Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Ett modernt, öppet och sammanhållet Sverige

Den bästa tiden ligger alltid framför oss. Människans kreativitet, skaparkraft och innovationsförmåga har generation för generation förbättrat livsvillkoren. Moderaterna tillhör inte dem som romantiserar det förflutna eller längtar tillbaka. Vi är istället fyllda av optimism och förväntan inför framtiden. Sverige har kunnat tillhöra världens rikaste länder eftersom vi haft förmågan att ta till oss och upptäcka det nya. Samtidigt har vi kunnat förädla idéer till tjänster och produkter givet våra särskilda förutsättningar.

I en värld med allt högre utbildningsnivå, mer demokrati och större öppenhet växer Sveriges möjlighet att vara ett framgångsrikt land. Vi kan erbjuda våra kunskaper, tjänster och produkter till allt fler människor. Samtidigt kommer allt fler att utmana oss och vi måste ständigt bli bättre och tillvarata våra fördelar.

Moderaterna vill bygga Sverige vidare på de värderingar som många känner igen som typiskt svenska. Sverige ska vara modernt, öppet och sammanhållet. Här ska vi välkomna ny teknologi, vara toleranta och ta tillvara talang. Det ska alltid spela större roll vart man är på väg än varifrån man kommer. Människor ska tas till vara för vad de kan och vad de är beredda att tillföra, inte utifrån vilken gud de tror eller inte tror på, vilken etnicitet eller härkomst de har, vem de älskar eller vilket kön de har.

Sammansatta och fördomsfria samhällen är mer konkurrenskraftiga än homogena och exkluderande samhällen. Det förpliktigar att ständigt arbeta mot diskriminering, främlingsfientlighet och andra orättvisor. Det uppmuntrar till ett öppet Sverige, ett land att söka sig till för människor som vill forska eller arbeta. En inkluderande arbetsmarknad är den bästa integrationen och det finns många hinder kvar att röja undan. Det ska finnas en svensk dröm om respekt för olikheter, trygghet för dem som behöver och belöningar till dem som anstränger sig.

Ett samhälle som uppmuntrar till olikhet måste vara tydligt med vad som är det gemensamma. Svenskhet är en identitet som går att tillgängliggöra sig genom att leva och verka här. Integrationen bygger på en ömsesidig nyfikenhet. Det är ytterst genom eget arbete som människor blir en del av sitt nya land och förvärvar kunskap om språk och kultur. I Sverige har män samma rättigheter som kvinnor, troende samma rättigheter som icke troende, homo- och heterosexuella samma rättigheter som bisexuella, med dessa och andra jämlikhetsvärderingar görs inga kompromisser.

I den meningen finns inget utrymme att vara tolerant mot de intoleranta. De som predikar våld ska bemötas av rättstaten och de som med våld eller hot om våld vill hindra någon från att utnyttja friheten som finns här ska straffas.

Vår frihetstanke omfamnar alla människor och allt mänskligt fram till den gräns att någon annan tar skada eller berövas sin rätt att vara på sitt sätt.

I svenskheten ligger att få vara sig själv, med sina särdrag och egenheter. Här välkomnar vi och respekterar varandras olikheter i visshet om att det alltid är mer som förenar än skiljer oss. Sverige ska präglas av tolerans inför människors olika uttryck för sin identitet och samhörighet med andra. Lagstiftningen ska motverka diskriminering och vara aktsam med att ställa upp lagar och regler som inkräktar på vad som är upp till varje människa att själv avgöra. Våra värderingar om mångfald och jämställdhet är en tillämpning av de mänskliga rättigheterna, men det är också en konkurrensfördel för Sverige.

Moderaterna bekämpar de strukturer som håller människor tillbaka och de värderingar som blivit till fördomar. Rätten att få vara sig själv, att vara olik och unik är varje persons rätt till frihet.

Såväl för att tillvarata talang som för att bygga ett modernt samhälle och skapa förutsättningar för sammanhållning behöver Sverige ha en skola och utbildning med goda resultat och höga ambitioner. Den gemensamma finansieringen tillsammans med valfrihet och mångfald skapar förutsättningar för varje elev att komma till sin rätt och utvecklas i sina talanger. Med kunskap växer varje människa och med ökad bildning stärks hela samhället. Kunskap är egenmakt och möjlighet till egen försörjning medan bildning bär hela civilisationen.

Att förmedla kunskap är skolans uppdrag och det är Moderaternas uppfattning att regelbunden utvärdering av såväl varje elevs resultat som lärarnas arbetsinsats och skolan som helhet är nödvändig. Även om kunskapsmålen ska gälla lika för alla måste det finnas utrymme för att nå dem på olika sätt. Olika pedagogik och driftsformer ger utrymme för kreativitet och nya sätt att lära. Likheten ska bestå i strävan mot gemensamma kunskapsmål och att all skattefinansierad undervisning ska ske på vetenskaplig och beprövad grund.

Som människor lär vi oss olika saker olika snabbt. Det får aldrig bli viktigare att alla lär sig lika mycket än att alla lär sig tillräckligt mycket. Rättvisa chanser att lära förutsätter en skola fri från mobbning, med god arbetsmiljö och kunniga och motiverade lärare.

Skolan ska förbereda alla för arbetsmarknaden och dem som vill för högre studier. Sverige ska vara i forskningsframkant och undervisningen på våra universitet och högskolor ska vara därefter. Studenter måste vara förberedda för att kunna ta för sig i en fri akademisk värld, där fri forskning och bred samverkan med arbetsmarknaden dominerar.

Sverige ska tillhöra de länder som satsar på forskning och utveckling. Staten ska bidra till forskningen och goda villkor ska säkerställas även för privat kapital. För forskning och utveckling, men också för kultur och de kreativa näringarna krävs spelregler som gör det möjligt att tjäna pengar på upptäckter och verk. Immaterialrätten är en nödvändig inskränkning av äganderätten för att stimulera utveckling och skapande. Det är angeläget att immaterialrätten är modern, flexibel och balanserad.

En central del av ett modernt välfärdssamhälle är förmågan att erbjuda stöd och skyddsnät då människors egen kraft av olika skäl inte räcker till.

De flesta personer hamnar någon gång i livet vid sidan av och når inte sin potential. Det kan handla om fel val av utbildning, ett jobb man inte trivs med, en företagare som gjort konkurs, eller en sjukdom som tillfälligt hindrar en. Så länge det finns möjlighet att välja om, få en andra chans och starta på nytt kommer de flesta stärkta tillbaka. Därför tror vi på valfrihet och trygghetssystem som uppmuntrar till att försöka på nytt och som ger möjlighet till omställning. Tryggheten ska ligga i att man får komma stärkt tillbaka efter problem och svårigheter, så att varje person hittar tillbaka till sina styrkor och förmågor.

Att kunna ta del av samhällsgemenskap eller arbetsgemenskap är för många den största friheten. Vi bygger samhället så att det är tillgängligt för människor med funktionshinder och möjliggör eget arbete också för alla som är i behov av anpassningar och stöd för att kunna uttrycka sin arbetsförmåga.

Alla som kan och vill jobba ska få plats på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna måste själva ta ett ansvar för sammanhållningen. Det är viktigt att den politiska styrningen inte blir fyrkantig och gör att Sverige förlorar i antingen förmåga att inkludera eller att konkurrera. En social marknadsekonomi behöver såväl trygghetslagar som frihetsgrader.

Ett samhälle som håller ihop bygger på flera gemensamma referensramar än gemensam skolgång, arbetsgemenskap och ekonomisk sammanhållning. Människor och gemenskaper är kulturbärare. Att förstå sin egen kultur, sin historia och att ha kunskap kring samhällets dominerande kulturella uttryck berikar livet och är en förutsättning för att kunna förstå andra. Kultur är inte endast ett verktyg utan också något gott i sig själv. Staten har ett ansvar att genom skolan och viktiga kulturinstitutioner upprätthålla en kulturell allemansrätt. Staten har en bildningsuppgift såväl som ett uppdrag att bevara och visa upp det som har lett fram till dagens sätt att se på oss själva och varandra.

Den mesta kulturen tillgängliggör sig människor själva. Det finns en efterfrågan även på kulturella uttryck som ibland betraktas som smala eller svåra. I mycket stor utsträckning finansieras kulturen av människorna själva, ensamma eller i samverkan genom en mångfald av föreningar, förbund och församlingar. Delar av kulturen kan behöva stöd för att utvecklas. Politiken ska inte styra kulturen men vara med och skapa förutsättningar för ett levande kulturliv och ta ett särskilt ansvar för de kulturella uttryck som inte klarar sig ensamma på en marknad. Uppgiften är att möjliggöra och tillhandahålla men också vara en traditionsbärare. Vi välkomnar de möjligheter som internets utveckling fört med sig där olika idéer, tankar och kulturella uttryck kan komma allt fler människor till del både i Sverige och resten av världen.

Särskilt viktigt är det att barn genom skolan och en meningsfull fritid stiftar bekantskap med kultur och kulturella uttryck och lär sig uppskatta, tolka och förstå. I ett sammanhållet samhälle är det generellt viktigt att barn har tillgång till aktiviteter och gemenskap. De vuxna som ägnar sin lediga tid åt att skapa en innehållsrik fritid för barn och unga i idrottsrörelsen och andra fritidsverksamheter är samhällsbärare som förtjänar uppskattning.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram