Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

För att en ekologisk och social marknadsekonomi ska kunna förverkligas krävs samarbete på internationell nivå. Därigenom motverkas riskerna med de snabba kapitalrörelserna och stora transnationella företag som nationell lagstiftning har svårt att omfatta. Därför krävs bland annat användande av den starka makt som ligger hos konsumenterna i form av krav på sociala uppförandekoder hos företag samt ett fungerande samarbete kring ekonomi, sysselsättning och välfärd på EU-nivå. Behovet av överstatliga lösningar på vissa ekonomiska områden tillsammans med vikten av att ge svenska företag och konsumenter goda konkurrensvillkor motiverar att Sverige fullt ut deltar i det europeiska valutasamarbetet.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram