måste hänsyn tas till barnens specifika behov.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram