Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Sverigedemokraterna och energipolitiken

För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill Sverigedemokraterna föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitlig energiförsörjning för såväl hushåll som näringsliv och samtidigt tillgodose högt ställda krav på miljövänlighet.

Det är viktigt för en nation att ha kontroll över sin egen energiförsörjning, men detta utesluter inte att energisystem kan delas och utvecklas genom samarbete mellan nationer i vårt närområde. En hög grad av självförsörjning är dock att föredra för att säkerställa att vi uppnår målen med vår energipolitik. Sverigedemokraterna strävar därför efter att bibehålla och utveckla landets energisystem, med fokus på leveranssäkerhet, effektivitet och miljöansvar.

Under överskådlig framtid kommer kärnkraften och vattenkraften att utgöra grundstommen i Sveriges elproduktion. Sverigedemokraterna ser positivt på en vidareutveckling av kärnkrafttekniken. Våra nationalälvar ska bevaras från vidare vattenkraftsutbyggnad. Energieffektivisering ska prioriteras och satsningar på förnybara kraftkällor ska stödjas.

Under utvecklingstiden och framtagandet av nya energisystem måste vi acceptera att vi använder fossila bränslen men detta ska ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Vid utbyggnad av förnybara kraftkällor så som vind, sol, våg- och vattenkraft måste stor hänsyn tas till kultur- och landskapsmässiga värden samt till djurliv och biologisk mångfald. Ett ekologiskt tänkande och medvetande ska vara vägledande inom det energipolitiska området. Genom incitament i form av beskattning, subventioner och lagstiftning kan politiken skapa förutsättningar för miljöbefrämjande åtgärder.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram