Utdrag ur Miljöpartiets partiprogram

Global utveckling och rättvisa

Miljöpartiet de gröna sätter folkrätten och de mänskliga rättigheterna i centrum. Inrikes- och utrikespolitik måste vila på samma värdegrund. De rättigheter som vi arbetar för i vår del av världen är universella. På en enda jord med begränsade resurser är vi beroende av varandra och har ett gemensamt ansvar. Det kräver en utjämning och en rättvis fördelning av jordens resurser. Fattiga människors ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska respekteras.

Svängningar i världsekonomin drabbar fattiga länders strävanden efter utveckling. Sverige ska därför arbeta för att göra världsekonomin mer robust. Företags skatteflykt ska stoppas. Förutsättningar för handel ska utformas med utjämning av resurser som ledstjärna. Världshandelsorganisationen WTO, Internationella valutafonden IMF och Världsbanken ska reformeras och demokratiseras. Rika länders exportsubventioner, exempelvis av jordbruksprodukter från EU, ska upphöra.

Sverige ska ställa krav på att importerade varor är tillverkade med hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden för anställda i tillverkningsländerna. Organisationer som verkar för rättvis handel och för att utveckla kontrollsystem som understödjer detta ska stödjas. Miljöpartiet ser en fri och oövervakad tillgång till internet som ett viktigt medel för att stärka människors egenmakt i alla länder.

Miljöpartiet de gröna verkar för en solidarisk utvecklingspolitik. Det betyder att vi vill att utvecklingssamarbete och skuldavskrivningar ska präglas av respekt och lyhördhet för mottagarländernas behov. Ländernas och lokalsamhällenas egen kultur och demokratiskt fattade beslut måste ligga till grund för utvecklingen, inte givarlandets behov av att gynna sin egen exportindustri.

I många fall är solidariskt bistånd mellan folk och icke-statliga organisationer effektivare än stöd direkt till regeringar. Organisationer som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar utveckling bör ges stöd genom svenskt utvecklingssamarbete.

Sveriges utvecklingspolitik ska vara samstämmig. Med det menar vi att Sverige inte kan ge stöd till miljöförstörande verksamheter samtidigt som vi verkar för en hållbar utveckling. Sveriges insatser för fred är inte heller trovärdiga när vi samtidigt exporterar vapen till diktaturer och länder i fattigdom. Målet om en rättvis och hållbar global utveckling måste gå före kortsiktiga ekonomiska intressen. Starka myndigheter och institutioner är nödvändiga för att utveckling ska få fart. Därför kan bistånd direkt till staters budgetar vara det bästa sättet att stödja utvecklingen för fattiga människor.

Sverige är globalt sett ett mycket rikt land. Därför är det rimligt att minst en procent av Sveriges bruttonationalinkomst, BNI, avsätts till internationellt bistånd. Därutöver ska Sverige bidra med kraftfulla klimatinsatser för att betala den ”klimatskuld” som Sverige med sina stora historiska utsläpp av växthusgaser har skapat.

Läs mer ur Miljöpartiets partiprogram