Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Rättssäkerhet och trygghet

En av förutsättningarna för en väl fungerande demokrati är att människor kan känna sig trygga och säkra. Det är viktigt att man kan lita på den offentliga makten. Detta kräver transparens och öppenhet såväl som ett effektivt och välfungerande rättsväsen som har allmänhetens förtroende. Det ska finnas god medborgerlig insyn i all rättskipande och rättsvårdande verksamhet och det är viktigt att en mångfald av bakgrunder och perspektiv finns representerade inom både polis, åklagarväsen och domstolar. Vi vill värna det medborgerliga deltagandet i rättsprocessen, och vill därför utveckla nämndemannasystemet genom att låta fler än de politiska partierna nominera nämndemän.

Polisen ska ges förutsättningar att arbeta såväl hjälpande och stödjande som ordningshållande, brottsutredande och brottsförebyggande. Rättssäkerheten ska tryggas samtidigt som de rättsvårdande myndigheterna ska ges de verktyg som krävs för att bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten i samhället. Rättspolitiken ska sätta brottsoffret och dennes utsatthet i centrum. Den grova organiserade brottsligheten utgör ett hot mot demokratin och människors frihet.

Det brottsförebyggande arbetet är grunden för ett tryggt samhälle med låg kriminalitet. Det viktigaste brottsförebyggande arbetet sker genom att minska marginaliseringen och utsattheten i samhället. Barn i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas och ges adekvat hjälp av bland annat skola, socialtjänst och sjukvård så tidigt som möjligt. Samverkan mellan olika aktörer som kommer i kontakt med barn och unga i riskzonen, och som kan bidra till att relevanta åtgärder sätts in, bör stärkas. Hinder för denna samverkan bör arbetas bort.

Brottspåföljder har både ett brottsförebyggande och ett rehabiliterande syfte. Kriminalvård ska vara human och ha som mål att den som dömts inte ska återfalla i kriminalitet.

Alkohol och andra droger orsakar samhället enorma kostnader och drabbade individer stort lidande. Polisens arbete ska därför fokusera på att motverka försäljning och langning av narkotika. Den enskildas missbruk är en sjukdom och vi vill se ett ändrat fokus från straff till vård. Personer som lider av missbruksproblematik ska erbjudas bästa möjliga hjälp och stöd, att komma ur sitt beroende och att få ett värdigt liv genom sådant som sprututbytesprogram och medicinering. Målet är ett narkotikafritt samhälle.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram