Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Europeiska unionen

Miljöpartiet de gröna förespråkar decentralisering. Det innebär att vi vill att beslut ska fattas så nära de människor som berörs av besluten som möjligt. Makt ska utövas av dem som påverkas av den.

Denna övertygelse har gett oss en grundläggande skepsis mot centralstyrning och beslut som flyttar makt längre ifrån människor.

Vi är varma anhängare av internationellt samarbete. Vi vill se Europa som en del av en värld av demokratier där människor rör sig fritt över gränserna, och där folk och länder handlar och samarbetar med varandra. Vi är positiva till mellanstatliga samarbeten där länder deltar frivilligt i besluten. I frågor av global karaktär finns starka skäl som talar för också överstatliga beslut. Det gäller bland annat gränsöverskridande miljöfrågor och skydd av grundläggande mänskliga rättigheter. I dag är EU ett viktigt forum för detta i vår del av världen.

Vi gröna arbetar aktivt för att förändra och förbättra EU:s politik. Det krävs radikala förändringar för att unionens politik för miljö och resurshantering ska rymmas inom de gränser som miljön sätter. De obegränsade globala kapitalrörelserna måste kontrolleras. Mänskliga rättigheter, fredlig konflikthantering och en konfliktförebyggande politik behöver sättas i första rummet för EU:s bistånds- och utrikespolitik. Vi accepterar inte att EU militariseras. EU:s utrikespolitik värnar i alltför stor utsträckning snäva europeiska intressen, och bör i stället inriktas på fattigdomsbekämpning, demokratibyggande och miljöarbete. Sverige har i alltför hög grad anpassat sin utrikespolitik till de stora EU-länderna, och den gemensamma utrikespolitiken får inte bli en ursäkt för en passiv svensk politik i FN:s generalförsamling.

Vi arbetar för att motverka EU:s demokratiska brister. I dag bestämmer EU över många områden som unionen inte borde hantera, som skulle hanteras bättre regionalt, nationellt eller lokalt. Det folkliga inflytandet är alltför begränsat och möjligheterna att utkräva ansvar måste stärkas. Medborgarna ska garanteras insyn och kunna påverka besluten. Offentlighetsprincip och meddelarfrihet efter svensk modell bör gälla även i EU. Inflytande ska inte avgöras av vilka ekonomiska resurser man har, och därför ska lobbyismen regleras och ekonomiska intressens makt balanseras av aktiva folkrörelser och möjlighet till insyn och påverkan i alla EU:s institutioner.

Medlemsländerna måste få rätt att gå före med hårdare lagstiftning till skydd för miljö och hälsa även om det strider mot EU:s inre marknad. Han- delshinder gentemot fattiga länder ska rivas så att handelspolitiken kan bli ett effektivt verktyg för fattiga länder att utveckla sina ekonomier utifrån sina förutsättningar. Samtidigt ska de inte lockas till överexploatering av egna naturresurser. Vi vill införa hårda miljökrav och sociala krav i handels- politiken som kan bidra till förbättringar långt utanför EU:s gränser. EU:s jordbrukspolitik ska inte bidra till att dumpa priser på marknaderna i utvecklingsländer.

EU måste föra en mer aktiv miljöpolitik. Vi ser gärna överstatliga beslut angående miljöskyddande åtgärder så som hantering av gränsöverskridande miljöföroreningar, skydd för hotade arter och biotoper samt minimiregler och -skatter för att stärka miljöskyddet och minska klimatpåverkande utsläpp.

EU måste ta sitt ansvar för utvecklingen i världen genom att gå i spetsen för att det ska bli en internationell klimatöverenskommelse som minskar utsläppen av växthusgaser till en nivå som behövs för att stabilisera temperaturökningen på en ickeskadlig nivå.

EU-budgeten används ofta ineffektivt och till fel saker. Det är inte rimligt att EU lägger stora resurser på fossil- och kemikalieberoende jordbruk, kärnkraft och motorvägsbyggen i ekonomiskt starka delar av EU, medan ekologiskt jordbruk, hållbar infrastruktur och förnybar energi får stryka på foten. Budgeten måste utformas så att den inte går till åtgärder som skadar klimatet.

Europarådet är det främsta organet för att skydda och utveckla de mänskliga rättigheterna i Europa. EU har varit en mycket positiv kraft för utvecklingen i ansökarländerna, bland annat genom att villkora medlemskapet med reformer. Samtidigt ser vi nu hur diskriminering tilltar mot migranter och minoriteter inom EU, inte minst mot judar, muslimer och romer. EU måste få bättre verktyg att ta itu med brott mot de mänskliga rättigheterna inom unionen, och sanktionssystemet behöver utvecklas.

EU:s flyktingpolitik har rest höga murar mot omvärlden. Varje år dör människor i försök att ta sig in över unionens yttre gränser. Politiken måste ändras. Vi anser att människor ska få en reell möjlighet att fly till EU och få en seriös prövning av sina asylskäl. Ingen människa är illegal. Det måste skapas fler lagliga vägar för människor att invandra till unionen. Flyktingar ska inte skickas runt inom unionen utan i stället ges en seriös prövning av sina asylskäl där de befinner sig.

Den politiska oförmågan att hantera den ekonomiska krisen och växande klyftor, som förvärrats av det ogenomtänkta prestigeprojektet med en gemensam valuta, har under 2010-talet lett till att nya motsättningar växt fram mellan människor och länder i Europa. Utvecklingen är mycket oroande. Vi arbetar kraftfullt mot rasism och fascism.

Utifrån vår decentralistiska grundsyn är vi ett EU-kritiskt parti och därför arbetar vi för att förändra unionen. Miljöpartiet de gröna motsätter sig en utveckling mot en europeisk federation. Vi stöder tanken att EU ska utvecklas till ett mer flexibelt samarbete där varje medlemsland inom rimliga gränser kan välja vilka delar de vill delta i. Det är samtidigt viktigt att det inte blir så att en grupp länder bygger upp en egen statsbildning eller mycket långtgående samarbete inom EU:s ramar, som i praktiken tvingar andra länder att följa efter. Frågan om EU:s framtid innebär komplicerade avvägningar och det är viktigt att utvecklingen sker med respekt för att helheten ska fungera. Vi vill att medlemsländernas egna parlament ska ges reell möjlighet att kontrollera att EU inte fattar beslut utanför sina befogenheter. Centralstyrning ska minska och de enskilda ländernas frihet öka. Sverige ska stå fritt från EMU och inte införa euron. Vi anser att varje land i Europa ska få gå med i EU om landet uppfyller grundläggande krav i fråga om demokrati och mänskliga rättigheter.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram