Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla människor har samma absoluta och okränkbara värde. Trygghet, tillit och självbestämmande är viktiga värden i hälso- och sjukvården. Det innebär att man inom vården ska ha en helhetssyn på människan som tar hänsyn till kroppsliga, själsliga och andliga behov. Hälso- och sjukvården ska vara ett uttryck för omsorg och solidaritet mellan människor i samhället.

Hälso- och sjukvården ställs inför stora utmaningar när livslängden ökar, tekniska och medicinska landvinningar skapar möjligheter till fler och bättre insatser samtidigt som befolkningens förväntningar på hälso- och sjukvården förändras och stegras. Det är positivt att människors hälsa förbättras och att livskvaliteten ges förutsättningar att öka genom förebyggande arbete och effektiva behandlingar. Tillitssjukdomar och stressrelaterad ohälsa är dock allvarliga problem som kräver insatser från såväl hälso- och sjukvården som arbetsgivarna.

Vården ska inta en särställning vid fördelning av samhällets resurser. Den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården är välfärdens kärna och ska vara behovsstyrd. En efterfrågestyrd hälso- och sjukvård bryter mot principen om alla människors absoluta och okränkbara värde. Men en hälso- och sjukvård byggd på människovärdes- och behovsprincipen kräver prioriteringar. Med detta följer en avgränsning mot de åtaganden som inte omfattas av en solidarisk finansiering. Sådana insatser bör den enskilde själv välja, finansiera och prioritera genom exempelvis olika försäkringslösningar som ska stå öppna för alla medborgare.

En solidariskt finansierad hälso- och sjukvård ska kännetecknas av kvalitet, mångfald och valfrihet. Flera olika vårdgivare kan stimulera till nytänkande och tillföra vården nya dimensioner. Privata, kooperativa och ideellt drivna alternativ ska ges förutsättningar att utvecklas. Medborgarna ska ges frihet att själva välja vårdgivare inom närvården. Vård- och värdighetsgarantier, som grundar sig på etiska prioriteringar, ska finnas.

Vård ska vara tillgängligt på lika villkor för hela befolkningen. Kvinnors hälsa bör särskilt uppmärksammas, då forskningen fortfarande till största delen bygger på männens hälsotillstånd. Även människor som har svårt att nyttja sin valfrihet ska ha en god, trygg och värdig vård.

Hälsa, i vid mening allt från kost och motion till yttre miljö och relationer, handlar om att få leva ett så friskt liv som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. Hälsofrämjande arbete ska stimuleras. Sociala och ekonomiska villkor, arbetsmiljö och levnadsvanor har betydelse för hälsoutvecklingen. Folkhälsoarbetet får därför inte inskränkas till hälso- och sjukvården utan kräver ett gemensamt ansvarstagande och samverkan mellan olika verksamhetsområden.

Alla ska kunna förlita sig på att den vård och omsorg man en dag kommer att behöva då står till förfogande. Hälso- och sjukvården är i vid mening en rättighet för alla medborgare. Att kunna påverka vård och behandling, ha en hög tillgänglighet och stor öppenhet i det goda mötet mellan medborgaren och vårdpersonalen ger förutsättningar för ömsesidig respekt och tillit.

Individen ska erbjudas en adekvat behandling som tar hänsyn till kroppsliga, själsliga, sociala och andliga behov. Därför ska hälso- och sjukvården erbjuda ändamålsenlig hjälp som kan möta dessa behov. Bearbetning av etiska frågor ska ingå i all vårdutbildning.

Den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv, säker för patienterna och baserad på kunskap och beprövad erfarenhet, det vill säga evidensbaserad.

Vårdens kompetens utgörs av personalen. Hälso- och sjukvården är en kunskapsintensiv bransch. Personalen bör ges goda möjligheter till kompetensutveckling. De bör även uppmuntras till entreprenörskap. Inflytande och delaktighet bidrar till ett gott arbetsklimat och är viktiga för vårdens utveckling då de ger förutsättningar för att behålla och rekrytera vårdpersonal.

Den medicinska kompetensen ska följa patienten. Närhet till vården, fungerande vårdkedjor, tillräckligt antal vårdplatser och en gränsöverskridande omvårdnad med hög kvalitet ger förutsättningar för en trygg och värdig vård. Kontinuiteten förstärks genom rätt till familjeläkare vilket kan bidra till att öka tryggheten. Ett mångprofessionellt vårdteam har avgörande betydelse för en god vård. Familjeläkare, annan specialist eller annan i vårdteamet som patienten själv väljer kan också fungera som lots i olika vårdsituationer.

Många drabbas någon gång under livet av psykisk ohälsa. Psykiatrisk vård och omsorg ska präglas av tillgänglighet och flexibilitet allt efter patientens behov. Närsjukvården bör innehålla team med psykiatrisk kompetens. Särskild vikt ska läggas vid snabb och tillgänglig kompetens för barn och ungdom med psykisk ohälsa.

Anhörigvården är en viktig resurs som ska tas tillvara och synliggöras. Anhörigvård måste bygga på frivillighet. Anhöriga som vårdar en närstående i hemmet ska ha rätt till ekonomisk ersättning, handledning, avlösning och utbildning.

Tandvården är en del av hälso- och sjukvården. Alla ska ha tillgång till god tandvård. Högkostnadsskyddet för tandvård bör vara gemensamt med övrig hälso- och sjukvård. Barntandvård ska tillhandahållas kostnadsfritt.

Läkemedel är en vital del av de flesta behandlingsmetoder. Nya och hälsoekonomiska läkemedel utvecklas ständigt. Det är angeläget att kunskap från den komplementära/alternativa medicinen tas till vara inom den etablerade hälso- och sjukvården. Läkemedel ska omfattas av ett solidariskt finansierat system och ska, på indikation och efter särskilt godkännande, erhållas till subventionerad kostnad för patienten. Ett försäkringssystem ska finnas för medicinskt felbehandlade patienter.

Inom sjukvården uppstår det behov av lagring av personuppgifter. Sådana register ska vara skyddade mot obehörig åtkomst.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram