Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Sverigedemokraterna och samhällsbyggnaden

Samhällets grundläggande organisationen, utformandet av vår infrastruktur samt våra fysiska miljöer och det regelverk som omger dessa har en stor inverkan på medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa.

Sverigedemokraterna anser att den offentliga sektorn bör vara uppdelad på tre skattenivåer bestående av stat, sekundärkommuner och primärkommuner.

Vi betraktar det kommunala självbestämmandet som en central del av demokratin, men inser samtidigt att kommunernas naturliga intresse av att söka egna lösningar och göra egna prioriteringar ständigt måste balanseras mot principen om att alla svenska medborgare skall ha rätt till en likvärdig välfärd och samhällsservice.

Den kommunala finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och kommunsektorn. Staten bör aldrig fatta beslut om nya kostnadsdrivande åtaganden för kommunerna utan att fullt ut kompensera dem för kostnaderna.

Att lokala och regionala identiteter med en djup historisk förankring bevaras även i framtiden är av stor betydelse för Sverigedemokraterna. Bland annat av denna anledning anser vi att man skall vara försiktig med att bryta upp kommun- och landstingsgränser som vilar på naturliga geografiska avgränsningar och en historiskt förankrad identitet. En viktig aspekt är också att sammanslagning av kommuner och landsting riskerar också att leda till att närheten mellan medborgarna och beslutsfattarna går förlorad.

Centralt för partiet är att respekt för skattebetalarnas pengar och strävan efter ett minimum av byråkrati skall genomsyra all offentlig verksamhet.

Principen om att hela Sverige skall leva är mycket viktigt för Sverigedemokraterna. För att bland annat kunna garantera medborgare i alla delar av landet en godtagbar nivå av samhällsservice och tillgänglighet till en rimlig kostnad måste stat och kommuner behålla ett betydande mått av inflytande över infrastruktur och kollektivtrafik. Även andra sektorer av central strategisk och säkerhetspolitisk betydelse såsom el- och vattendistributionen bör stå under stark samhällskontroll.

Sverigedemokraterna ser också ett starkt strategiskt och miljöpolitiskt värde i att landet har en hög självförsörjningsgrad vad avser livsmedelsproduktion. Vi eftersträvar därför en stark och konkurrenskraftigt jordbrukssektor.

Utformningen av den fysiska samhällsmiljön är av stor betydelse för medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa. Sverigedemokraternas vill så långt som det är möjligt verka för levande, familjevänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer.

Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om den mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri. Man bör också bejaka platsens och invånarnas historia och identitet.

Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv skall vara en självklar del av samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar att skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig verksamhet skall motverkas och förändras. På samma sätt skall barn- och familjeperspektivet vara genomgående och grönytor och naturliknande miljöer skall vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden.

Vid alla former av stadsplanering och uppförande av offentlig konst skall de berörda medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara betydande.

Sverigedemokraterna bedömning är att marknaden inte ensam kan garantera alla medborgare rätten till en bostad. Stat och kommun bör därför bära ett gemensamt ansvar för att förse även resurssvaga grupper med ett värdigt boende.

Sverigedemokraterna slår vakt om allemansrätten som har en stor betydelse för medborgarnas livskvalitet och det svenska friluftslivet. För att bevara det breda folkliga stödet för allemansrätten måste balansen mellan friluftslivets intressen och den privata äganderätten upprätthållas.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram