Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Internationaliseringen

Sveriges ekonomiska välstånd har uppnåtts genom aktivt deltagande i det internationella utbytet av varor och tjänster. Internationaliseringen av ekonomin har förstärkts inte minst genom den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin. Dessutom har avregleringar bidragit till att nya förutsättningar skapats.

Genom avregleringar, den nya tekniken och en allmän inriktning på låg inflation och lägre skatter har marknaderna knutits samman i större utsträckning än tidigare. Affärsmässiga och politiska beslut får snabbare återverkningar på företag och människor. Internationaliseringen sätter gränser, men ger också nya möjligheter.

En politik utformad för den moderna ekonomiska miljön måste omfatta såväl satsningar på utbildning som åtgärder för att förbättra den miljö inom vilken kunskap ska kommersialiseras och spridas. Sverige måste därför ligga i främsta ledet när det gäller satsningar på forskning och utbildning. Dessutom måste spelreglerna utformas på ett sätt som tar vara på det kunskapskapital som finns i det svenska samhället.

Internationaliseringen påverkar i första hand företagande, investeringar och lokalisering av produktion. Men i allt högre grad kommer människor med ett kunnande som kan nyttiggöras i andra länder att överväga arbete i något annat land. En skattenivå som driver människor ut ur landet undergräver basen för företagande, arbete och offentlig verksamhet.

För att en ekologisk och social marknadsekonomi ska kunna förverkligas krävs samarbete på internationell nivå. Därigenom motverkas riskerna med de snabba kapitalrörelserna och stora transnationella företag som nationell lagstiftning har svårt att omfatta. Därför krävs bland annat användande av den starka makt som ligger hos konsumenterna i form av krav på sociala uppförandekoder hos företag samt ett fungerande samarbete kring ekonomi, sysselsättning och välfärd på EU-nivå. Behovet av överstatliga lösningar på vissa ekonomiska områden tillsammans med vikten av att ge svenska företag och konsumenter goda konkurrensvillkor motiverar att Sverige fullt ut deltar i det europeiska valutasamarbetet.

En del i den sociala marknadsekonomin är att skapa internationell rättvisa. Handelshinder och tullar bör avskaffas för utvecklingsländernas export så att den ekonomiska utvecklingen i tredje världen stimuleras. Sverige ska aktivt verka för frihandel genom internationella avtal. Internationella organ och innehållet i de avtal som sluts måste präglas av ambitionen att ge alla länder och regioner likvärdiga förutsättningar att nyttja frihandelns möjligheter.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram