Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Hälso- och sjukvård

Sverige ska ha en hälsofrämjande, jämlik och modern hälso- och sjukvård. Vården ska hålla god kvalitet, vara tillgänglig, fördelas efter behov och vara solidariskt finansierad. Tandvården ska ha samma villkor som övrig vård och ska därför vara en del av den offentligt finansierade vården och ingå i ett gemensamt högkostnadsskydd.

I dag är tillgången till vård ojämnt fördelad. För oss i Miljöpartiet de gröna är det självklart att ett genus- och jämlikhetsperspektiv ska genomsyra all vård och omsorg. Likvärdig vård oberoende av kön och socioekonomiska faktorer borde vara en självklarhet. Kvinnor får ofta vänta längre på viktiga behandlingar och har sämre tillgång till speciellt dyra behandlingsmetoder. Detta kan exempelvis göras genom högre grad av uppsökande verksamhet inom primärvården. Primärvården ska utvecklas och är basen i vården. Papperslösa och asylsökande ska ha rätt till vård. Sjukvården bör vara avgiftsfri för barn upp till 18 års ålder.

Patientens självbestämmande och delaktighet är en allt viktigare del av hälso- och sjukvården. Patienten ska ha rätt till insyn i och inflytande över sin journal. Digitala tjänster inom vården ska utvecklas. Vi vill att vården ska ha en helhetssyn på patienten där man tar hänsyn till både kroppsliga och psykiska symtom samt patientens livssituation. Målet ska alltid vara att i första hand behandla sjukdomsorsak och inte symtom.

De svårast sjuka ska få vård snabbt. Vårdgarantier bör därför utgå från medicinska behov och ersättningarna i sjukvården baseras på patienternas vårdtyngd, så att inte friska människor prioriteras framför kroniskt sjuka. Alla har rätt till en individuell vård med en tvärprofessionellt utformad vårdplan utifrån olika perspektiv. Vi vill se en utvecklad vård i livets slutskede med god omvårdnad och tillräcklig smärtlindring, i en miljö som är bra både för patienten och för hens anhöriga.

Sveriges befolkning blir allt äldre. Den demo- grafiska utvecklingen ställer nya krav på vården och kommer att tvinga fram en ökad samordning mellan olika vårdformer, till exempel mellan primärvård och äldreomsorg.

Vi menar att en långsiktig satsning på folkhälsa med fokus på människors livsvillkor är lika viktig som sjukvården för att främja god hälsa. Vi vill därför se ett nationellt folkhälsoprogram och stödja kommuner och landsting i deras hälsofrämjande arbete. Köerna i vården ska minska och tillgängligheten ska öka.

Miljöpartiet vill också att arbetet med att använda alternativ till läkemedel, exempelvis motion på recept och psykoterapi, fortsätter att utvecklas då läkemedelskonsumtionen i dag är ett problem både för patientsäkerheten och miljön. Det är även viktigt att uppmuntra ett internationellt perspektiv i hälso- och läkemedelsfrågor, som till exempel antibiotikaresistens.

Personer med beroende- och missbruksproblematik har precis som alla andra invånare i Sverige rätt till bästa möjliga vård. Det ska finnas god tillgång till behandling mot beroende och missbruk i hela landet. Missbrukspolitiken bör utgå från de metoder som forskningen visat vara mest effektiva för att lindra skadeverkningarna av missbruk och beroende, både för samhället och för individen Förebyggande arbete ska premieras. Alla som har behov av det ska i ett tidigt skede erbjudas verksam behandling för att kunna bryta sitt missbruk.

En av grundprinciperna i vården är att ingen patient ska komma till skada. Sjukvårdens utförare behöver fortsätta arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Personal inom vården ska precis som i all annan offentligfinansierad verksamhet ha meddelarfrihet och meddelarskydd, för att de tryggt ska kunna uppmärksamma brister i vården. Vi vill uppmuntra att sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster och andra legitimerade yrkeskategorier får möjlighet att ta ökat ansvar för sina patienter, så att deras kompetens utnyttjas bättre. Vid besök i vården ska alla som har behov av det garanteras kvalificerad tolk. Patientnämndernas och patientföreningarnas roll i förbättringar av vården bör utvecklas och stärkas.

Den psykiska ohälsan växer, och leder till stort lidande. Miljöpartiet ser att vi i Sverige måste arbeta långt mer målinriktat med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. För barn och unga krävs det en aktiv samverkan mellan elevhälsa, föräldrar, primärvård, ungdomsmottagning och psykiatri. Till skillnad från kroppsliga sjukdomar är psykisk ohälsa ofta stigmatiserande och många skäms för att söka vård. Detta bör motverkas genom attitydförändringar och genom att erbjuda behandling av god kvalitet i ett tidigt skede. Den psykiatriska och psykologiska kompetensen i primärvården ska vara stark och kvalitetssäkrad.

God sexualundervisning i skolan, tillgängliga ungdomsmottagningar och tillgång till preventivmedel ska säkra en god sexuell och reproduktiv hälsa. Sverige ska arbeta aktivt globalt för möjlighet till familjeplanering, sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa. Miljöpartiet värnar kvinnors rätt till abort.

Vi är positiva till att människor tar ett större ansvar för sin vård och vill att sjukvården är lyhörd för vilka vägar individen söker finna för bättre hälsa. Det är viktigt att behandlande läkare har kunskap om hela patientens sjukdomsbild och behandling för att kunna ge en patientsäker vård. För att öka kunskapen och förståelsen för komplementär medicin bör sjukvårdspersonal inom den offentliga vården ha möjlighet till utbildning om komplementär behandling. Vi vill stärka patientens rättigheter och satsa mer på hälsofrämjande vård. Den offentligt finansierade sjukvården ska dock inte uppmuntra eller stödja en patient att använda sig av metoder som saknar vetenskapligt stöd.

Den vård som bedrivs av ideella krafter bör tillvaratas och uppmuntras. Landstingens möjligheter att skriva direktavtal med idéburna organisationer ska vara goda. Patientföreningar och andra ideella organisationer bör ses som tillgångar för vården och stöttas i bred bemärkelse. Också enskilda patienter har kunskaper, erfarenheter och förmågor som kan användas för planering, utförande och utvärdering av vården.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram