Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Sverigedemokraterna och socialkonservatismen

Med utgångspunkt i vår syn på den mänskliga naturens beskaffenhet menar Sverigedemokraterna att den ideologiska inriktning som har bäst förutsättningar att bidra till skapandet och upprätthållandet av ett gott samhälle är en socialkonservatism på tydlig nationalistisk grund.

Den europeiska socialkonservatismen föddes i mitten av 1800-talet som en reaktion på den samhällssplittring och det hotande klasskrig som följde i den tidiga industrialismens fotspår. De grundelement inom den klassiska socialkonservatismen som Sverigedemokraterna framförallt sympatiserar med är dess strävan efter att försöka skapa stabilitet och gemenskap i samhället genom att förena de bästa elementen hos den traditionella högern och den traditionella vänstern. Strävan efter att ersätta klasskamp och hat med förbrödring och nationell solidaritet, strävan efter att ersätta revolutionära tendenser med ansvarstagande reformer och strävan efter att ersätta tendenser till anarki och samhällsupplösning med trygghet, hög moral och lag och ordning. Vi delar också den tidiga europeiska socialkonservatismens analys att nationalismen och stärkandet av samhörigheten på den nationella identitetens och den gemensamma kulturens och historiens grund är det kanske viktigaste medlet för att förverkliga de ovan nämnda strävandena.

Historiska socialkonservativa tänkare och politiker såsom den brittiska premiärministern Benjamin Disraeli, svensken Teodor Holmberg med flera bejakade den gamla konservatismens krav på lag och ordning, eftertänksamt framåtskridande och bevarandet av välfungerande gemenskaper såsom familjen och nationen, samtidigt som man också erkände att det inom den framväxande arbetarrörelsen fanns berättigade krav på sociala reformer, ökad rättvisa och förbättrat omhändertagande av samhällets svaga grupper. Man förkastade den gamla högerns egoism, klassförakt och bristande empati med sina arbetande landsmän samtidigt som man också förkastade marxismens naiva människosyn, dess radikalism, internationalism, förakt för traditioner och bristande respekt för lagen och äganderätten.

Flera decennier innan Per Albin Hansson höll sitt berömda folkhemstal hade svenska, socialkonservativt färgade samhällsdebattörer formulerat tankar om en välfärdsstat och lanserat begreppet folkhem. Socialkonservatismen skiljde också ut sig från andra konservativa inriktningar genom att flera av dess anhängare relativt tidigt anammade idéerna om utvidgad demokrati, rösträtt och ökad jämställdhet för kvinnor. Som en konsekvens av sitt sociala ansvarstagande har man ofta också haft en mer positiv syn på statens roll i samhället än andra konservativa.

Sverigedemokraterna har mycket gemensamt med den klassiska, europeiska socialkonservatismens grundidéer och vi betraktar oss idag som ett modernt socialkonservativt parti. Vår version av socialkonservatismen har dock naturligtvis utvecklats med tiden och den fortsätter hela tiden att finjusteras i förhoppning om att ständigt kunna erbjuda kloka lösningar på samtidens problem och ständigt kunna tillvarata dagens möjligheter efter bästa förmåga. Signifikant för Sverigedemokraternas version av socialkonservatismen är att vi tydligt betonar vikten av en värdekonservativ och nationalistisk utgångspunkt.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram