Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

För att bevara en levande landsbygd är ett livskraftigt jord- och skogsbruk, samt fiske och rennäring av central betydelse. De har också en stor betydelse för sysselsättningen i näringar som förädlar och säljer råvaror. Bärkraftiga familjejordbruk bör även i fortsättningen vara basen i svenskt jordbruk, även om deltidsjordbruk med kompletterande näringar också ska underlättas. Det är nödvändigt att dessa näringar ges likvärdiga konkurrensvillkor gentemot andra länder, dels genom allmänt goda villkor för företagande och dels genom de specifika förutsättningar dessa näringar har i Sverige.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram