Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Stärk den internationella solidariteten!

Den internationella solidariteten är en bärande princip för vänsterns politik. Imperialistiskt förtryck och ekonomisk utsugning skall bekämpas. Överstatlig byråkrati skall ersättas av globalt samarbete. Svensk vapenexport måste stoppas och biståndet höjas. I internationella fora skall vi verka för att tredje världens skulder avskrivs. Sverige skall föra en självständig utrikespolitik till stöd för mänskliga rättigheter, demokrati och miljö. Folkrätten och principen om nationellt självbestämmande måste försvaras.

Bygg bostäder och boendemiljöer för mångfald och jämställdhet!

De senaste decenniernas nedrustning av den sociala bostadspolitiken har bekräftat att marknaden inte kan förse alla med en god bostad till överkomlig kostnad. Samhället måste återta initiativet, det demokratiska inflytandet över och ansvaret för bostadsförsörjningen. Det behövs statligt generellt finansieringsstöd och byggande, förnyelse och förvaltning utan vinstsyfte. Den selektiva förmögenhetsöverföringen från gemensamt till privat genom utförsäljning av allmännyttan till bostadsrätter måste stoppas. Hyresrätten med stärkt boendeinflytande och delaktighet ska främjas och kooperativa bostadsformer utan vinstsyfte ges möjlighet att utvecklas. Samhällsplanering, byggande och upprustning ska inriktas på mångsidig användning och behoven hos olika människor. En långsiktigt hållbar miljö ska skapas genom hushållande med resurser och energisnålt byggande. Genom en blandning av hustyper, lägenhetsstorlek och upplåtelseformer ska alla miljöer främja jämställdhet och motverka segregation, slutenhet och kategoriboende. Till detta hör också att medborgarna har tillgång till gratis offentliga mötesplatser, både utomhus och inomhus, måste vara en del av bostads- och samhällsbyggandet. Kollektivtrafiken och utbudet av samhällsservice ska utformas så att bilberoendet minskar. Kollektivtrafiken skall vara fullt ut skattefinansierad och gratis för brukaren.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram