Utdrag ur Socialdemokraternas partiprogram

En rättvis värld är möjlig

Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling och rätt till arbete. Vi vill utrota fattigdomen, skapa en säkrare och ekologiskt hållbar värld, stärka demokratin, respekten för de mänskliga rättigheterna och folkrätten.

Världen formas av de människor som befolkar den. Kan människor förstöra och förtrycka, så kan människor i samverkan också skapa en bättre värld. Vi vill att globaliseringens fördelar ska komma alla till del. Det kräver att människan sätts före marknaden. Vi vill demokratisera globaliseringen och globalisera demokratin. Större ansträngningar måste göras på att öka antalet demokratiska stater i världen.

Globaliseringen är en stark kraft i samhällsutvecklingen. Den öppnar nya exportmarknader och sänker priserna på många konsumtionsvaror. Globaliseringen förskjuter makt och rikedomar mellan länder och inom länder. I länder som Kina, Indien och Brasilien lyfter sig hundratals miljoner människor ur fattigdom. I dag finns flera ekonomiska och politiska maktcentra i världen. De globala klyftorna minskar samtidigt som klyftorna inom många länder ökar.

Ekonomin är globalt sammanflätad. En ekonomisk störning sprider sig blixtsnabbt över världen. Väldiga marknadskrafter kan få oöverblickbara konsekvenser. Fria fackföreningar och fackliga rättigheter är viktiga i kampen för global rättvisa. När klimatfrågorna växer ökar medvetenheten om att alla människor delar en gemensam miljö. Det internationella samfundet har hittills inte lyckats att möta de utmaningar som klimatfrågan reser.

Vi socialdemokrater vill se en ny inriktning på Sveriges utrikespolitik. Arbetet mot klimat- förändringar, opålitliga finanssystem och orättvisor samt kampen för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och nedrustning ska bedrivas med kraft. Utrikespolitiken ska ha en bred förankring. Sverige ska vara en stark röst i världen, aktiv och drivande mot förtryck och orättvisor, för frihet, fred och solidaritet.

Sveriges säkerhetspolitik ska vara tydlig och klar. Den svenska militära alliansfriheten har tjänat och tjänar vårt land väl. Sveriges militära alliansfrihet har inte betytt passivitet utan ett aktivt ansvarstagande för både vår egen och andras säkerhet. Sverige ska inte vara medlem i Nato. En modern svensk säkerhetspolitik byggs i stället på ett ökat nordiskt samarbete, en aktiv Östersjö- politik, ett fördjupat samarbete i EU och ett starkare stöd till Förenta Nationerna. Sverige ska inte förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett EU-land eller ett nordiskt land och vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas.

Socialdemokratin behöver ta ett politiskt ansvar för att ställa om försvarsindustrin till en ny säkerhetspolitisk situation och modernisera regelverket för vapenexport, bland annat genom att införa ett så kallat demokratikriterium. Sverige behöver ett skarpt regelverk som förhindrar vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter. Socialdemokraterna vill ta initiativ till större öppenhet och transparens vad gäller Exportkontrollrådets behandling av exportlicenser genom att riksdagen informeras.

Världen formas av de människor som befolkar den. Kan människor förstöra och förtrycka, så kan människor i samverkan också skapa en bättre värld. Vi vill att globaliseringens fördelar ska komma alla till del. Det kräver att människan sätts före marknaden. Vi vill demokratisera globaliseringen och globalisera demokratin. Större ansträngningar måste göras på att öka antalet demokratiska stater i världen.

En förutsättning för Sveriges militära alliansfrihet är att vi har ett försvar som förmår att hävda vår territoriella integritet och upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Den svenska försvarsmaktens organisation ska präglas av en tydlig folklig förankring vid rekrytering och bygga på demokratiska värderingar som öppenhet och samverkan med det civila samhället.

I takt med att världen utvecklas måste också synen på säkerhet förändras. I dag finns andra hot än rent militära mot vår säkerhet och trygghet. Svensk säkerhetspolitik ska, förutom att agera vid konflikter, klara att möta cyberattacker och konfliktrisker som följer med klimatförändringar, humanitära katastrofer eller sönderfall i spåren av sociala orättvisor. Terrorismen undgår inte heller oss i de nordiska länderna vilket vi smärtsamt har påmints om.

I Europa har vi sett en fantastisk demokratisk utveckling de senaste decennierna. Genom att dörren hölls öppen för nya medlemmar till Europeiska unionen har fler tidigare kommunistdiktaturer reformerats och demokratiserats. Utvidgningen får inte stanna av. EU ska även bidra till fred och demokratisk utveckling i länderna som gränsar till unionen. Vi vill också stärka EU som global aktör för utveckling, fri och rättvis handel och försvarare av demokratin. EU:s arbetsformer ska bli öppnare och effektivare.

Den arabiska vårens kraftfulla krav på frihet och demokrati måste få omvärldens stöd. Det ska vara ett slut på den kontraproduktiva politiken där EU och USA höll diktatorer under armarna i utbyte mot olja och stabilitet. Den bärande principen ska i stället vara att länder som går mot demokrati ska ges större inflytande, tillträde till globala marknader och ekonomiskt utvecklingsstöd. EU:s värderingar ska komma till uttryck i handling. De samarbetsavtal unionen har med länderna i regionen ska bygga på en tydlig koppling till demokratisk utveckling och respekt för mänskliga rättigheter, vilket innefattar kvinnors rättigheter. Europa måste också riva klyftan mellan vårt eget välstånd och grannarnas fattigdom. Politiska reformer samt ekonomisk och social utveckling är centrala faktorer för att skapa framtidshopp.

Tyvärr har inte den arabiska vårens krav hörsammats i Iran där de mänskliga rättigheterna fortsatt förtrycks. Kurdernas mänskliga rättigheter måste respekteras av länderna i regionen. Dödandet i Syrien måste få ett slut och de som begått krigsförbrytelser ska ställas till svars. Sverige ska erkänna staten Västsahara och Marockos ockupation måste upphöra. EU:s avtal med Marocko måste följa folkrätten.

Ett starkt engagemang för FN är en hörnsten i socialdemokratisk utrikespolitik. Förenta Nationerna utgör navet i det internationella samarbetet. Vi socialdemokrater vill att Sverige utvecklar sin FN-politik genom att utarbeta en strategi för arbetet i FN både som enskild nation, genom EU och i samarbete med de nordiska länderna. FN ska stärkas och reformeras för att stå bättre rustat inför de utmaningar organisationen har att hantera.

Ett kärnvapenkrig skulle få ohyggliga konsekvenser. Frågan om massförstörelsevapen och det hot de utgör är tyvärr mer aktuell än på länge. Vi vill använda Sveriges trovärdighet och tyngd för att sätta nedrustningsfrågan på dagordningen.

Kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och krishantering före, under och efter en konflikt är en förutsättning för hållbar fred och utveckling. Vi vill med kraft hävda FN-resolutioner som fördömer våldtäkt och sexualiserat våld i konflikter. Resolutionerna slår fast att dessa handlingar utgör hot mot internationell säkerhet.

Det behövs en ny global uppgörelse mellan arbete, kapital och samhälle. Vi socialdemokrater har ett särskilt ansvar för att stödja det internationella fackliga arbetet, och för att i alla sammanhang stå upp för människors fri- och rättigheter på en alltmer globaliserad arbetsmarknad. Sverige har som ett litet exportberoende land särskilt stora intressen av att främja en fri och rättvis världshandel. Genom progressiva internationella handelsavtal kan handelshinder rivas samtidigt som löntagarnas intressen respekteras och en hållbar utveckling främjas. Samtidigt behöver det internationella finansiella systemet ett starkare regelverk. Skatteparadis och andra avarter ska bekämpas.

Palestinier och israeler är hårt drabbade av många decenniers konflikt. Israel har konsekvent ignorerat omvärldens uppmaningar och bryter mot ett stort antal FN-resolutioner. Ockupationen av de palestinska områdena måste upphöra. Alla parter måste avstå från våld och möjliggöra fredsförhandlingar. Den folkrättsligt illegala bosättningspolitiken måste omedelbart upphöra, muren på ockuperad mark måste rivas och de palestinska flyktingarna ges rätt att återvända.

I dag står utvecklingspolitiken inför nya utmaningar och möjligheter. Majoriteten av världens fattiga lever i medelinkomstländer. Nya aktörer kommer till och andra finansiella flöden än traditionellt bistånd spelar allt större roll. Allt fler människor manifesterar kraftfulla krav på frihet och demokrati. Det finns nu en större medvetenhet om att kvinnors frigörelse för hela samhällsutvecklingen framåt.

Utvecklingspolitiken ska ytterst syfta till alla människors frigörelse och en värld där fattigdom och maktlöshet hör till det förgångna. Vi vill därför att det svenska biståndet ska riktas mot att minska fattigdomen och orättvisorna i världen samt bidra till en hållbar och demokratisk utveckling. Politiken ska ta sin utgångspunkt i människors egna drivkrafter att skapa utveckling. Biståndet kan, rätt använt, vara en katalysator för utveckling, jämlikhet och framtidstro, men också ett sätt att bekämpa korrumperade odemokratiska styrelseskick. Styrningen av biståndet ska vara tydlig och rätt saker ska mätas och utvärderas. Jakten på kortsiktiga resultat får inte överskugga hållbarhet och långsiktighet.

De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara, icke kulturrelaterade och individuella. Politiska, ekonomiska, sociala och kulturella fri- och rättigheter förutsätter och förstärker varandra.

Vår socialdemokratiska migrationspolitik utgår från en stark solidaritet människor emellan. Sverige ska ha en generös och reglerad invandring. Rätten till asyl är en mänsklig rättighet. Alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.

Sverige ska vara ett föregångsland i det internationella arbetet för kvinnors rättigheter. Inte minst handlar det om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ett område där Sverige både kan och bör ta initiativ. När kvinnor förvägras sina rättigheter och att ta del i samhällslivet på samma villkor som män så förtrycks inte bara kvinnorna utan hela samhällsutvecklingen hålls tillbaka. Sverige ska arbeta mot diskriminering och för kvinnors rätt till utbildning, ekonomisk självständighet, juridiska rättigheter och möjligheter att arbeta politiskt.

Socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den kommande mandatperioden är därför:

- Hävda Sveriges militära alliansfrihet och vår förmåga till internationellt samarbete. Moderniseringen av Försvarsmakten ska fortsätta för att stärka försvarets nationella förmåga, leva upp till våra internationella åtaganden samt bredda försvarets folkliga förankring.

- Utveckla EU inom de områden där unionen bäst kan skapa gemensamma lösningar på gemensamma problem. EU:s utvidgning bör gå vidare. Stärk EU som global aktör för utveckling, fri och rättvis handel och försvarare av demokratin. Unionens arbetsformer ska bli öppnare och effektivare. Ett socialt protokoll bör läggas till EU-fördraget.

- EU ska leva upp till sina åtaganden gentemot länderna i sitt grannskap. Avtalen med länderna i regionen bör avspegla de värderingar EU står för. EU bör bidra till ekonomisk, politisk och social utveckling exempelvis genom att reformera jordbrukspolitiken och underlätta handel och kontakter mellan människor.

- Arbeta för en säkrare värld. Sverige ska arbeta för ett stärkt FN och aktivt delta i civil och militär krishantering. Sverige ska delta i fler FN-ledda insatser. Sverige ska arbeta aktivt med nedrustningsfrågorna, inte minst gällande kärnvapen men också frågor som rör smuggling av lätta vapen.

- Stärk respekten för de mänskliga rättigheterna. Inte minst behövs ett större fokus på löntagares rättigheter i en globaliserad värld. Sverige ska driva på för en ny global överenskommelse mellan arbete, kapital och samhälle. Sverige ska vara ett föregångsland i arbetet för kvinnors rättigheter globalt.

- Minska fattigdomen och orättvisorna i världen och bidra till en hållbar och demokratiskutveckling. Alla politikområden ska sträva åt samma håll för att skapa global hållbar utveckling. Utvecklingssamarbetet ska vara ambitiöst, hålla hög kvalitet och ge resultat. Svenskt bistånd ska uppgå till en procent av BNI. Sverige ska arbeta för att fler EU-länder åtar sig att uppfylla FN:s målsättning om 0,7 procent av BNI i bistånd.

- Öppenhet mot omvärlden. Sverige ska ställa sig i spetsen och driva på en progressiv global handelspolitik. En fri, rättvis och hållbar handel ska främjas. Det bidrar till ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. Skatteparadis ska bekämpas.

- Bidra till att en hållbar fred och tvåstatslösning kan upp nås mellan Israel och Palestina. Israel måste underordna sig internationell rätt. Sverige ska erkänna staten Palestina och följa upp detta med etablerandet av en ambassad.

Läs mer ur Socialdemokraternas partiprogram