Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Kommunikationer

Förvaltarskapsprincipen innebär ett ansvar för medmänniskor och miljö, men också ett ansvar att utveckla och förvalta de tillgångar som vi har. För ett land som Sverige med riklig tillgång till naturresurser, människor spridda över en stor geografisk yta och en utvecklad handel och umgänge med människor och företag över hela världen är väl utbyggda kommunikationer av största vikt. I det moderna samhället behövs snabba ”digitala motorvägar” för att hela Sverige fullt ut ska kunna nyttja den nya tekniken och vara en ledande aktör inom modern informationsteknik. Ett väl utbyggt system av vägar, järnvägar, flygförbindelser, sjöfart samt snabba tele- och datakommunikationer är därför en viktig förutsättning för regional balans, ekonomisk utveckling och mänsklig kontakt.

Bilen är för många en förutsättning för att kunna bo och arbeta där man vill. Bilen är också ett redskap för att uppleva frihet, samtidigt måste de negativa effekterna av vägtrafiken begränsas.

Politikens syfte är att skapa förutsättningar så att medborgare och näringsliv i hela landet kan erbjudas en effektiv, säker och miljövänlig kommunikation till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. För att uppnå dessa mål ska olika kommunikationssystem i möjligaste mån bära sina samhällsekonomiska kostnader.

Staten har ansvar för trafiksystemens utveckling och dess infrastruktur. Driften av trafik bör bedrivas i konkurrens. Staten har ansvar för att investeringsnivån i kommunikationssystemens infrastruktur såsom vägar och järnvägar hålls på en långsiktigt hög nivå så att ekonomisk utveckling och regional balans främjas. Skattesystem och miljöavgifter ska utformas så att de samhällsekonomiskt och miljömässigt mest effektiva kommunikationssystemen stimuleras.

Lastbilen utgör en omistlig del av transportsystemet. Det är dock önskvärt att långväga godsbefordran i första hand kan ske med miljövänliga och energieffektiva transportslag som järnväg och sjöfart i samverkan med flyg och landtransporter. Ett utbyggt inrikesflyg är nödvändigt i Sverige med dess långa avstånd. Fri konkurrens ska råda. Staten har dock ansvar för att regionalpolitiskt motiverade flygförbindelser kommer till stånd på rimliga villkor för passagerarna. Sveriges tradition som sjöfartsnation ska upprätthållas. Sjösäkerheten ska prioriteras.

Trafiksystemet ska givetvis utformas så att den kan nyttjas av människor med funktionshinder.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram