Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Innemiljö

Innemiljön har stor betydelse för mänskligt välmående. Större delen av tiden tillbringas inomhus, i bostaden, på dagis, i skolan, på jobbet. Undermålig ventilation, nya oprövade bygg- och inredningsmaterial, fukt- och mögelskador bidrar till att människor upplever besvär av inneklimatet.

Den stora ökningen av allergier och annan överkänslighet beror till stor del på dålig inomhusluft, även om andra faktorer har betydelse. Ökningen av allergier hänger också samman med växande problem med fukt och mögel. Därför behövs det en återkommande kontroll av fukt, mögel, radon, elektromagnetiska fält, ventilation med mera.

Samhället har stora kostnader för att sanera bostäder och offentliga lokaler från till exempel radon och PCB. Vid nybyggnation måste kommunerna i sin myndighetsutövning säkerställa att bostäder och andra lokaler är ekologiskt anpassade så att problem kan undvikas.

För att komma till rätta med problemen i inomhusmiljön krävs hälsodeklarerade bostäder. Det behövs också system för miljö- och hälsovärdering av byggmaterial, byggande och byggnader, som underlag vid beskrivningar av byggnadsobjekts konsekvenser för ekologisk hållbarhet. De olika ansvarsfrågorna ska vara tydliga och en lag om produktansvar för bostadsvärdar och lokaluthyrare finnas.

Buller är ett miljöproblem som allvarligt inverkar på såväl boende- som arbetsmiljö Många fritidsanläggningar har också alltför hög ljudnivå, med hörselskador som följd. Låga tillåtna gränser, med kontroller för att garantera att dessa efterlevs, är därför nödvändiga.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram