Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Biologisk mångfald

Det gröna engagemanget grundar sig i insikten om vår delaktighet i och vårt beroende av det ekologiska systemet. Naturen är också en plats för rekreation, skönhetsupplevelser och för ökat välbefinnande. Respekten för naturens mångfald är en grundvärdering i den gröna ideologin. Vi anser att allt levande har ett egenvärde oavsett dess nytta för människan.

Många av jordens livsmiljöer håller på att förstöras, och många arter av växter, svampar och djur håller på att gå förlorade. Även i Sverige är många arter akut hotade. Överexploateringen av arter och livsmiljöer, invaderande främmande arter, miljö. gifter och klimatförändringar är de största hoten mot den biologiska mångfalden. Förlusterna är allvarliga. De hotar att leda till kollaps av ekosystem och att vi går miste om ekosystemtjänster, som pollinering av grödor, luft- och vattenrening eller fiskbestånden i våra vatten.

Naturvårdsfrågorna i Sverige och inom EU måste få större tyngd. Sveriges och EU:s skyddade arealer är för små och otillräckliga för att kunna säkerställa den biologiska mångfalden. Skyddet av hav, skogar, våtmarker, stränder och flera andra biotoper måste utvidgas och skärpas. Bruk av skog, vatten och mark måste kopplas till ett ansvar för att den biologiska mångfalden inte ska utarmas.

En stor del av världens biologiska mångfald finns i regnskogen. I dag pågår en avskogning av de tropiska regnskogarna som både påverkar naturen och människan. Orsakerna till avskogningen är många: timmeruttag, gruvdrift, oljeutvinning, utbyggnad av vattenkraft, vägbyggen, anläggning av betesmark och odling. Konsumtion av exempelvis palmolja och av kött från djur uppfödda på soja från tidigare regnskogsmark bidrar till avskogningen. Sverige måste arbeta för gemensamma åtaganden för att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden. Skydd av hotade arter och naturmiljöer är av global betydelse och behöver därför överstatliga beslut.

Rent vatten är en förutsättning för att kunna bevara den biologiska mångfalden. För att få sjöar, vattendrag och hav att tillfriskna krävs omfattande åtgärder för att minska utsläpp från transporter, avlopp, jordbruk och industri. Utsläpp av miljöstörande ämnen såsom kväve, fosfor, läkemedelsrester, hormonstörande ämnen, tungmetaller och nanopartiklar ska reduceras bland annat genom att industri- och hushållsavlopp separeras, avloppsnät och avloppsrening förbättras och miljöfarliga produkter byts ut. Sverige måste verka genom internationella organisationer, i synnerhet EU, för att alla länder runt gemensamma vatten ska införa dessa åtgärder.

Miljögifter är i dag ett allvarligt hot mot såväl människor som natur. Försiktighetsprincipen måste gälla vid bedömning av kemikalier, eftersom det kan ta tid innan negativa effekter blir tydliga. Barn är särskilt känsliga för många miljögifter, och de produkter och miljöer som barn använder och vistas i måste värnas särskilt. Prövningen och kontrollen, såväl nationellt som inom EU:s kemikaliepolitik, måste vara skarp. Särskild hänsyn måste tas till riskerna förknippade med kombinationer av olika kemikalier.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram