Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Rent vatten är en förutsättning för att kunna bevara den biologiska mångfalden. För att få sjöar, vattendrag och hav att tillfriskna krävs omfattande åtgärder för att minska utsläpp från transporter, avlopp, jordbruk och industri. Utsläpp av miljöstörande ämnen såsom kväve, fosfor, läkemedelsrester, hormonstörande ämnen, tungmetaller och nanopartiklar ska reduceras bland annat genom att industri- och hushållsavlopp separeras, avloppsnät och avloppsrening förbättras och miljöfarliga produkter byts ut. Sverige måste verka genom internationella organisationer, i synnerhet EU, för att alla länder runt gemensamma vatten ska införa dessa åtgärder.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram