Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Trafik och miljö

Transportsektorns stora beroende av fossila bränslen utgör tillsammans med andra utsläppskällor från industri, jordbruk och hushåll ett globalt hot mot miljön genom ökande utsläpp av växthusgaser. För att minimera motorfordonens negativa miljöpåverkan måste utvecklingen av energieffektiva motorfordon samt fordon med icke-fossila drivmedel stimuleras. Avgasutsläpp från alla transportmedel ska nedbringas till ett minimum genom använ- dande av modern teknik och effektiv kontroll. Drivmedelsskattens utformning ska stimulera användande av miljövänliga bränslen.

Trafiken utgör också en belastning för människans livsmiljö genom hälsovådliga utsläpp, intrång i naturmiljön, buller samt olyckor. Dessa faktorer måste få stor betydelse vid planeringen av infrastruktur.

För att fördela trafiken bättre över tid och minska trängsel ska kommunerna ha rätt att själva bestämma om de vill införa trängselavgifter för biltrafiken.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram