Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Bygg ut välfärden och den offentliga sektorn!

Ett samhälle med stora sociala klyftor är i längden ohållbart. Det skadar sig självt genom att misstro och fientlighet mellan människor växer. Därför är det nödvändigt med en stor offentlig sektor som fungerar enligt principen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. Den offentliga sektorns andel av BNP måste öka i takt med att behoven av vård och annan offentlig service, liksom tjänsteproduktionens andel av ekonomin överlag, växer. Den skall finansieras genom ett solidariskt utformat skattesystem. Taxor och avgifter för allmännyttiga tjänster skall hållas så låga som möjligt. På lång sikt behöver skattenivån fortsätta att höjas, och det offentliga ägandet i ekonomin utvidgas. Privatiseringar av gemensamma tillgångar och offentliga verksamheter måste avvisas. Gemensamt ägande underlättar en långsiktig samhällsplanering, vilket är en förutsättning för ett ekologiskt hållbart samhälle. Pensionsfonderna skall inte bidra till det spekulativa börskapitalet utan användas till trygga, offentliga investeringar. De allmänna pensionsfonderna måste få rätt att skaffa sig aktiemajoritet också i de svenska storföretagen. Pensionssystemet måste reformeras kraftigt, bland annat så att den orättvisa behandlingen av kvinnor upphör. Den bästa försäkringen för goda pensioner är fortgående investeringar i arbetsutbud och produktivitet. Socialförsäkringarna måste stärkas. Ju fler som har nytta av ett system, desto fler vill bidra till det. Därför skall ersättningsnivåerna vid sjukdom, arbetslöshet och så vidare baseras på inkomstbortfallsprincipen. Barnbidraget skall vara lika för alla och vara riktat till barnet, inte till föräldern. Utjämningsfaktorn i det kommunala utjämningssystemet skall stärkas. Arvsskatten skall återinföras. Andra medel för att minska de sociala klyftorna är en progressiv utbildnings- och kulturpolitik och en regionalpolitik som ger likvärdiga möjligheter i hela landet. Högskolan skall byggas ut såväl vad gäller antalet platser som regionalt. Studiemedlen skall höjas. Alla har rätt till kunskap och bildning. Vars och ens möjlighet att få en god utbildning ska säkerställas i en offentligt driven, avgiftsfri och betygsfri skola.

En bättre beskrivning av de offentliga finanserna är viktig. Det inbegriper en utvecklad jämställdhetsanalys som belyser fördelningen av betalt och obetalt arbete, och ett bättre synliggörande av offentliga investeringar.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram