Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Fred och säkerhet

Många av världens konflikter växer ur fattigdom, brist på demokrati och mänskliga rättigheter samt ur kamp om begränsade naturresurser. Världen omkring oss förändras. Några av de hot som har ökat och tillkommit är klimathot, vatten- och energibrist, terrorism och hot mot IT- och andra kommunikationssystem. När miljömässiga, säkerhetspolitiska och ekonomiska intressen kolliderar behövs nya internationella regelverk. Politiken ska ligga steget före och förhindra att katastrofer inträffar.

Samhället förlitar sig i dag i alltför hög grad på en storskalig och högteknologisk infrastruktur som är sårbar för oförutsedda störningar. Därför förordar vi att fler alternativa och lokala lösningar skapas som komplement för ett mer robust samhälle. System som med fördel kan bygga på enkel teknik. Sverige som land och även lokalsamhällena måste bli mer självförsörjande och mindre sårbara. Klimatförändringarna riskerar att slå hårt mot den globala livsmedelsförsörjningen. I det internationella arbetet med att säkerställa globalt tryggad livsmedelsförsörjning ska Sverige vara ledande.

Ökande medeltemperatur, mer nederbörd och oftare återkommande extremväder som skyfall och värmeböljor kräver ett arbete med klimatanpassning för att minska samhällets sårbarhet. Det kan bland annat handla om att förebygga och mildra översvämningar. Vi behöver samordna arbetet med klimatanpassningen och satsa resurser för att på allvar sätta igång med arbetet.

En varaktigt hållbar fred förutsätter samhällsförhållanden och livsvillkor som allmänt uppfattas som acceptabla och rättvisa. De berörda människornas delaktighet i samhället och i fredsprocessen är därför en viktig framgångsfaktor. Kvinnors deltagande i fredsprocesser, vid fredsförhandlingar och i försoningsarbete är avgörande. Alltför ofta stängs kvinnor ute vilket gör att deras erfarenheter inte tas tillvara, trots att kvinnor och barn blir särskilt utsatta vid väpnad konflikt. Exempel visar att när kvinnor engagerar sig för fred blir denna stabilare och mer långsiktig.

Vi vill se en politik som sätter mänsklig säkerhet före territoriell. Fred är inte bara målet utan vägen dit. Mänskligheten har utvecklat mängder av verktyg för att kunna hantera konflikter och bekämpa orättvisor genom ickevåld. Sådana initiativ behöver stödjas och utvecklas, bland annat genom förebyggande diplomati och fredsbyggande insatser av det civila samhällets organisationer. Militära insatser kan dock rättfärdigas då förebyggande åtgärder misslyckats och det är det enda medlet för att förhindra ytterligare kränkningar av de mänskliga rättigheterna och lidande. En förutsättning är att det sker i självförsvar eller med FN-mandat.

Miljöpartiet de gröna värnar om den militära alliansfriheten och är därför mot anslutning till NATO. Sverige ska i sin säkerhetspolitik aktivt delta i uppbyggnaden av ett internationellt samarbete i frågor som rör nedrustning, ickevåldsfördrag och demilitariserade zoner. Vi ska också själva ha en beredskap på hemmaplan för att kunna möta de olika slags hot som säkerhetspolitiken identifierar. Vår militära beredskap ska syfta till att kunna genomföra internationella insatser och att bibehålla kunskap om nya hot i framtiden skulle riktas mot Sverige. Deltagande i det militära försvarets verksamheter ska bygga på frivillighet.

För att kunna möta hoten mot vårt samhälle måste vi bredda och utveckla den nationella säkerhetspolitiken så att den bättre motsvarar framtidens kriser. Ingen nation kan hota sig till säkerhet eller kriga sig till fred. Sverige ska ta initiativ till internationell nedrustning och bör gå före och nedrusta utifrån aktuella och politiskt förankrade hotbildsbedömningar. Vi ska satsa på att investera i förebyggande och fredsfrämjande insatser, samt aktörer som arbetar med fredlig konflikthantering.

Sverige ska bidra till militär nedrustning i världen. Miljöpartiet de grönas mål är därför en avvecklad vapenexport. Uthyrningen av svensk mark till NATO och andra utländska militärstyrkor för krigsövningar ska också upphöra. Export av vapen och annan krigsmateriel till diktaturer, länder som befinner sig i väpnad konflikt eller där grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer ska avskaffas. Vi vill se en avveckling av kärnvapen och andra massförstörelsevapen.

Mäns våld mot kvinnor är ett strukturellt och globalt problem. Våldtäkt blir också ett allt vanligare vapen i väpnade konflikter. Fredsarbete och internationella insatser måste ha kunskap och resurser att säkerställa kvinnors säkerhet.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram