Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Solidaritet utan gränser

Kampen för mänskliga rättigheter är universell i bemärkelsen att alla människor har samma rättigheter och att alla människors möjligheter växer i takt med att fler får sina rättigheter respekterade. Det ligger i varje människas och i varje nations intresse att demokrati upprättas och upprätthålls. Det är i demokratins idégemenskap och inte i intressegemenskaper vår internationella solidaritet växer.

Måndagsrörelsen samlade 1990 tusentals människor i manifestationer för de baltiska staternas självständighet från Sovjetunionen. Vår övertygelse om alla människors rätt till frihet segrade över dem som relativiserade betydelsen av demokrati. Estland, Lettland och Litauen blev självständiga och införde demokrati. I dag är de också handelspartners som innebär viktiga arbetstillfällen för svenska exportföretag och samarbetspartners kring bland annat en förbättrad östersjömiljö.

Demokratiska stater har ett ansvar att försvara demokratin och att alltid argumentera för demokratin som idé. Moderaterna ska ge sitt stöd åt dem som söker demokrati. Sverige ska alltid vara en tydlig internationell röst för de mänskliga rättigheterna. Ödmjukhet och vilja till kompromiss är nöd- vändigt för att nå det som faktiskt är möjligt. Sverige ska ställa upp när det internationella samfundet ber om hjälp och tillsammans med demokratins allierade bistå humanitärt, militärt och institutionellt till människans försvar.

Sverige ska vara en aktiv röst i världen. Det är bara genom att söka oss till samarbeten som våra värderingar ges tyngd och får genomslag. Förenta nationernas idé att samla världen till samtal istället för konfrontationer är fredens främsta tanke. Rösten för demokrati och arbetet för frihandel är de mänskliga rättigheternas viktigaste verktyg.

Vi tror på en värld utan gränser och med fri rörlighet. Europeiska Unionen är den tankens praktik i vårt närområde. Moderaterna är en röst för att EU ska vara ett samarbete för rörlighet för människor, tjänster, varor och kapital. Tillsammans kan vi klara av problem som länder inte kan lösa på egen hand, till exempel klimat- och miljöproblem. Det är angeläget att utvidga EU och tillämpa principerna om öppenhet och rörlighet också mot övriga världen. Det är idén med EU som vi ansluter oss till, inte institutionen som sådan. Ett aktivt politiskt arbete i EU är enda sättet att värna vår europatanke.

För Sverige finns det ett stort egenintresse att engagera sig internationellt. Som en liten, öppen ekonomi är vi beroende av vår omvärld. Vår öppenhet ger svenska företag möjlighet att verka på världsmarknaden och ger andra länder möjlighet att bedriva verksamhet här. I längden gynnas vi och alla andra av att hinder röjs undan och att vi går mot en gränslös ekonomi. Men en sådan utveckling exponerar oss också för nya risker. En ansvarsfull politik måste därför hantera dessa risker. Vi måste än mer söka internationella samarbeten och överenskommelse för att skapa transparenta och effektiva regleringar för att hindra girighet och kortsiktighet från att utvecklas.

Det är inte bara ekonomin och miljöproblemen som gör det angeläget att samarbeta internationellt. Sjukdomar som malaria och hiv orsakar ett enormt mänskligt lidande världen över. Sverige ska vara med och genom forskning och bistånd bidra till att utrota dessa och andra sjukdomar. Vi ser också hur människors resande snabbt kan föra sjukdomar över hela jorden och det är i vårt eget intresse att engagera oss internationellt i hälsofrågor.

Bistånd vilar på vår uppfattning att den som har mycket bör dela med sig till den som nästan inte har något alls. Vid sjukdomsutbrott, konflikter och naturkatastrofer är det viktigt med snabbt bistånd som lindrar nöd. Samtidigt ser vi hur årtionden av bistånd har misslyckats att lyfta länder ur fattigdom. Det som öppenhet, handel och marknadsekonomi åstadkommit på år har bistånd inte klarat på årtionden.

Bistånd måste användas för att lindra nöd och långsiktigt syfta till att lyfta människor och länder ur förtryck och fattigdom. Sverige ska vara med och bygga de stabila institutioner som krävs för att bryta fattigdom och stärka befolkningens rätt till information och möjlighet till kommunikation.

Sverige ska ta på sig ett särskilt ansvar för jämställdhet och minoriteters rät- tigheter i världen. Det patriarkala förtrycket är starkt i många länder och det hotar kvinnors hälsa, barns välbefinnande och hela samhällets utveckling. Stärkandet av kvinnors och minoriteters ställning och deltagande ska prägla vårt biståndsarbete. Kränkandet av kvinnors rätt till sin kropp, sin sexualitet och möjlighet att delta i samhällslivet måste upphöra.

När länder eller regioner faller samman i konflikter ska Sverige ta stolthet i att hjälpa dem som drabbats. Moderaterna värnar asylrätten och vill att Sverige tillhör de länder som tar ett stort ansvar och undsätter människor som är i nöd. Lika fullt är Moderaterna angelägna om att andra länder tar sitt ansvar. När flyktingströmmarna tilltar är det rimligt att EU:s medlemsstater fördelar ansvaret mellan sig på ett sätt så att alla bidrar likvärdigt.

Moderaterna strävar efter en värld utan fattigdom. Det är möjligt att nå dit. Med globaliseringens informationsspridning, genom en aktiv global miljö- och klimatpolitik, frihandel, fattigdomsbekämpande bistånd, stöd för att bygga välfungerande ekonomier, motstånd mot korruption och tillgängliggörande av utbildning för alla barn och ungdomar kan en värld fri från fattigdom bli vår generations främsta bedrift.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram