Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Sverigedemokraterna och arbetsmarknaden

Sverigedemokraterna utgår från en pragmatisk, tvärpolitisk hållning inom det arbetsmarknadspolitiska området. Målsättningen är att kunna tillvarata nationens samlade intressen.

Hög grad av stabilitet på arbetsmarknaden är en bra grund för nöjda löntagare och ett produktivt näringsliv. Stabilitet förutsätter en god balans mellan arbetsmarknadens parter vilket i sin tur förutsätter en väl avvägd kompromiss mellan å ena sidan löntagarnas intresse av trygghet, god arbetsmiljö och goda försörjningsmöjligheter och å andra sidan arbetsgivarnas intresse av handlingsfrihet och tillväxtmöjligheter. Såväl fackförbunden som arbetsgivarorganisationerna fyller härvidlag en viktig samhällsfunktion.

Viktigt att poängtera är dock att arbetsgivare och löntagare inte enbart har motstridiga intressen, utan också starka gemensamma intressen i form av stabilitet och tillväxt. En god tillgång på arbetstillfällen skänker löntagarna såväl trygghet som valfrihet. Tillväxtskapande åtgärder som främjar en sådan utveckling måste således vara centrala i en löntagarvänlig politik.

Sverigedemokraterna försvarar grunderna i den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter genom förhandlingar gör upp om lönenivåer och andra centrala villkor. Vi tror på en aktiv arbetsmarknadspolitik där statens huvudsakliga roll är att övervaka att lagstiftningen på arbetsmarknadsområdet efterlevs och fungerar, att tillhandahålla högkvalitativ och näringslivsinriktad utbildning, att tillhandahålla en god infrastruktur samt att motverka arbetslöshet och långvarigt utanförskap.

Sverigedemokraterna ställer sig bakom grundprincipen att det skall vara lönande att arbeta och att ha arbetat.

För att kombinera trygghet och rörlighet på arbetsmarknaden behövs samtidigt en generöst utbyggd omställningsförsäkring. Ett alltför lågt ersättningstak riskerar att förstärka inlåsningsmekanismer och försämra matchningen på arbetsmarknaden.

Arbetsmiljön har stor betydelse för arbetstagarnas psykiska och fysiska hälsa. De anställdas välmående får inte äventyras av kortsiktiga vinstintressen. Efterlevnaden av arbetsmiljölagarna måste kontrolleras noggrant och grova överträdelser måste ge kännbara konsekvenser.

Vare sig negativ eller positiv särbehandling på basis av kön, ålder, sexuell läggning, nationalitet eller etnisk tillhörighet skall vara tillåtet på den svenska arbetsmarknaden.

Sverigedemokraterna ser arbetskraftsinvandring främst som ett sätt att tillfälligt kompensera för en dåligt fungerande matchning på den svenska arbetsmarknaden, men också en metod att ta till när antalet arbetstillfällen tillfälligt blir större än arbetskraften i landet. Därför förespråkar vi en modell med gästarbetare, där utländsk arbetskraft kan få tillfälligt uppehållstillstånd knutet till arbetsmarknadens behov. Viktigt att komma ihåg är att människor är så mycket mer än bara produktionsenheter i en ekonomi och att ökad kulturell heterogenitet, via stora, långväga folkomflyttningar, som regel får betydande negativa konsekvenser för det sociala kapitalet i invandringslandet. Tillåtandet av en omfattande och permanent arbetskraftinvandring riskerar också att förvärra problemen i de utvecklingsländer som dräneras på sin unga och välutbildade befolkning.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram