Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Hållbara och smarta kommunikationer

De miljöskadliga utsläppen från transporterna måste bli väsentligt lägre än i dag. Här spelar styrmedel, såsom skatter och avgifter, en stor roll. Ett långsiktigt mål är att Sverige år 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Därför ser vi positivt på insatser som främjar utveckling av miljöbilar och deras infrastruktur.

För företagssektorn som är beroende av en god infrastruktur och pålitliga transporter är det viktigt att hela kedjan fungerar, från godsstråk inom landet till marknader i vår omvärld. Stora internationella infrastrukturkorridorer som hamnar, flygplatser, järnvägslinjer och vägar är viktiga för handel och människors mobilitet i globaliseringens tidevarv.

Utmaningen är därför hur vi ska kunna fortsätta att investera i och underhålla en tillräcklig infrastruktur för att bibehålla och utveckla vår konkurrenskraft och vårt välfärdssamhälle. Utan konkurrenskraft och tillväxt saknas förutsättningar för att finansiera välfärden. En historisk infrastruktursatsning fram till år 2021 är på plats, vilket innebär betydande investeringar i befintligt väg- och järnvägsnät.

En god infrastruktur är oerhört viktigt för Sverige. Stort fokus ligger nu på att effektivisera och förbättra Sveriges infrastruktur, förbättra alla trafikslag för att minska miljö- och klimatpåverkan och öka tillgängligheten. Infrastrukturen i sig kan med modern teknik bli smartare och understödja resurseffektivare transporter.

Sverige ska också verka för att EU:s alla medlemsländer inför en nationell koldioxidskatt. Transporterna ska föras in i ett europeiskt, men helst globalt, system för handel med utsläppsrätter. Samhället behöver också öka satsningen på forskning av nya transportlösningar och miljövänligare fordon.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram