Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Med människan som utgångspunkt

Människan är utgångspunkten för nya Moderaternas politik. Våra värde- ringar kommer ur vår människosyn. Människan besitter en inre förmåga att utvecklas och bara genom frihet kan denna förmåga komma till sin rätt. Därför är frihet vårt viktigaste värde. Med friheten kommer rätten att få vara sig själv, ansvaret för sina egna val och kravet att respektera andra människors sätt att vara.

Under rätt förutsättningar kan vi människor åstadkomma fantastiska saker, men människan kan också göra fel, mot sig själv och mot andra. Människan har både förmågor och brister. Moderaternas idé är att se hela människan. Att stötta människans sökande efter lycka och vilja att göra rätt för sig, men också att hjälpa till när den egna förmågan inte är tillräcklig eller används för att skada andra.

Ingen människa är allt igenom stark eller svag, emotionell eller rationell, egoistisk eller osjälvisk. Den egna drivkraften med eller utan hjälp från andra kan få människor att överkomma problem och resa sig ur svårigheter. Människan kan gå från att vara oberoende, till att behöva hjälp av andra. Vår idé är att låta varje människa växa i sina styrkor och i solidaritet med varandra och låta alla nå sin fulla potential.

Varje människa har oändligt och oförbrukbart värde. Oavsett etnicitet, kön, religion, sexuell läggning eller andra attribut och preferenser är människan just människa. Var och en har rätt att vara sig själv så länge man inte är till skada för andra. Samtidigt kan inte individualism och gemenskap ersätta varandra. Individualismens grund och förutsättning är förmågan att erkänna den andres rätt att vara olik och viljan att samarbeta för att kunna leva och utvecklas tillsammans.

Människan är också bräcklig och behöver trygghet för att komma till sin rätt. Jämte frihet och trygghet krävs även rättvisa i alla delar av samhällsbygget. Ett bra samhälle kännetecknas av såväl belöningar för ansträngningar som sammanhållning.

Politikens uppgift är just att vara med och bygga samhället. Det viktigaste uppdraget är att se till allmänintresset. För att utveckla samhället måste politiken alltid sätta allmänintresset och medborgarnas rättigheter före särintressen. Politiken måste alltid vara en garant för alla medborgares rättigheter. Politiskt beslutsfattande blir angeläget när människors egna förmåga sätts på prov eller när rättigheter och skyldigheter är så angelägna att de gäller alla.

Ett samhälle utan en stat till skydd för dessa värden blir den starkes arena för förtryck. En stat utan tilltro till människan och utan respekt för samhället hänfaller också åt förtryck. En alltför omfattande politik såväl som frånvaron av politik är ett hot mot varje människas strävan efter lycka. En stat baserad på möjligheten att i fria val avsätta dem som styr och respekt för enskildas rättigheter är den enda legitima grunden att bygga ett samhälle på. Vi tror på tanken om en representativ parlamentarisk demokrati. Vi tror också att lokalt självstyre är en viktig del av Sverige och hur vi vill att vårt land ska gestalta sig.

Det demokratiska samhällsbygget vilar på idén om rättstat, äganderätt och skydd av varje människas frihet. Varje demokratiskt politiskt parti måste ha en idé om hur dessa åtaganden ska skötas i praktiken. Moderaterna värnar en stark grundlag med en tydlig rättighetskatalog, oberoende domstolar och en ordningsmakt i medborgarnas tjänst, där alla är lika inför lagen och svensk lag gäller lika för alla i hela landet. Sverige ska ha en egen försvarsförmåga och tillsammans med andra kunna försvara liv, frihet och rättigheter mot inre och yttre hot.

Moderaterna fattar beslut och möter människor utifrån insikten om att vi är ett samhällsbärande parti. Vi är ett parti för hela Sverige och alla människor. Det betyder inte att vi eftersträvar att alla ska tycka som vi, men det är ett löfte om att alltid företräda allmänintresset framför särintresset.

Moderaterna ska i majoritet såväl som i minoritet vara en konstruktiv röst för utvecklingen av Sverige och tillvaratagandet av varje människas förmåga. Moderaterna ser samhällsproblem och ger förslag till lösningar. Det är utifrån våra idéer och vår förmåga att formulera den mest relevanta samhällskritiken som vi vill vinna människors förtroende.

Genom att sträva efter att vara samhällsbärande och företräda allmänintres- set söker vi lösningar på vår tids utmaningar. Globaliseringen har inneburit mänsklighetens största språng ur fattigdom någonsin och samtidigt att Sverige nu möter konkurrens från länder vi tidigare gav bistånd till. Vi gläds åt den utvecklingen och vill att idén om öppenhet, marknadsekonomi och demokrati ska omfatta alla världens länder.

Globaliseringen innebär stora möjligheter för Sverige men gör oss också mer exponerade för vad som händer i andra länder. Kriser kan snabbt och kraftfullt slå mot vårt samhälle. Att vara samhällsbärande innebär att bygga motståndskraft mot olika typer av kriser genom att bedriva en ansvarsfull politik. Ordning och reda i de offentliga finanserna är en förutsättning för ett tryggt samhälle med en god välfärd.

Våra ambitioner för Sverige är full sysselsättning, stark sammanhållning och internationell solidaritet. Genom en stark arbetslinje och ordning och reda i ekonomin kan alla människor delta och komma till sin rätt. Hela samhällsbygget måste genomsyras av insikten att vi bara har en planet och att kommande generationer ska kunna leva vidare här med goda livsvillkor.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram