Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Politikens möjligheter och begränsningar

Moderaterna är ett ansvarstagande parti för hela Sverige. Våra idéer om frihet, trygghet och rättvisa vilar på kunskap och insikt erövrad över århundraden. Idén om demokrati och social marknadsekonomi har i praktiken visat sig vara överlägsna fundament att bygga samhällen på. En tydlig arbetslinje med drivkrafter för arbete och utbildning lägger grunden för ökat välstånd och tryggare välfärd. Jämställdhet, tolerans och öppenhet har visat sig inte bara vara rätt, utan också viktiga faktorer för att få ekonomin att växa. Idén att ekonomisk stabilitet är så viktig att den förutsätter såväl starka institutioner som tydliga regleringar och tillsyn delas av allt fler, även av många av dem som en gång motsatte sig marknadsekonomin. Ändå är det så att vår främsta insikt är den om våra egna och politikens begränsningar.

Politiken gör gott så länge den är begränsad och lämnar utrymme för det civila samhället och varje människa att fatta egna beslut. Moderaternas idé är att vara de mest ansvarstagande ledarna, den mest framtidsorienterade rörelsen och de bästa utvecklarna och förvaltarna av våra gemensamma intressen och åtaganden. En viktig del i detta är förmågan till självkritik och förmågan att dra gränser för var maktutövandet bör sluta. Att levandehålla en diskussion om vilka frågor som bäst avgörs internationellt, nationellt, regionalt, lokalt eller individuellt är ett vaccin mot maktmissbruk. De flesta beslut fattar människor bäst själva och det konstitutionella skyddet för äganderätt och personlig frihet ska vara starkt.

Sveriges statsskick med representativ demokrati och konstitutionell monarki tjänar landet väl. Genom att ta Sverige in i internationella samarbeten, värna subsidiaritetsprincipen, inte ge någon internationell institution beskattningsrätt, tilltron till det kommunala självstyret och att arbeta för valfrihet och mångfald inom välfärdsverksamheterna skyddar vi oss mot ett politiskt system som växer sig så stort att det kväver istället för understödjer varje människas frihet och trygghet.

Respekt för varje människas rätt till sin livsstil och idén om det lokala självstyret ger tillsammans Sverige en berikande mångfald. Som det stora och glesbefolkade land vi är har vi kunnat skapa gemenskap och sammanhållning genom att se olikheter som en tillgång och styrka. Så länge människor har lika rättigheter och likvärdiga chanser är det berikande med olika lokala lösningar.

Det fria samhället och varje människas frihet kommer alltid att utmanas av dem som anser sig ha en idé eller en livsstil som är överlägsen andras. Det goda samhället byggs på motsatsen till dogmatism och fundamentalism, nämligen en rimlig dos tvivel på de egna idéernas, den egna livsstilens eller den egna trons förträfflighet. Därtill krävs en vilja att kompromissa med andra tillsammans med stor nyfikenhet på vad andra rentav gör bättre än vad man själv gör.

En allomfattande politik minskar människors frihet, men ingen politik alls hotar friheten lika mycket. Att vara moderat innebär att vara avvägd och balanserad, det är också genom den inställningen till politiken och samhället som alla människors frihet blir som störst.

Frihet är den bästa grunden för välfärd och utveckling. Ändå stannar inte vårt försvar för friheten vid den praktiska nyttan, utan går till själva kärnan av att få vara fri. Ingen människa använder sin frihet för att bara göra bra eller bara göra dåligt, friheten ligger i att få vara sig själv, med sina förtjänster och styrkor och sina laster och brister, att få vara just människa.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram