Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Informationsteknik (IT)

Den viktigaste utgångspunkten för IT-politiken är att människan ska stå i centrum. Det innebär en positiv attityd till de möjligheter som den nya informationstekniken innebär, men samtidigt en insikt om de risker som kan finnas.

Målet bör vara att Sverige ska inneha en framskjuten position på världsmarknaden inom IT-sektorn. Politikens roll bör vara att uppmuntra entreprenörskap, skapa långsiktiga spelregler för IT-företag, stimulera nytänkande och främja en offensiv användning av IT inom den offentliga sektorn. Den enskildes integritet ska säkerställas vid hanteringen av personuppgifter.

Utbyggnad av modern telekommunikation öppnar möjligheter för decentralisering och flexibilitet. Staten har ansvar för att utbyggnaden sker med regionalpolitiska hänsyn. Hela Sverige ska garanteras en fullgod tele- och postservice.

Det världsomspännande Internet kan bidra till mycket positivt för människan. Den kan bidra till ökad demokrati, ökad tillgänglighet till kunskap och information samt förbättrade möjligheter för enskilda människor att hålla kontakt med varandra. Demokratin förbättras när information blir lättillgänglig för alla. Det blir lättare att kontrollera politikers löften, att hävda sig gentemot myndigheter och att föra en dialog med förtroendevalda.

Sjukvården kan förbättras genom telemedicin och genom att forskningsresultat kan spridas globalt via Internet. Nya sjukvårdssystem kan också underlätta patientadministration och ge mera tid över för direkt kontakt med patienterna.

Intelligenta transportsystem förbättrar hela tiden logistiken hos industrin. Detta leder till att fordonen utnyttjas bättre och IT kan därigenom bidra till minskad miljöpåverkan. IT i bilen kan användas till säker körkortskontroll, minska olovlig körning och förhindra rattfylleri.

En av de viktigaste fördelarna med Internet är att det ökar möjligheten till kommunikation mellan människor.

Den snabba tekniska utvecklingen lockar oss att skynda på den demokratiska beslutsprocessen. Tid för eftertanke, förankring och dialog blir mindre. IT-säkerheten är en kritisk faktor. Klyftorna i samhället tenderar att öka på grund av IT i och med att skillnader mellan människors information och kunskap kan komma att vidgas. Dessa klyftor kan minskas genom satsningar på utbildningssystemet, kontinuerlig kompetensutveckling i arbetslivet och en väl utbyggd infrastruktur i hela landet.

Informationssamhället kan också skapa negativ stress och prestationsångest hos många. Informationsstress och nya sjukdomssymptom kommer fram på grund av att vi inte tillräckligt anpassar tekniken till människan. Våldsförhärligande ideologier samt pornografi och prostitution är exempel på sådant som sprids lätt via Internet. Därför är arbetet med värderingar och normöverföring i familj, skola och samhälle i övrigt av mycket stor betydelse som motkraft mot sådant som förtrampar människovärdet. Även tekniken kan i viss mån användas för att förhindra spridning av olagligheter på nätet.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram