Utdrag ur Kristdemokraternas partiprogram

Unga

Ungdomsåren är i hög grad den tid då individens identitet formas. Den utvecklas i samspel med föräldrar och familj, andra små naturliga gemenskaper och det omgivande samhället. Ungdomar behöver vuxna i sin närhet som orkar samt har tid och vilja att vara den trygghetsfaktor som är en förutsättning för frigörelseprocessen och identitetsskapandet. Ungdomar har rätt till goda uppväxtvillkor, som tillgodoser både behovet av trygghet och personlig utveckling. De offentliga insatserna får inte utformas eller genomföras så att de leder till att de unga, deras föräldrar och andra vuxna i deras närhet inte känner och tar sitt ansvar. I stället ska det offentliga ha ett aktivt ansvar att stödja de frivilliga krafterna i omgivningen, samt ta ett ansvar för särskilt utsatta grupper.

Ungdomarna representerar en stor tillgång som samhället måste ta tillvara. I det politiska systemet måste man lyssna på och beakta ungdomars synpunkter när beslut fattas. Detta är särskilt viktigt när det gäller yngre ungdomar eftersom de saknar rösträtt. Att många ungdomar väljer att gå utanför de existerande partierna, bör inte ses som ett hot utan snarare som en uppmaning till de etablerade politiska partierna att vitalisera sitt sätt att arbeta.

Många beslut som fattas av vuxna, får större konsekvenser för barn och ungdomar än för beslutsfattarna själva. Det kan till exempel gälla beslut rörande skuldsättning, skolans utformning eller miljöfrågor. Detta understryker betydelsen av att ungdomar får komma till tals i det politiska beslutsfattandet.

Kanaler som kan användas för att inhämta ungdomars synpunkter kan vara föreningar som organiserar unga samt olika organ för ungdomar i den kommunala organisationen. Alla politiska beslut bör fattas i enlighet med förvaltarskapsprincipen, vilket innebär att konsekvenserna av besluten ska beaktas utifrån ett framtidsperspektiv. Resurser i form av en ren miljö, ansvarsfullt skötta statliga finanser och ett robust försäkringssystem måste säkerställas.

Rösträtten ska vara knuten till en viss grad av uppnådd mognad. Naturligtvis är en sådan gräns svår att dra, men vi menar att den ska sammanfalla med myndighetsåldern.

Läs mer ur Kristdemokraternas partiprogram