Utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram

Varje ideologi tar sin utgångspunkt i en teori om den mänskliga naturens beskaffenhet. Liberalismen och socialismen är de två ideologier som dominerat och präglat det svenska samhället under de senaste decennierna. Båda dessa ideologier betraktar i hög grad män- niskan som en i grunden god och förnuftig varelse, som förutom sin medfödda godhet och rationalitet kan liknas vid ett tomt blad eller en konturlös lerklump, och som formas enbart av den miljö och den sociala kontext hon möter under livets gång. Med denna utgångspunkt betraktas destruktivitet endast som nedtryckt godhet och roten till destruktiva handlingar härleds inte primärt till den individ som utför dem utan snarare till samhället som formats på fel sätt och därmed i sin tur präglat individen på fel sätt.

Läs mer ur Sverigedemokraternas partiprogram