Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Polis, åklagare och domstolar

Tilltron till rättssamhället bygger på att människorna kan förlita sig på att en effektiv brottsbekämpning och en fri och oberoende rättskipning ger trygghet för personlig integritet och egendom. Staten ska skapa rättsregler och tillhandahålla sådana resurser att detta garanteras.

Polisens uppgift är att förebygga brott, upprätthålla ordningen samt att utreda och beivra brott. Nära och förtroendefulla kontakter mellan polisen och allmänheten ska utgöra grunden för ett bra polisiärt arbete. Det utåtriktade brottsförebyggande arbetet är viktigt och samarbetet med socialtjänsten och skolan ska ges en hög prioritet. Polisarbetet ska vidare organiseras så att tillgången på poliser är störst vid tider då och på platser där brottsligheten kan förväntas vara som mest omfattande.

Åklagarna ska skyndsamt väcka och utföra åtal. Det är särskilt viktigt att myndigheterna reagerar snabbt på brott som begås av ungdomar, och arbetet med sådana brott ska därför organiseras så att de kan tas med förtur.

Ett kraftfullt arbete mot ekonomisk brottslighet är viktigt, då ekobrott hotar samhällsmoralen i det demokratiska samhället. Sverige bör bland annat inom ramen för EU-samarbetet verka för samordnade insatser för att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet.

Miljöbrott innebär inte bara att de ansvariga tillskansar sig ekonomisk fördel på ett otillbörligt sätt utan det görs dessutom på bekostnad av framtida generationer. Detta gör miljöbrotten särskilt allvarliga. Det är viktigt att myndigheterna står starkt rustade för att möta dessa brott.

För att möta den internationella brottsutvecklingen krävs ett väl fungerande samarbete över myndighetsgränser och ett utvecklat internationellt polissamarbete. Dessutom bör gränspolis och tull ges erforderliga resurser för att möta internationella brottssyndikat.

Domstolarna ska stå fria och oberoende från statsmakterna och handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Domstolsväsendet ska vara organiserat så att domar och beslut kan ges inom rimlig tid. Det är också viktigt med ett lokalt förankrat rättsväsende.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram