Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Strategiska huvudlinjer

Vänsterpartiet kämpar tillsammans med ungdomsförbundet Ung Vänster, Vänsterns Studentförbund och andra radikala demokratiska krafter för en grundläggande förändring av samhället. I det dagliga politiska arbetet vägleds vi av våra socialistiska värderingar och vårt långsiktiga mål, det klasslösa samhället, där klass- och könsförtrycket upphävts och där varje människas frihet är en förutsättning för alla människors frihet. Vi knyter an till facklig och internationell kamp för rättvisa. Vår politik skall vara långsiktig, sammanhängande och konsekvent.

Vänsterpartiets politiska arbete vägleds av partiets program, som anger vilken politik vi vill genomföra och vilket samhälle vi vill se. Den politiska, sociala och ekonomiska verkligheten förändras ständigt. Det är inte rimligt eller ens möjligt att föreskriva en handlingslinje för varje ny situation. Det betyder att nya ställningstaganden och prioriteringar inom ramen för partiets program ständigt måste göras. I vårt arbete i och utanför parlamenten har vi åtagit oss uppgiften att genomföra de krav som gemensamt beslutas i partiet och verka i den riktning programmen stakar ut.

Reformer som varaktigt förändrar styrkeförhållandena i klasskampen, som fördjupar en reell demokrati och som minskar klyftorna i samhället är inte bara framsteg i sig utan innebär också att vi i morgon lättare kan uppnå det som är omöjligt i dag. Följande politiska huvudområden och strategiska huvudlinjer är därför centrala i en radikal vänsterpolitik:

Fördjupa demokratin och utveckla det folkliga deltagandet!

Demokratin skall utvidgas till det ekonomiska området och dess förutsättningar skall försvaras. Det gemensamma och samhälleliga ägandet skall öka och användas för att främja jämlikhet, demokrati, och ekologiskt hållbar och rättvis regional utveckling. De pensionsfonder staten har inflytande över skall användas på samma sätt. Särskilt angeläget är att börja återreglera ”naturliga monopol” och öka det samhälleliga ägandet och inflytandet över investeringar, i banksektorn och i andra finansiella sektorer. Särskilt i tider av finansiell kris kan och bör staten agera tydligare för att uppnå detta mål. Offentligt kapital skall kunna användas, såväl i en medveten strategi för uppköp av existerande verksamheter på marknaden, som för riskkapitalförsörjning till nystartad offentlig verksamhet.

Yttrande-, mötes-, organisations- och demonstrationsfrihet skall vara verktyg som är faktiskt tillgängliga för allt fler människor. Rasistiska värderingar och tendenser skall avslöjas och motverkas. Grogrunden för rasistiska och fascistiska rörelser skall angripas genom att den generella välfärden stärks och arbetslösheten bekämpas.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram