Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Naturvård, biologisk mångfald och djurskydd

Att slå vakt om den biologiska mångfalden är viktigt av många skäl. Mångfalden är en förutsättning för ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga. Av rent praktiska skäl är det också viktigt med mångfald då de areella näringarna nyttjar olika arter, liksom läkemedelsindustrin och energiindustrin. Idag är det dessutom omöjligt att förutse alla nya värdefulla framtida användningsområden. Vidare så finns de rena estetiska värdena i form av värdefulla kulturmiljöer och möjlighet till fritid och rekreation. Det finns dessutom ett etiskt perspektiv som inne- bär att morgondagens generationer har lika stor rätt som dagens att lyssna till näktergalen och veta vilken fågel det är.

För att bevara vårt nationella naturarv åt kommande generationer, är nationalparkerna mycket viktiga. Människan har ett behov av naturupplevelser för möjlighet till avkoppling och välbefinnande, vilket många av de natursköna unika miljöerna i parkerna kan ge. Men det är också viktigt att det finns stadsnära naturområden av hög kvalitet och att allemansrätten bevaras i Sverige, så att möjlighet till friluftsliv finns på nära håll för alla människor. Även små grönytor i städerna fyller en viktig funktion för människors hälsa och rekreation. Det handlar också om att slå vakt om oplanerade ytor. Parker kan fylla vissa behov och otuktade naturområden fyller andra behov.

Ett bevarande av den biologiska mångfalden kräver både reservatsskydd i olika former och stor naturhänsyn i skogs- och jordbrukslandskapet. Markägarna är här en stor resurs, inte minst då det gäller att bevara kulturlandskapet.

Våtmarker behöver bevaras och vid behov återställas, skog behöver reservatsskyddas i tillräcklig omfattning för att bevara den biologiska mångfalden. Strand- och biotopskyddet ska värnas och den fjällnära skogen omfattas av särskilda skyddsregler. Men det räcker inte bara med naturskydd. I sjöar och vattendrag är föroreningar från luft och markanvändning de största hoten. Internationella överenskommelser behövs för att begränsa utsläpp som leder till försurning och övergödning.

Människan har ett ansvar att värna andra levande varelser. Det innebär att människan ska ta väl hand om de djur som hon har i sin vård och sörja för att dessa djur får leva ett så naturligt liv som möjligt. Utgångspunkten för människan i sitt umgänge med djur bör vara, att så långt det är möjligt, undvika stress, smärta och skador för djuren. Vid djurhållning ska också djurens hälsa främjas och hänsyn tas till djurens fysiologiska och beteendemässiga behov. Gentekniska förändringar i deras arvsmassa, som till exempel skulle kunna innebära förändringar i utseendet eller reproduktionsförmågan, ska inte tillåtas. Vid all bedömning av verksamhet som innebär användning av genteknik ska försiktighetsprincipen råda. Onödigt lidande ska inte förekomma, och djurförsök ska endast få förekomma i yttersta undantagsfall. Långväga djurtransporter ska undvikas i största möjliga utsträckning. Strikta regler för hur djuren ska behandlas vid transport ska finnas.

Människans ansvar omfattar också de vilda djuren. De ska alltid behandlas med hänsyn till sitt behov av ett naturligt liv.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram