Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Transportsektorns stora beroende av fossila bränslen utgör tillsammans med andra utsläppskällor från industri, jordbruk och hushåll ett globalt hot mot miljön genom ökande utsläpp av växthusgaser. För att minimera motorfordonens negativa miljöpåverkan måste utvecklingen av energieffektiva motorfordon samt fordon med icke-fossila drivmedel stimuleras. Avgasutsläpp från alla transportmedel ska nedbringas till ett minimum genom använ- dande av modern teknik och effektiv kontroll. Drivmedelsskattens utformning ska stimulera användande av miljövänliga bränslen.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram