Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Ordning och reda i ekonomin, full sysselsättning och trygg välfärd

Bara genom att ha god ordning i de offentliga finanserna blir politiken ett stöd i varje människas livsprojekt. Moderaterna ska alltid prioritera ordning och reda i ekonomin. Bara då kan medborgarna vara trygga med att välfärden inte blir en tillfällig förmån utan en långvarig trygghet. En välskött ekonomi lägger grunden för goda villkor för entreprenörskap, företagande och forskning och därmed framväxten av nya jobb.

För Moderaterna är strävan mot full sysselsättning det främsta sättet att förbättra samhället. När alla som vill och kan jobba också har ett jobb att gå till växer tryggheten för den enskilda, hushåll får egen försörjningsförmåga och intäkterna till välfärden säkras. Strävan mot full sysselsättning är det bästa sättet att skapa sammanhållning och minska klyftorna i ett samhälle.

Ett framgångsrikt samhälle vilar på människor som bygger samhället, alla som går till jobbet, alla som använder sin frihet till att ta ansvar för sig själva och för andra. Det är varje människas möjlighet och vilja att omsätta sin förmåga i arbete som avgör samhällets styrka.

Samhällsbärarna förtjänar uppskattning för sitt arbete – de bygger tillsammans Sverige starkt.

När särintressen dominerar samhällsutvecklingen får samhällsbärarna stå tillbaka. I särintressets Sverige behövs alltid frukterna av människors ansträngningar bättre någon annanstans än hos människorna som har jobbat ihop dem. För att barnen ska utvecklas i förskolan, eleverna lära sig i skolan, studenterna lyckas på universiteten, sjukvården bota och lindra, är det också viktigt att förskollärarna, lärarna, professorerna, vårdbiträdena och läkarna ser att det är värt ansträngningen att jobba.

Människors vilja att ta ansvar är en oersättlig del i samhällsbygget. Lika fullt behövs också människor som vill ta risker, vara entreprenörer, äventyrare och upptäckare. Det är mångt och mycket tack vare dem som samhället tar språng framåt. Forskare som ligger i framkant, entreprenörer som förverkligar idéer, kulturskapare som trotsar gränser och invanda föreställningar – alla människor behövs för att föra samhället framåt. Alla jobb behövs och envars arbetsinsats bidrar till att alla får det bättre och att Sverige utvecklas. För oss är det viktigt att arbetsinsatser lönar sig, att extra ansträngning lönar sig mer och att regler, skatter och det offentligas bemötande är utformat så att varje människa uppmuntras att bli allt den vill och kan vara.

Genom eget arbete skapar varje person möjlighet att fylla livet med innehåll. Med en egen inkomst kommer friheten att själv kunna förverkliga drömmar och leva ut intressen, men också tryggheten i att vara en del av en arbetsgemenskap och möta utmaningar tillsammans med andra. Vår övertygelse är att arbete har ett egenvärde. Tillsammans med andra gemenskaper, såsom familj och vänner, spelar arbetsgemenskapen en viktig roll i människors liv.

Det är utifrån vår övertygelse om arbetets betydelse som vi för vår kamp mot utanförskap. Våra ansträngningar för arbetsgemenskap och mot utanförskap vilar på solidaritet med varje människa. Att få komma till sin rätt och vara med och bidra är den bästa grunden för människors självkänsla och livskvalitet.

Det mest smärtsamma utanförskapet är det som går i arv, där framtidstro och självförtroende brister och känslan är att den egna förmågan inte tas tillvara. Där det har blivit norm att föräldrar inte har något arbete och få av barnen tror bättre om sin egen framtid. Här går självtilliten och tilltron till samhället förlorad. Bara en aktiv arbetslinje kan steg för steg pressa tillbaka utanförskapet. Genom en stark arbetslinje läggs grunden för ett välfärdssamhälle där människor möts och får möjlighet att göra sitt bästa.

Arbete är välfärdens grund och strävan efter full sysselsättning och kampen mot utanförskap är därför den bästa välfärdspolitiken. Sverige har i tider som präglats mest av arbete och innovationsförmåga kunnat stärka välfärden bäst. Genom att vara Sveriges enda arbetarparti är Moderaterna Sveriges mest trovärdiga välfärdsparti. Genom att svara på frågan hur jobben kan bli fler går det att svara på frågan hur välfärden ska bli bättre.

Gemensamt finansierad välfärd är en viktig del av vår moderna historia och en språngbräda in i framtiden. Förskolan hjälper lärande och gör det möjligt att kombinera föräldraskap med aktivt deltagande på arbetsmarknaden. Skolan ska rusta med kunskaper för framtiden. Sjukvården botar, lindrar och gör det möjligt att komma tillbaka. Assistans bidrar till att fysiska begränsningar i minsta möjliga mån begränsar människor från att leva ett innehålls- rikt liv. Äldreomsorgen ska erbjuda trygghet och livskvalitet. Det är kärnan i vår svenska välfärd. Det är den Moderaterna slår vakt om och vill utveckla, i kontrast till dem som vill göra det offentliga åtagandet allomfattande eller som vill slå undan välfärdens förutsättningar genom att låsa fast människor i bidragsberoende.

Den välfärd som alla är garanterade genom offentlig finansiering är en gemensam trygghet som ser till att samhället håller samman även när den enskilde prövas hårt. Ingen vet på förhand vem som kommer att drabbas av motgångar eller hamna i behov av stöd.

Moderaterna anser att skolan, sjukvården och omsorgen ska finansieras gemensamt. Ohälsa eller förmåga tar inte hänsyn till finansieringsmöjligheter. Därför ska vår vilja att bota sjukdomar och att tillvarata begåvningar inte heller göra det. Det är inte bara solidariskt, det är också rationellt.

Den gemensamma finansieringen av välfärden får aldrig stå i kontrast till egenmakt. Personlig integritet, eget inflytande och individuell anpassning måste gälla även för de tjänster och den trygghet vi betalar för gemensamt. Egenmakten ska garanteras genom lagstiftning och tydliga regler, men i praktiken upprätthålls den bäst genom mångfald och valfrihet.

Mångfald och valfrihet höjer kvaliteten och effektiviteten, tillsammans med tydliga regler för likabehandling och mot diskriminering bidrar det också till en rättvisare välfärd i hela Sverige. God kvalitet och hög tillgänglighet ska känneteckna välfärden i hela landet. Orättvisor som bygger på exempelvis geografisk hemort, kön, sexuell läggning och ålder hör inte hemma i vårt välfärdssverige.

Välfärdstjänster tillhör det människor efterfrågar mest. Här finns alla förut- sättningar att utveckla verksamheterna med ännu högre kvalitet. De forskare, entreprenörer och företag som utvecklar läkemedel och teknisk utrustning gör stora och allt snabbare framsteg. Inom välfärdstjänsterna sjukvård, äldre- och barnomsorg och skola arbetar många engagerade människor som gör stora insatser för medmänniskor. Samtidigt finns hinder som gör att välfärden inte utvecklas så dynamiskt som den skulle kunna, som byråkrati, begränsat medarbetarinflytande, små möjligheter för brukarna att påverka samt föråldrade strukturer. En bättre välfärd kräver fortsatta reformer som öppnar upp för en mångfald av driftsformer, valfrihet och kvalitet.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram