Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Sverigedemokraterna och försvaret

Sverigedemokraterna ser det militära försvaret som den yttersta garanten för bevarandet av vår demokrati, vår frihet, vårt nationella självbestämmande och vår kulturella särart.

Vi förordar ett försvar uppbyggt på en kombination av yrkessoldater och värnpliktssoldater.

Den som åtnjuter ett lands frihet skall också vara beredd att försvara denna frihet. Sverigede- mokraterna menar att en allmän värnplikt, utöver att bidra till att stärka landets totala förs- varskapacitet, fyller en viktig fostrande och social funktion. För kvinnor och icke vapenföra män skall allmän tjänsteplikt i krig gälla. Kvinnor skall dock på frivillig basis kunna delta även i den väpnade delen av försvaret.

Sverigedemokraterna är öppna för möjligheten att skapa en nordisk försvarsallians. Skulle detta mål visa sig omöjligt att förverkliga bör utgångspunkten för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken vara att sträva efter alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig samt att hela Sverige skall kunna försvaras.

Sverige skall kunna delta i internationella fredsbevarande insatser, men endast under förutsättning att insatsen är sanktionerad av Förenta Nationerna. Militären skall kunna bistå civila myndigheter i samband med kriser, naturkatastrofer och allvarliga interna oroligheter.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram