Utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram

Demokratisera Europa

Vänsterpartiet verkar för att demokratisera och vrida EU åt vänster i nära samarbete med den övriga europeiska vänstern. Alternativa samarbeten till EU och Nato ska stärkas. Sverige ska förbli utanför Nato, smyganslutningen dit ska avbrytas, alliansfriheten återupprättas och Sverige och EU ska verka för fredliga relationer mellan EU och Öst och Syd.

Svenskt utträde ur EU kan aktualiseras av den politiska utvecklingen eller om folkligt stöd för utträde växer. Möjligheterna att lämna EMU ska formaliseras och Europeiska centralbanken ska ges ett sysselsättningsmål. Sverige ska förbli utanför EMU och motarbeta centraliseringen av den ekonomiska politisken i EU. Vänsterpartiet ska verka för att Sverige ges ett undantag från Eurosamarbetet. Överstatlig övervakning av medlemsstaternas budgetprocesser ska avvisas.

EU:s budget bör göras om helt och inriktas på gröna investeringar som ger arbete och minskade utsläpp av växthusgaser. EU:s dominerande budgetposter, jordbruksstöden och strukturfonderna, måste radikalt krympas.

I det dagliga arbetet motsätter sig Vänsterpartiet generellt förslag som ökar EU:s makt och försöker istället föra tillbaka makt till medlemsländerna. På områden där det är möjligt att flytta fram positionerna för progressiv politik även genom EU-direktiv och liknande, så måste en bedömning göras från fall till fall, om fördelarna med detta överväger riskerna med att ytterligare politikområden förs till EU-nivå. Eftersom miljöproblem och finansiella flöden inte är möjliga att reglera bara på nationell nivå kan Vänsterpartiet till exempel vara positivt till bindande miniminivåer på dessa områden.

Implementeringen av EU-direktiv och andra beslut i EU-organ måste göras med väsentligt mycket mer självständiga och transparenta processer i Sverige.

Respekten för löntagarnas rättigheter och nationella avtalssystem ska skrivas in i EU:s fördrag i ett särskilt socialt protokoll. EU:s utstationeringsdirektiv ska ändras i enlighet med det.

Gränsöverskridande konflikträtt ska införas i EU. Trafficking och prostitution ska bekämpas aktivt och kvinnors rättigheter ska stärkas på alla plan.

Vänsterpartiet motsätter sig inte en utvidgning av EU med fler länder som uppfyller demokratiska kriterier. Inga krav på ekonomiska liberaliseringar eller sociala nedskärningar ska ställas på nya medlemsländer.

Vänsterpartiet verkar för att Sverige och EU ska liera sig med Syd och Öst och driva på för globala kapitalregleringar som tillgodoser även deras intressen och som lägger makten över kapitalströmmar, ekonomisk- och handelspolitik på regional eller nationell nivå.

Sverige och EU ska verka för rättvisa och radikala globala klimatavtal.

Vänsterpartiet använder EU-medlemskapet till att stärka det konkreta samarbetet med andra vänsterpartier i Europa. Detta sker med stor vikt lagd vid bibehållen självständighet för vårt parti.

Läs mer ur Vänsterpartiets partiprogram