Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Det kustnära fisket och fritidsfisket har en viktig roll både för människors rekreation och för att våra skärgårdar ska hållas levande. Vi vill se ett starkt skydd av nyckelbiotoper i vatten och av områden som är speciellt viktiga för havets biologiska mångfald eller för många arters fortplantning. Ett sätt att öka skyddet är att inrätta marina reservat och införa fiskefria områden.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram