Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Hållbar tillväxt

Samhället utvecklas ständigt tack vare människors kreativitet och skaparkraft. Välstånd skapas av idéer som leder till ständigt nya och bättre produkter och tjänster. Det har uppskattats att tre fjärdedelar av de varor och tjänster vi konsumerar överhuvudtaget inte existerade i någon form för ett sekel sedan. Nytt har tillkommit medan gammalt har försvunnit.

Tillväxt är avgörande och bygger på att många arbetar, men också att vi förmår skapa mer värde per arbetad timme. Villkoret för detta är att vi omfamnar förändring; att vi låter nya processer, företag, jobb och produkter ersätta de gamla. Länder som genom protektionism och subventioner försöker hindra förändring utvecklas sämre och tappar ovillkorligen i konkurrenskraft. Med globaliseringen sprids ekonomiska friheter till fler än någonsin tidigare. Följden blir att inkomsterna ökar snabbt i världen och att den extrema fattigdomen minskar snabbare än någonsin. Medellivslängden har ökat i flertalet fattiga länder. Flera hundra miljoner människor har lämnat fattigdom och fått nya möjligheter och livschanser.

I ett tidigt skede av ett lands välståndsutveckling tenderar tillväxten ha negativ inverkan på miljön. I takt med ökande välstånd blir tillväxten allt grönare. Medborgarna ställer krav och det investeras i ny teknik. Bara genom de möjligheter och växande resurser som tillväxten medför kan fler människor och länder ta ansvar för miljön och klimatet.

Avgörande för välståndsutveckling är väl fungerande institutioner som skyddar ägande och avtalsfrihet. Människor behöver frihet för att utveckla sin potential. Genom utbildning av hög kvalitet får alla verktyg att delta och utvecklas. Med effektivitet och rättssäkerhet i statlig förvaltning och adminis- tration läggs grunden för goda villkor för entreprenörskap och företagande. Trygghetssystem ger en andra och tredje chans, vilket bidrar till ett mer inkluderande samhälle.

Tillväxt är summan av våra framsteg och mänsklighetens tilltagande förmåga. En politik för frihet, trygghet och rättvisa är den bästa grunden för tillväxt. Genom tillväxt har fler magar kunnat mättas, världshälsan förbättrats, miljöpåverkan minskat och vårt välstånd ökat. De som säger nej till tillväxt förnekar hungriga mat, sjuka från att botas och miljöproblem från att lösas. Tillväxtens fiender är också motståndare till tanken på att ge så många människor som möjligt chansen att få ut så mycket som möjligt av sina liv.

Ett samhälle utan tillväxt blir hårt och kallt. Varje handling blir ett nollsummespel, där ingen kan vinna utan att någon annan förlorar. Framgångar sker alltid på någon annans bekostnad. Där skapas normer utifrån idén att man måste bedra eller stjäla för att komma fram. I ett ekonomiskt växande samhälle växer utrymmet och generositeten. I ett växande samhälle blir normerna mer tillåtande och framgång kan uppmuntras.

Tillväxt är således i sig självt bra, men med rätt politiskt understöd kan den ske snabbare, med större miljöhänsyn och komma fler till del. Utan institutioner, tydliga regler och tillsyn riskerar girighet och hänsynslöshet drabba hela samhället. Tillväxten ska inte vara kortsiktig och bara komma fåtalet eller enstaka generationer till del. Uthållig tillväxt kan aldrig komma ur kortsiktighet, rovdrift på naturresurser eller genom att lämna många människor att leva på litet.

Hållbar tillväxt innebär en utveckling som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Ekonomiskt därför att den sker utan att skulder, inflation och obalanser byggs upp. Socialt därför att den kommer alla människor till del och fördelar sig någorlunda jämt i befolkningen. Miljömässigt därför att den klarar av att producera allt mer till en allt mindre påverkan på planeten.

Genom att ha ordning och reda i ekonomin och sträva mot full sysselsättning blir välfärden motståndskraftig mot kriser och inkomster mer jämt fördelade. På så sätt hindras klyftor från att uppkomma och växa. Med tydliga ramverk, regleringar och stabila institutioner kan ekonomin växa utan att inflationen drar iväg eller underskott byggs upp. På så sätt kan jobben bli fler och välståndet öka utan att efterföljande generationer skuldsätts.

Bara genom tekniska och naturvetenskapliga landvinningar kan vi befria världen från beroende av fossila bränslen. Med bättre grödor och modernare jordbruk kan alla människor äta sig mätta utan att mer jordbruksmark exploateras. Politikens uppgift är att utforma skatter, lagar och andra styrmedel så att människors vilja att ta ansvar lönar sig och så att de som skadar miljön får betala ett högt pris. Lagstiftning, internationella överenskommelser och skatter är de bästa styrmedlen för att minska användandet av ämnen som skadar miljön. Att satsa på forskning är det bästa sättet att få fram nya och miljövänligare alternativ. Det är Moderaternas övertygelse att den här omställningen är möjlig utan att driva människor ifrån landsbygden. Med en tillväxtvänlig miljöpolitik går det att skapa såväl goda livsvillkor som nya arbetstillfällen i hela Sverige.

De som hävdar att ekologi och ekonomi står i motsatsförhållande till varandra lever kvar i det förflutna. Moderaterna ska alltid vara sin tids bästa miljöparti. Vi ska med kraft verka för en miljöpolitik som går före, både på hemmaplan och internationellt. Bara genom att arbeta för en hållbar tillväxt kan urskogar, regnskogar, korallrev, klimatet och hela den biologiska mångfalden räddas från att gå förlorad i en växande världsbefolknings tillvaratagande av livschanser.

Lika viktig som den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten är den sociala. Resurser, livschanser och möjligheter att förverkliga livsdrömmar ska vara rättvist fördelade mellan människor världen över. En förutsättning för detta är demokrati, marknadsekonomi och frihandel.

Sverige är ett sammanhållet land med hög grad av jämlikhet mellan med- borgarna. I stor utsträckning beror det på den tidigt införda allmänna folkskolan, som gav alla möjlighet att utveckla sina liv. Till det har Sverige haft en fri och öppen ekonomi som belönat talang och ansträngning. Ur detta tillvaratagande av alla människor har det skapats resurser att såväl förbättra skolan som att stärka övriga delar av välfärden. Så här måste en socialt hållbar tillväxt fungera också framöver.

Vi tror på en social marknadsekonomi, där bejakas den dynamik och utveckling som marknadsekonomi och fri företagsamhet möjliggör, och sam- tidigt betonas det ansvar var och en har för helheten. Det är så en hållbar tillväxt och bra välfärd i livets olika skeenden möjliggörs.

Genom eget arbete och egen försörjning läggs grund för både egen trygghet och vår gemensamma välfärd. Utmaningen är därför att alla ska få ta del av tillväxten genom att vara med och skapa den. Vägen dit går genom människors arbetsinsatser och deltagande på arbetsmarknaden. Politiken, fackförbund, företag och det civila samhället har var för sig och gemensamt ansvar för att skapa delaktighet och sammanhållning.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram