Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Stärk kvinnors ställning!

En generell välfärd och en utbyggd offentlig sektor är viktiga faktorer för att bryta kvinnors underordning. För att få bort könssegregeringen på arbetsmarknaden krävs en omfördelning, från män till kvinnor, av arbetstid, inkomster och makt över besluten om arbetsmarknaden. Det obetalda arbetet skall delas rättvist. Lönediskriminering och skillnader i arbetsvillkor och anställningsförhållanden på grund av kön måste upphöra. Föräldraförsäkringen skall individualiseras. Patriarkala ideologier och sexistiska värderingar skall avslöjas. Deras värsta uttryck sexhandeln skall stoppas och pornografin bekämpas. Rätten till fri abort måste försvaras. Mäns våld mot kvinnor är ett strukturellt samhällsproblem. Den insikten måste prägla samhällslivets olika områden, som utbildningsväsende, stadsplanering och rättssystem, och leda till konkreta åtgärder.

Förverkliga en ekologiskt hållbar utveckling!

Vi måste skapa ett ekologiskt hållbart samhälle där vi bara använder en rättvis del av världens samlade miljöutrymme och som utgår ifrån kvinnors och mäns olika förutsättningar. Det innebär en genomgripande omställning av vårt sätt att producera och konsumera. Produktionen ska utgå dels från att förorenaren betalar, dels försiktighetsprincipen. Långsiktiga och globala miljöhänsyn måste gå före kortsiktiga vinster. Det gäller i synnerhet energi-, transport-, jordbruks- och handelspolitiken. Kärnkraften skall avvecklas snarast möjligt. Kväve- och fosforutsläppen till Östersjön och haven måste minimeras. Fiskenäringen måste bygga på hållbara fiskebestånd. Stat och kommun skall aktivt satsa på klimatinvesteringar för att minska utsläppen av växthusgaser. För att uppnå en effektiv energi- och resursförbrukning ska städer och tätorter ha en tät bebyggelse och goda kollektiva transportmedel. Järnväg och kollektivtrafik skall återregleras och aktivt främjas. Sverige skall uppdatera sina klimatmål med förhöjd ambitionsnivå.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram