Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Förverkliga en ekologiskt hållbar utveckling!

Vi måste skapa ett ekologiskt hållbart samhälle där vi bara använder en rättvis del av världens samlade miljöutrymme och som utgår ifrån kvinnors och mäns olika förutsättningar. Det innebär en genomgripande omställning av vårt sätt att producera och konsumera. Produktionen ska utgå dels från att förorenaren betalar, dels försiktighetsprincipen. Långsiktiga och globala miljöhänsyn måste gå före kortsiktiga vinster. Det gäller i synnerhet energi-, transport-, jordbruks- och handelspolitiken. Kärnkraften skall avvecklas snarast möjligt. Kväve- och fosforutsläppen till Östersjön och haven måste minimeras. Fiskenäringen måste bygga på hållbara fiskebestånd. Stat och kommun skall aktivt satsa på klimatinvesteringar för att minska utsläppen av växthusgaser. För att uppnå en effektiv energi- och resursförbrukning ska städer och tätorter ha en tät bebyggelse och goda kollektiva transportmedel. Järnväg och kollektivtrafik skall återregleras och aktivt främjas. Sverige skall uppdatera sina klimatmål med förhöjd ambitionsnivå.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram