Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Sverigedemokraterna och rättssamhället

Bortsett från bevarandet av nationens fortbestånd är det statens viktigaste uppgift att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet. Trygghet är en förutsättning för frihet. I otrygghetens spår följer våld och instabilitet.

Brottsoffers och potentiella brottsoffers intressen måste i alla lägen sättas framför brottslingars intressen. Straff skall stå i rimlig proportion till brottet och ge offren upprättelse för den skada som de lidit.

Som tidigare nämnts präglas människan av både sitt biologiska, historiska, kulturella och sociala arv. Varje individ har samtidigt en fri vilja och bär därför det primära ansvaret för sina egna handlingar.

Om respekten för lagen ska kunna upprätthållas och om individuell rättskipning ska kunna undvikas är det viktigt att lagöverträdelser bestraffas snabbt och konsekvent och att lagarna är i samklang med den folkliga rättsuppfattningen. Att medborgare skall vara lika inför lagen är en av rättsstatens viktigaste principer.

Polisen, gränsskyddet och de rättsvårdande myndigheter måste tilldelas erforderliga resurser och befogenheter för att kunna lösa sin uppgift och skydda medborgarna.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram