Moderaternas partiprogram

http://partiprogram.se/moderaterna

Kallas av Moderaterna för Ideprogram och Handlingsprogram. Bägge antogs under 2013.

Innehåll

Med människan som utgångspunkt Ordning och reda i ekonomin, full sysselsättning och trygg välfärd Vi har alltid varit på väg Frihet, trygghet och rättvisa Hållbar tillväxt Ett modernt, öppet och sammanhållet Sverige Solidaritet utan gränser Politikens möjligheter och begränsningar Moderaternas handlingsprogram - Ett modernt arbetarparti för hela Sverige Inledning En politik för en stark ekonomi med fler jobb Fler vägar till full sysselsättning Ordning och reda i ekonomin En tydlig arbetslinje Kamp mot utanförskap Främja företagsamhet och tillväxt Förenkla och minska regelbördan Förbättra matchningen En jämställd arbetsmarknad Arbete, integration och migration Vi ser och tar ansvar för hela Sverige En trygg välfärd för alla Ordning och reda i välfärden En modern skola för alla Utbilding ska leda till arbete Lärare gör skillnad Studiero och kvalitet Bredd och spets i gymnasieskolan Vuxen- och språkutbildning med tydligt jobbfokus Högre utbildning och forskning Kvalitet i vård och omsorg Äldres hälsa Idrott och hälsa Bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning Ansvar för varandra - ett gemensamt skyddsnät Omtanke om alla familjer Kvalitet, tillgänglighet och kunskapsfokus i barnomsorgen Inga barn får glömmas bort Fler vägar ut ur missbruk Ett friare kulturliv Trygghet och brottsbekämpning Bekämpa alla brott Effektivare straffrättsskipning och påföljder Krafttag mot ungdomsbrottslighet Frihet från hot och våld Ta tillvara civilsamhällets kraft Föregångsland för klimat och hållbarhet Internationellt samarbete för en offensiv miljö- och klimatpolitk Hållbar och långsiktig energipolitik Hållbara och smarta kommunikationer Öka bostadsbyggandet Levande sjöar och hav Det gröna rummet Förvaltning av vilda djur Ett starkt djurskydd Så ska Sverige styras Tydligare personval och färre riksdagsledamöter Val, extraval och folkomröstningar Politikens infrastruktur Kommunalt självstyre Starka ägare ger långsiktighet Balanserad syn på offentligt ägande Den enskildes skydd Sverige i Europa och världen Framtidens EU Ett reformerat och starkare FN Ett starkt och användbart försvar Ökad frihandel och fattigdomsbekämpning Grundläggande fri- och rättigheter för alla Frihet i den digitala världen Mänsklig rörlighet bygger framtiden

Människan är utgångspunkten för nya Moderaternas politik. Våra värde- ringar kommer ur vår människosyn. Människan besitter en inre förmåga att utvecklas och bara genom frihet kan denna förmåga komma till sin rätt. Därför är frihet vårt viktigaste värde. Med friheten kommer rätten att få vara sig själv, ansvaret för sina egna val och kravet att respektera andra människors sätt att vara.

http://partiprogram.se/m/2014/manniskan-ar-utgangspunkten-for-nya-moderaternas

Under rätt förutsättningar kan vi människor åstadkomma fantastiska saker, men människan kan också göra fel, mot sig själv och mot andra. Människan har både förmågor och brister. Moderaternas idé är att se hela människan. Att stötta människans sökande efter lycka och vilja att göra rätt för sig, men också att hjälpa till när den egna förmågan inte är tillräcklig eller används för att skada andra.

http://partiprogram.se/m/2014/under-ratt-forutsattningar-kan-vi-manniskor-astadkomma

Ingen människa är allt igenom stark eller svag, emotionell eller rationell, egoistisk eller osjälvisk. Den egna drivkraften med eller utan hjälp från andra kan få människor att överkomma problem och resa sig ur svårigheter. Människan kan gå från att vara oberoende, till att behöva hjälp av andra. Vår idé är att låta varje människa växa i sina styrkor och i solidaritet med varandra och låta alla nå sin fulla potential.

http://partiprogram.se/m/2014/ingen-manniska-ar-allt-igenom-stark-eller

Varje människa har oändligt och oförbrukbart värde. Oavsett etnicitet, kön, religion, sexuell läggning eller andra attribut och preferenser är människan just människa. Var och en har rätt att vara sig själv så länge man inte är till skada för andra. Samtidigt kan inte individualism och gemenskap ersätta varandra. Individualismens grund och förutsättning är förmågan att erkänna den andres rätt att vara olik och viljan att samarbeta för att kunna leva och utvecklas tillsammans.

http://partiprogram.se/m/2014/varje-manniska-har-oandligt-och-oforbrukbart

Människan är också bräcklig och behöver trygghet för att komma till sin rätt. Jämte frihet och trygghet krävs även rättvisa i alla delar av samhällsbygget. Ett bra samhälle kännetecknas av såväl belöningar för ansträngningar som sammanhållning.

http://partiprogram.se/m/2014/manniskan-ar-ocksa-bracklig-och-behover-trygghet

Politikens uppgift är just att vara med och bygga samhället. Det viktigaste uppdraget är att se till allmänintresset. För att utveckla samhället måste politiken alltid sätta allmänintresset och medborgarnas rättigheter före särintressen. Politiken måste alltid vara en garant för alla medborgares rättigheter. Politiskt beslutsfattande blir angeläget när människors egna förmåga sätts på prov eller när rättigheter och skyldigheter är så angelägna att de gäller alla.

http://partiprogram.se/m/2014/politikens-uppgift-ar-just-att-vara-med

Ett samhälle utan en stat till skydd för dessa värden blir den starkes arena för förtryck. En stat utan tilltro till människan och utan respekt för samhället hänfaller också åt förtryck. En alltför omfattande politik såväl som frånvaron av politik är ett hot mot varje människas strävan efter lycka. En stat baserad på möjligheten att i fria val avsätta dem som styr och respekt för enskildas rättigheter är den enda legitima grunden att bygga ett samhälle på. Vi tror på tanken om en representativ parlamentarisk demokrati. Vi tror också att lokalt självstyre är en viktig del av Sverige och hur vi vill att vårt land ska gestalta sig.

http://partiprogram.se/m/2014/ett-samhalle-utan-en-stat-till-skydd

Det demokratiska samhällsbygget vilar på idén om rättstat, äganderätt och skydd av varje människas frihet. Varje demokratiskt politiskt parti måste ha en idé om hur dessa åtaganden ska skötas i praktiken. Moderaterna värnar en stark grundlag med en tydlig rättighetskatalog, oberoende domstolar och en ordningsmakt i medborgarnas tjänst, där alla är lika inför lagen och svensk lag gäller lika för alla i hela landet. Sverige ska ha en egen försvarsförmåga och tillsammans med andra kunna försvara liv, frihet och rättigheter mot inre och yttre hot.

http://partiprogram.se/m/2014/det-demokratiska-samhallsbygget-vilar-pa-idén-om

Moderaterna fattar beslut och möter människor utifrån insikten om att vi är ett samhällsbärande parti. Vi är ett parti för hela Sverige och alla människor. Det betyder inte att vi eftersträvar att alla ska tycka som vi, men det är ett löfte om att alltid företräda allmänintresset framför särintresset.

http://partiprogram.se/m/2014/moderaterna-fattar-beslut-och-moter-manniskor-utifran

Moderaterna ska i majoritet såväl som i minoritet vara en konstruktiv röst för utvecklingen av Sverige och tillvaratagandet av varje människas förmåga. Moderaterna ser samhällsproblem och ger förslag till lösningar. Det är utifrån våra idéer och vår förmåga att formulera den mest relevanta samhällskritiken som vi vill vinna människors förtroende.

http://partiprogram.se/m/2014/moderaterna-ska-i-majoritet-saval-som-i

Genom att sträva efter att vara samhällsbärande och företräda allmänintres- set söker vi lösningar på vår tids utmaningar. Globaliseringen har inneburit mänsklighetens största språng ur fattigdom någonsin och samtidigt att Sverige nu möter konkurrens från länder vi tidigare gav bistånd till. Vi gläds åt den utvecklingen och vill att idén om öppenhet, marknadsekonomi och demokrati ska omfatta alla världens länder.

http://partiprogram.se/m/2014/genom-att-strava-efter-att-vara-samhallsbarande

Globaliseringen innebär stora möjligheter för Sverige men gör oss också mer exponerade för vad som händer i andra länder. Kriser kan snabbt och kraftfullt slå mot vårt samhälle. Att vara samhällsbärande innebär att bygga motståndskraft mot olika typer av kriser genom att bedriva en ansvarsfull politik. Ordning och reda i de offentliga finanserna är en förutsättning för ett tryggt samhälle med en god välfärd.

http://partiprogram.se/m/2014/globaliseringen-innebar-stora-mojligheter-for-sverige-men

Våra ambitioner för Sverige är full sysselsättning, stark sammanhållning och internationell solidaritet. Genom en stark arbetslinje och ordning och reda i ekonomin kan alla människor delta och komma till sin rätt. Hela samhällsbygget måste genomsyras av insikten att vi bara har en planet och att kommande generationer ska kunna leva vidare här med goda livsvillkor.

http://partiprogram.se/m/2014/vara-ambitioner-for-sverige-ar-full-sysselsattning

Ordning och reda i ekonomin, full sysselsättning och trygg välfärd

http://partiprogram.se/m/2014/ordning-och-reda-i-ekonomin-full-sysselsattning

Bara genom att ha god ordning i de offentliga finanserna blir politiken ett stöd i varje människas livsprojekt. Moderaterna ska alltid prioritera ordning och reda i ekonomin. Bara då kan medborgarna vara trygga med att välfärden inte blir en tillfällig förmån utan en långvarig trygghet. En välskött ekonomi lägger grunden för goda villkor för entreprenörskap, företagande och forskning och därmed framväxten av nya jobb.

http://partiprogram.se/m/2014/bara-genom-att-ha-god-ordning-i

För Moderaterna är strävan mot full sysselsättning det främsta sättet att förbättra samhället. När alla som vill och kan jobba också har ett jobb att gå till växer tryggheten för den enskilda, hushåll får egen försörjningsförmåga och intäkterna till välfärden säkras. Strävan mot full sysselsättning är det bästa sättet att skapa sammanhållning och minska klyftorna i ett samhälle.

http://partiprogram.se/m/2014/for-moderaterna-ar-stravan-mot-full-sysselsattning

Ett framgångsrikt samhälle vilar på människor som bygger samhället, alla som går till jobbet, alla som använder sin frihet till att ta ansvar för sig själva och för andra. Det är varje människas möjlighet och vilja att omsätta sin förmåga i arbete som avgör samhällets styrka.

http://partiprogram.se/m/2014/ett-framgangsrikt-samhalle-vilar-pa-manniskor-som

Samhällsbärarna förtjänar uppskattning för sitt arbete – de bygger tillsammans Sverige starkt.

http://partiprogram.se/m/2014/samhallsbararna-fortjanar-uppskattning-for-sitt-arbete-–

När särintressen dominerar samhällsutvecklingen får samhällsbärarna stå tillbaka. I särintressets Sverige behövs alltid frukterna av människors ansträngningar bättre någon annanstans än hos människorna som har jobbat ihop dem. För att barnen ska utvecklas i förskolan, eleverna lära sig i skolan, studenterna lyckas på universiteten, sjukvården bota och lindra, är det också viktigt att förskollärarna, lärarna, professorerna, vårdbiträdena och läkarna ser att det är värt ansträngningen att jobba.

http://partiprogram.se/m/2014/nar-sarintressen-dominerar-samhallsutvecklingen-far-samhallsbararna-sta

Människors vilja att ta ansvar är en oersättlig del i samhällsbygget. Lika fullt behövs också människor som vill ta risker, vara entreprenörer, äventyrare och upptäckare. Det är mångt och mycket tack vare dem som samhället tar språng framåt. Forskare som ligger i framkant, entreprenörer som förverkligar idéer, kulturskapare som trotsar gränser och invanda föreställningar – alla människor behövs för att föra samhället framåt. Alla jobb behövs och envars arbetsinsats bidrar till att alla får det bättre och att Sverige utvecklas. För oss är det viktigt att arbetsinsatser lönar sig, att extra ansträngning lönar sig mer och att regler, skatter och det offentligas bemötande är utformat så att varje människa uppmuntras att bli allt den vill och kan vara.

http://partiprogram.se/m/2014/manniskors-vilja-att-ta-ansvar-ar-en

Genom eget arbete skapar varje person möjlighet att fylla livet med innehåll. Med en egen inkomst kommer friheten att själv kunna förverkliga drömmar och leva ut intressen, men också tryggheten i att vara en del av en arbetsgemenskap och möta utmaningar tillsammans med andra. Vår övertygelse är att arbete har ett egenvärde. Tillsammans med andra gemenskaper, såsom familj och vänner, spelar arbetsgemenskapen en viktig roll i människors liv.

http://partiprogram.se/m/2014/genom-eget-arbete-skapar-varje-person-mojlighet

Det är utifrån vår övertygelse om arbetets betydelse som vi för vår kamp mot utanförskap. Våra ansträngningar för arbetsgemenskap och mot utanförskap vilar på solidaritet med varje människa. Att få komma till sin rätt och vara med och bidra är den bästa grunden för människors självkänsla och livskvalitet.

http://partiprogram.se/m/2014/det-ar-utifran-var-overtygelse-om-arbetets

Det mest smärtsamma utanförskapet är det som går i arv, där framtidstro och självförtroende brister och känslan är att den egna förmågan inte tas tillvara. Där det har blivit norm att föräldrar inte har något arbete och få av barnen tror bättre om sin egen framtid. Här går självtilliten och tilltron till samhället förlorad. Bara en aktiv arbetslinje kan steg för steg pressa tillbaka utanförskapet. Genom en stark arbetslinje läggs grunden för ett välfärdssamhälle där människor möts och får möjlighet att göra sitt bästa.

http://partiprogram.se/m/2014/det-mest-smartsamma-utanforskapet-ar-det-som

Arbete är välfärdens grund och strävan efter full sysselsättning och kampen mot utanförskap är därför den bästa välfärdspolitiken. Sverige har i tider som präglats mest av arbete och innovationsförmåga kunnat stärka välfärden bäst. Genom att vara Sveriges enda arbetarparti är Moderaterna Sveriges mest trovärdiga välfärdsparti. Genom att svara på frågan hur jobben kan bli fler går det att svara på frågan hur välfärden ska bli bättre.

http://partiprogram.se/m/2014/arbete-ar-valfardens-grund-och-stravan-efter

Gemensamt finansierad välfärd är en viktig del av vår moderna historia och en språngbräda in i framtiden. Förskolan hjälper lärande och gör det möjligt att kombinera föräldraskap med aktivt deltagande på arbetsmarknaden. Skolan ska rusta med kunskaper för framtiden. Sjukvården botar, lindrar och gör det möjligt att komma tillbaka. Assistans bidrar till att fysiska begränsningar i minsta möjliga mån begränsar människor från att leva ett innehålls- rikt liv. Äldreomsorgen ska erbjuda trygghet och livskvalitet. Det är kärnan i vår svenska välfärd. Det är den Moderaterna slår vakt om och vill utveckla, i kontrast till dem som vill göra det offentliga åtagandet allomfattande eller som vill slå undan välfärdens förutsättningar genom att låsa fast människor i bidragsberoende.

http://partiprogram.se/m/2014/gemensamt-finansierad-valfard-ar-en-viktig-del

Den välfärd som alla är garanterade genom offentlig finansiering är en gemensam trygghet som ser till att samhället håller samman även när den enskilde prövas hårt. Ingen vet på förhand vem som kommer att drabbas av motgångar eller hamna i behov av stöd.

http://partiprogram.se/m/2014/den-valfard-som-alla-ar-garanterade-genom

Moderaterna anser att skolan, sjukvården och omsorgen ska finansieras gemensamt. Ohälsa eller förmåga tar inte hänsyn till finansieringsmöjligheter. Därför ska vår vilja att bota sjukdomar och att tillvarata begåvningar inte heller göra det. Det är inte bara solidariskt, det är också rationellt.

http://partiprogram.se/m/2014/moderaterna-anser-att-skolan-sjukvarden-och-omsorgen

Den gemensamma finansieringen av välfärden får aldrig stå i kontrast till egenmakt. Personlig integritet, eget inflytande och individuell anpassning måste gälla även för de tjänster och den trygghet vi betalar för gemensamt. Egenmakten ska garanteras genom lagstiftning och tydliga regler, men i praktiken upprätthålls den bäst genom mångfald och valfrihet.

http://partiprogram.se/m/2014/den-gemensamma-finansieringen-av-valfarden-far-aldrig

Mångfald och valfrihet höjer kvaliteten och effektiviteten, tillsammans med tydliga regler för likabehandling och mot diskriminering bidrar det också till en rättvisare välfärd i hela Sverige. God kvalitet och hög tillgänglighet ska känneteckna välfärden i hela landet. Orättvisor som bygger på exempelvis geografisk hemort, kön, sexuell läggning och ålder hör inte hemma i vårt välfärdssverige.

http://partiprogram.se/m/2014/mangfald-och-valfrihet-hojer-kvaliteten-och-effektiviteten

Välfärdstjänster tillhör det människor efterfrågar mest. Här finns alla förut- sättningar att utveckla verksamheterna med ännu högre kvalitet. De forskare, entreprenörer och företag som utvecklar läkemedel och teknisk utrustning gör stora och allt snabbare framsteg. Inom välfärdstjänsterna sjukvård, äldre- och barnomsorg och skola arbetar många engagerade människor som gör stora insatser för medmänniskor. Samtidigt finns hinder som gör att välfärden inte utvecklas så dynamiskt som den skulle kunna, som byråkrati, begränsat medarbetarinflytande, små möjligheter för brukarna att påverka samt föråldrade strukturer. En bättre välfärd kräver fortsatta reformer som öppnar upp för en mångfald av driftsformer, valfrihet och kvalitet.

http://partiprogram.se/m/2014/valfardstjanster-tillhor-det-manniskor-efterfragar-mest

I Sverige har våra idéer fått ett stort genomslag. Tack vare öppenhet, individualism och marknadsekonomi har Sverige blivit ett av världens bästa länder att leva i. Med det välstånd som följt friheten har vi kunnat öka tryggheten och genom utbildning, sjukvård och omsorg till alla skapa ett av världens mest sammanhållna länder.

http://partiprogram.se/m/2014/i-sverige-har-vara-idéer-fatt-ett

När vi tar oss an samhällsproblem och strävar efter en bättre framtid gör vi det som en del av en lång idétradition inspirerad av liberalism och konservatism. Civilisationens och humanismens framväxt följer inte en rak linje och motståndarna har genom historien argumenterat olika mot människans frigörelse. Traditioner, normer och lagar som i dag är uppskattade eller anses självklara kan fram tills nyligen varit illa ansedda. Den säkra slutsatsen är att gårdagens förändringar är dagens verklighet.

http://partiprogram.se/m/2014/nar-vi-tar-oss-an-samhallsproblem-och

Vi lär av historien men lever inte i den. Förnyelse är många gånger den mest trofasta hyllningen till tidigare uppnådda framgångar. I den meningen finns det ingen motsättning mellan traditionalism och modernism. Vi är fria att välja varifrån vi hämtar vår inspiration.

http://partiprogram.se/m/2014/vi-lar-av-historien-men-lever-inte

När vi möter dem som förringar demokrati, relativiserar människans rätt till frihet, bagatelliserar minoriteters rättigheter och talar om jämställdhet med förakt så vet vi att vi kan ansluta oss till en lång och framgångsrik idétradition genom att göra tydliga ställningstaganden emot det.

http://partiprogram.se/m/2014/nar-vi-moter-dem-som-forringar-demokrati

Moderaternas idéutveckling hämtar kraft från många håll. Upplysningen, marknadsekonomin, globaliseringen, europatanken och välfärdsidén för att nämna några. Vi har också låtit oss inspireras av miljö- och människorättsrörelser världen över. Tillsammans har vårt idéarv format ett parti som alltid sökt svaren på sin tids frihetsutmaningar. Motståndet mot nazismen, motståndet mot den revolutionära vänstern, kampen för befrielse av länderna i Baltikum, engagemanget för frihandel, stödet för välfärdens utveckling, viljan att föra Sverige in i Europeiska Unionen (EU), nittiotalets IT-ambitioner, tvåtusentalets kamp mot ett växande utanförskap, visar samma sak: Det löper en frihetstråd genom vår historia.

http://partiprogram.se/m/2014/moderaternas-idéutveckling-hamtar-kraft-fran-manga

Vi har sedan länge förpliktat oss att fortsätta bygga Sverige på frihetlig och marknadsekonomisk grund, i öppenhet och samarbete med vår omvärld.

http://partiprogram.se/m/2014/vi-har-sedan-lange-forpliktat-oss-att

Det som utmärker Moderaternas idétradition är att anamma det nya och ha tilltro till en bättre framtid. Våra starkaste traditioner och värderingar kom- mer från upplysningstidens uppbrott mot överheter och dogmer och den starka tilltron till människan och dennes förnuft. När vi omprövar och förnyar oss efter att ha tagit till oss nya erfarenheter eller kunskaper är det en naturlig del av vår idétradition. Det är människors och samhällens förmåga att upptäcka nytt och ompröva gamla sanningar som gör att utvecklingen tar språng framåt. Demokratin är den nödvändiga förutsättningen för att omställningen ska vara varsam och hinna vinna stöd och förståelse hos många. Det finns inga ursäkter för dem som riktar vapen och våld mot demokratin och dess processer.

http://partiprogram.se/m/2014/det-som-utmarker-moderaternas-idétradition-ar-att

För att vara vår tids frihetsrörelse tar vi vår utgångspunkt i vår människosyn. Vi har närvaro i människors vardag, lyssnar och är beredda att kompromissa för att nå resultat. Politiken kan i sig självt inte utveckla samhället, men genom att tillhandahålla goda villkor kan politiken möjliggöra för människor att utvecklas till allt de kan vara och se till att framstegen kommer hela samhället till del.

http://partiprogram.se/m/2014/for-att-vara-var-tids-frihetsrorelse-tar

Ur vår tilltro till människans förmåga kommer en optimism inför framtiden. Själv och tillsammans med andra är människan kapabel att överkomma problem och upptäcka nya möjligheter. I takt med utvecklingen ställs vi också inför nya utmaningar. På så sätt tror vi vare sig på det färdiga eller på det perfekta samhället, utan på möjligheten att kontinuerligt förbättra. Det är genom ständig förnyelse som Moderaterna tar ansvar för framtiden.

http://partiprogram.se/m/2014/ur-var-tilltro-till-manniskans-formaga-kommer

Friheten är vår grund och tillsammans med trygghet och rättvisa har den en särställning bland våra värderingar. Frihet, trygghet och rättvisa ligger till grund för en rad andra betydelsefulla värderingar och avväganden i vår politik.

http://partiprogram.se/m/2014/friheten-ar-var-grund-och-tillsammans-med

Ansvar är en ofrånkomlig del av friheten eftersom friheten att fatta beslut också innebär att ta ansvar för konsekvenserna. I ett fritt samhälle har människor ansvar för sina liv och mer än så, för barn, arbete, bostad, fritid och mycket annat. Staten måste tilltro människor kapaciteten och viljan att bära det ansvar som följer med friheten.

http://partiprogram.se/m/2014/ansvar-ar-en-ofrankomlig-del-av-friheten

På motsvarande sätt bottnar jämställdhet i såväl frihet och trygghet som rättvisa. Varje människas värde och möjligheter är viktiga för oss. Det tar sig uttryck i lika lön för lika arbete, lika möjlighet att röra sig i samhället utan rädsla för att drabbas av brott, likabehandling i sjukvården och i rättsväsendet. De är alla exempel som kan återföras till frågor om frihet, trygghet och rättvisa.

http://partiprogram.se/m/2014/pa-motsvarande-satt-bottnar-jamstalldhet-i-saval

Jämställdheten är ett allmänintresse. Ett jämställt samhälle är till fördel för alla. Genom att ha respekt för att frihetsdimensionen, trygghetsaspekten och rättvisan är viktig i varje fråga undviker vi att hamna i enkla lösningar som leder fel eller i resonemang som förminskar människor och deras rätt att fatta egna beslut. Den som vill göra stora och drastiska politiska ingrepp för att rätta till ett missförhållande i samhället kommer snart att komma på sig själv med att antingen göra stora frihetsinskränkningar, kraftigt minska tryggheten eller allvarligt stöta sig med vad som upplevs som rättvist.

http://partiprogram.se/m/2014/jamstalldheten-ar-ett-allmanintresse

Moderaterna är ödmjuka inför att såväl verkligheten som våra värderingars innebörd är komplex. När kommunistländerna byggde om sina samhällen till fängelser och arbetsläger eller när diktatorer och religiösa despoter på- tvingar en hel befolkning vissa ideal blir det tydligt att frihet betyder frånvaro av förtryck. När samhällen faller samman och stater förlorar förmågan att upprätthålla lag och ordning blir det tydligt vad trygghet innebär. Vi har en skyldighet att påminna om den grundläggande betydelsen av våra värden.

http://partiprogram.se/m/2014/moderaterna-ar-odmjuka-infor-att-saval-verkligheten

Dessutom måste vi också se vad frihet och trygghet innebär för människor i dagens Sverige och i vilka situationer ofrihet och otrygghet breder ut sig.

http://partiprogram.se/m/2014/dessutom-maste-vi-ocksa-se-vad-frihet

I vardaglig mening är ofrihet ofta förknippad med liten egenmakt, att ens livsvillkor dikteras av någon annan än en själv. Det kan handla om kvinnan som inte vågar gå hem själv på natten, individen som upplever att det blir väldigt lite kvar att leva på när skatten är betald eller ungdomar som inte själva tillåts välja partner och visa sin kärlek. För många kan det handla om att vara beroende av att välfärdens tjänster ska fungera för att kunna leva ett aktivt liv. Säkra stadsmiljöer, pålitlighet och valfrihet i välfärden och skydd för dem, som under hot, trotsar den egna familjens eller andras påbud om livsstil är alla exempel på områden där det politiska ansvaret för att främja människors egenmakt måste vara tydligt.

http://partiprogram.se/m/2014/i-vardaglig-mening-ar-ofrihet-ofta-forknippad

Rasism, homofobi, mobbning och påtvingade könsroller är exempel som beskär människors frihet. Förlegade normer och värderingar går inte att lagstifta bort. Likväl bör de bemötas och besegras för att förändra samhällsklimatet. Yttrandefrihet och åsiktsfrihet är den växande toleransens bästa grund. Frihet i bemärkelsen att få vara sig själv är långtifrån enbart en juridisk fråga. Det ska råda likhet inför lagen och diskriminering är oacceptabel, men även om lagstiftningen är tydlig betyder det inte att friheten är garanterad.

http://partiprogram.se/m/2014/rasism-homofobi-mobbning-och-patvingade-konsroller-ar

Tolerans och respekt för olikheter ökar med teknologiska och naturvetenskapliga framsteg. Dogmer kan motbevisas och information når fram till dem som tidigare levt i okunskap. Informationsteknologins utbredning världen över innebär en kraftfull demokratiserings- och frihetsprocess som Sverige ska stödja. Även i Sverige ökar tekniken friheten. Informationsmonopol bryts ner, kunskap tillgängliggörs och såväl kulturella som nationella gränser förlorar i betydelse.

http://partiprogram.se/m/2014/tolerans-och-respekt-for-olikheter-okar-med

Samtidigt reser den tekniska utvecklingen också nya hot mot friheten. Det blir möjligt för stater, företag och organisationer att övervaka, samla information och kartlägga medborgare. Staten måste skydda den personliga integriteten och vara återhållsam i sin insamling och lagring av information. I tider av ökade möjligheter till kommunikation och genomlysning av varje människas arvsmassa är det viktigt att helga privatlivet inom dessa områden.

http://partiprogram.se/m/2014/samtidigt-reser-den-tekniska-utvecklingen-ocksa-nya

I integritetsfrågorna men också i många andra frågor går frihet och trygghet in i varandra på ett sätt som kräver avvägningar och kompromisser. Staten behöver tillgång till information för att skydda medborgarna mot terrorism och brott, samtidigt behöver medborgarna skydd från att få sitt privatliv kartlagt. Det är rimligt att kraven för insteg i människors privatliv är mycket högre när det gäller de egna medborgarna och att legitimiteten för övervakning och spaning kraftigt minskar när det misstänkta brottets allvarlighet avtar. Moderaterna ska värna integritetsbegreppet och ska alltid balansera statens behov av information mot individens rätt till integritet.

http://partiprogram.se/m/2014/i-integritetsfragorna-men-ocksa-i-manga-andra

Ansvar är en annan sida av frihet och trygghet är frihetens viktigaste komplement. Trygga människor kan göra mer av sin frihet. Självkänsla, respekt för den man är och att vara rustad för livet ger förutsättningar för att vara trygg i sig själv. Vänner, familj, arbetskamrater, föreningsliv och andra gemenskaper ger trygghet med stöd av andra och känslan av tillhörighet. Att välfärden fungerar, att Sverige står starkt mot kriser och att andra gemensamma åtaganden fungerar är också trygghet.

http://partiprogram.se/m/2014/ansvar-ar-en-annan-sida-av-frihet

Moderaterna värnar människors trygghet genom att ta ansvar för att de offentliga åtagandena fungerar och genom att låta det civila samhället ta plats och vara starkt. Det arbete som dagligen utförs runtom i Sverige i idrottsföreningar, församlingar, fackföreningar och andra delar av föreningsliv och ideell sektor visar civilsamhällets bredd och betydelse. Det handlar också om att genom kunskap i skolan garantera alla förutsättningar för att kunna känna den trygghet det innebär att ha färdigheter och förmågor som efterfrågas av andra.

http://partiprogram.se/m/2014/moderaterna-varnar-manniskors-trygghet-genom-att-ta

När en människa är utsatt krävs ett stark civilsamhälle och en ansvarstagande stat. Ändå kan inga offentliga insatser eller gemenskapen i civilsamhället ersätta den trygghet det innebär att ha en egen kompetens. En skola som rustar alla inför arbetslivet är en central del i en politik för ökad trygghet.

http://partiprogram.se/m/2014/nar-en-manniska-ar-utsatt-kravs-ett

Otryggheten växer sig som störst när människor åsidosätter respekten för varandra. När våld, hot och övergrepp ersätter medmänsklighet och när frihet och egendom kränks går tryggheten förlorad. Det går inte att skapa ett tryggt samhälle utan att bekämpa brottslighet och ge upprättelse åt brottsoffer.

http://partiprogram.se/m/2014/otryggheten-vaxer-sig-som-storst-nar-manniskor

Hur tryggt samhället är avgörs ytterst av uppslutningen kring värderingar om att behandla varandra väl och med respekt. Lagar och verktygen för att upprätthålla dem behövs, men i grunden växer den goda moralen ur frihet och bildning. Det finns anledning att vara återhållsam med nya lagar och att ständigt ompröva gamla. Forskning kring effektiv brottsprevention måste vara vägledande i arbetet och när ordningsmakten får nya befogenheter måste det prövas noggrant mot medborgarnas integritet. Strängare straff, fler lagar och fler poliser leder inte automatiskt till ett tryggare samhälle.

http://partiprogram.se/m/2014/hur-tryggt-samhallet-ar-avgors-ytterst-av

Moderaterna vill att brottslingar grips, ställs inför rätta och tilldöms påföljd. Vi är obevekliga i vår syn på rättssäkerhet. I en rättsstat är det alltid viktigt att hellre fria än fälla – hellre att en skyldig person frias än att en oskyldig döms.

http://partiprogram.se/m/2014/moderaterna-vill-att-brottslingar-grips-stalls-infor

Den som begår brott ska ställas till svars för sina handlingar. Påföljder ska vara rättsäkra, avskräckande, förutsägbara och ge brottsoffret upprättelse. Det kan finnas många förklaringar till varför brott begås, men det ursäktar inte den som utför dem. Enbart straffen gör inte samhället tryggt. Trygghet skapas genom att förebygga, och minska de faktorer som ligger till grund för brottslighet, värna brottsoffren och tillhandahålla rehabilitering som möjliggör återgång till ett liv fritt från kriminalitet för den som begått brott.

http://partiprogram.se/m/2014/den-som-begar-brott-ska-stallas-till

För medborgaren ska polisen vara en trygghet, med tillräckliga resurser för att utreda brott och vara synliga i samhället. Varje människa ska kunna känna sig trygg i att polisen har såväl tid som resurser.

http://partiprogram.se/m/2014/for-medborgaren-ska-polisen-vara-en-trygghet

Rättsstaten är en av de tydligaste tillämpningarna av rättvisa. Vi förväntar oss opartiskhet från domstolen, rätt till försvar och likabehandling inför lagen. Samtidigt förväntar vi oss att särskilda omständigheter vägs in, att förmildrande och försvårande omständigheter beaktas. Rättvisa är ett av de värden som vi vill bygga Sverige på, men det är ett mångtydigt begrepp.

http://partiprogram.se/m/2014/rattsstaten-ar-en-av-de-tydligaste-tillampningarna

Vi människor har en stark känsla för rättvisa. Orättvisor upprör oss ofta djupt. En viktig utgångspunkt för Nya Moderaterna är att alla ska kunna utveckla sina liv oavsett bakgrund. Då är både en skola i världsklass och möjligheter till arbete avgörande. Tillgång till sjukvård är en viktig rättvisefråga. Att det offentliga inte håller tillbaka människor som vill framåt är också rättvisa.

http://partiprogram.se/m/2014/vi-manniskor-har-en-stark-kansla-for

I vår rättvisesyn ingår att kunna hjälpa alla så att ingen lämnas i utanförskap. Därmed ligger det också i rättvisan att acceptera att vissa genom egna ansträngningar får mer än andra. För det är bara samhällen som låter människor bli allt de kan vara som också skapar resurser för att hjälpa dem som behöver extra stöd eller en ny chans. Det rättvisa samhället eftersträvar inte att utjämna alla skillnader eller olikheter mellan människor, det bejakar istället att alla får likvärdiga chanser att lyckas. En bra skola och utbildning i hela Sverige och för alla elever är den bästa rättvisepolitiken, en språngbräda som ger alla fart in i framtiden. I ett rättvist Sverige bygger vi golv att inte falla under, inte tak att slå i.

http://partiprogram.se/m/2014/i-var-rattvisesyn-ingar-att-kunna-hjalpa

Samhället utvecklas ständigt tack vare människors kreativitet och skaparkraft. Välstånd skapas av idéer som leder till ständigt nya och bättre produkter och tjänster. Det har uppskattats att tre fjärdedelar av de varor och tjänster vi konsumerar överhuvudtaget inte existerade i någon form för ett sekel sedan. Nytt har tillkommit medan gammalt har försvunnit.

http://partiprogram.se/m/2014/samhallet-utvecklas-standigt-tack-vare-manniskors-kreativitet

Tillväxt är avgörande och bygger på att många arbetar, men också att vi förmår skapa mer värde per arbetad timme. Villkoret för detta är att vi omfamnar förändring; att vi låter nya processer, företag, jobb och produkter ersätta de gamla. Länder som genom protektionism och subventioner försöker hindra förändring utvecklas sämre och tappar ovillkorligen i konkurrenskraft. Med globaliseringen sprids ekonomiska friheter till fler än någonsin tidigare. Följden blir att inkomsterna ökar snabbt i världen och att den extrema fattigdomen minskar snabbare än någonsin. Medellivslängden har ökat i flertalet fattiga länder. Flera hundra miljoner människor har lämnat fattigdom och fått nya möjligheter och livschanser.

http://partiprogram.se/m/2014/tillvaxt-ar-avgorande-och-bygger-pa-att

I ett tidigt skede av ett lands välståndsutveckling tenderar tillväxten ha negativ inverkan på miljön. I takt med ökande välstånd blir tillväxten allt grönare. Medborgarna ställer krav och det investeras i ny teknik. Bara genom de möjligheter och växande resurser som tillväxten medför kan fler människor och länder ta ansvar för miljön och klimatet.

http://partiprogram.se/m/2014/i-ett-tidigt-skede-av-ett-lands

Avgörande för välståndsutveckling är väl fungerande institutioner som skyddar ägande och avtalsfrihet. Människor behöver frihet för att utveckla sin potential. Genom utbildning av hög kvalitet får alla verktyg att delta och utvecklas. Med effektivitet och rättssäkerhet i statlig förvaltning och adminis- tration läggs grunden för goda villkor för entreprenörskap och företagande. Trygghetssystem ger en andra och tredje chans, vilket bidrar till ett mer inkluderande samhälle.

http://partiprogram.se/m/2014/avgorande-for-valstandsutveckling-ar-val-fungerande-institutioner

Tillväxt är summan av våra framsteg och mänsklighetens tilltagande förmåga. En politik för frihet, trygghet och rättvisa är den bästa grunden för tillväxt. Genom tillväxt har fler magar kunnat mättas, världshälsan förbättrats, miljöpåverkan minskat och vårt välstånd ökat. De som säger nej till tillväxt förnekar hungriga mat, sjuka från att botas och miljöproblem från att lösas. Tillväxtens fiender är också motståndare till tanken på att ge så många människor som möjligt chansen att få ut så mycket som möjligt av sina liv.

http://partiprogram.se/m/2014/tillvaxt-ar-summan-av-vara-framsteg-och

Ett samhälle utan tillväxt blir hårt och kallt. Varje handling blir ett nollsummespel, där ingen kan vinna utan att någon annan förlorar. Framgångar sker alltid på någon annans bekostnad. Där skapas normer utifrån idén att man måste bedra eller stjäla för att komma fram. I ett ekonomiskt växande samhälle växer utrymmet och generositeten. I ett växande samhälle blir normerna mer tillåtande och framgång kan uppmuntras.

http://partiprogram.se/m/2014/ett-samhalle-utan-tillvaxt-blir-hart-och

Tillväxt är således i sig självt bra, men med rätt politiskt understöd kan den ske snabbare, med större miljöhänsyn och komma fler till del. Utan institutioner, tydliga regler och tillsyn riskerar girighet och hänsynslöshet drabba hela samhället. Tillväxten ska inte vara kortsiktig och bara komma fåtalet eller enstaka generationer till del. Uthållig tillväxt kan aldrig komma ur kortsiktighet, rovdrift på naturresurser eller genom att lämna många människor att leva på litet.

http://partiprogram.se/m/2014/tillvaxt-ar-saledes-i-sig-sjalvt-bra

Hållbar tillväxt innebär en utveckling som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Ekonomiskt därför att den sker utan att skulder, inflation och obalanser byggs upp. Socialt därför att den kommer alla människor till del och fördelar sig någorlunda jämt i befolkningen. Miljömässigt därför att den klarar av att producera allt mer till en allt mindre påverkan på planeten.

http://partiprogram.se/m/2014/hallbar-tillvaxt-innebar-en-utveckling-som-ar

Genom att ha ordning och reda i ekonomin och sträva mot full sysselsättning blir välfärden motståndskraftig mot kriser och inkomster mer jämt fördelade. På så sätt hindras klyftor från att uppkomma och växa. Med tydliga ramverk, regleringar och stabila institutioner kan ekonomin växa utan att inflationen drar iväg eller underskott byggs upp. På så sätt kan jobben bli fler och välståndet öka utan att efterföljande generationer skuldsätts.

http://partiprogram.se/m/2014/genom-att-ha-ordning-och-reda-i

Bara genom tekniska och naturvetenskapliga landvinningar kan vi befria världen från beroende av fossila bränslen. Med bättre grödor och modernare jordbruk kan alla människor äta sig mätta utan att mer jordbruksmark exploateras. Politikens uppgift är att utforma skatter, lagar och andra styrmedel så att människors vilja att ta ansvar lönar sig och så att de som skadar miljön får betala ett högt pris. Lagstiftning, internationella överenskommelser och skatter är de bästa styrmedlen för att minska användandet av ämnen som skadar miljön. Att satsa på forskning är det bästa sättet att få fram nya och miljövänligare alternativ. Det är Moderaternas övertygelse att den här omställningen är möjlig utan att driva människor ifrån landsbygden. Med en tillväxtvänlig miljöpolitik går det att skapa såväl goda livsvillkor som nya arbetstillfällen i hela Sverige.

http://partiprogram.se/m/2014/bara-genom-tekniska-och-naturvetenskapliga-landvinningar-kan

De som hävdar att ekologi och ekonomi står i motsatsförhållande till varandra lever kvar i det förflutna. Moderaterna ska alltid vara sin tids bästa miljöparti. Vi ska med kraft verka för en miljöpolitik som går före, både på hemmaplan och internationellt. Bara genom att arbeta för en hållbar tillväxt kan urskogar, regnskogar, korallrev, klimatet och hela den biologiska mångfalden räddas från att gå förlorad i en växande världsbefolknings tillvaratagande av livschanser.

http://partiprogram.se/m/2014/de-som-havdar-att-ekologi-och-ekonomi

Lika viktig som den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten är den sociala. Resurser, livschanser och möjligheter att förverkliga livsdrömmar ska vara rättvist fördelade mellan människor världen över. En förutsättning för detta är demokrati, marknadsekonomi och frihandel.

http://partiprogram.se/m/2014/lika-viktig-som-den-ekonomiska-och-miljomassiga

Sverige är ett sammanhållet land med hög grad av jämlikhet mellan med- borgarna. I stor utsträckning beror det på den tidigt införda allmänna folkskolan, som gav alla möjlighet att utveckla sina liv. Till det har Sverige haft en fri och öppen ekonomi som belönat talang och ansträngning. Ur detta tillvaratagande av alla människor har det skapats resurser att såväl förbättra skolan som att stärka övriga delar av välfärden. Så här måste en socialt hållbar tillväxt fungera också framöver.

http://partiprogram.se/m/2014/sverige-ar-ett-sammanhallet-land-med-hog

Vi tror på en social marknadsekonomi, där bejakas den dynamik och utveckling som marknadsekonomi och fri företagsamhet möjliggör, och sam- tidigt betonas det ansvar var och en har för helheten. Det är så en hållbar tillväxt och bra välfärd i livets olika skeenden möjliggörs.

http://partiprogram.se/m/2014/vi-tror-pa-en-social-marknadsekonomi-dar

Genom eget arbete och egen försörjning läggs grund för både egen trygghet och vår gemensamma välfärd. Utmaningen är därför att alla ska få ta del av tillväxten genom att vara med och skapa den. Vägen dit går genom människors arbetsinsatser och deltagande på arbetsmarknaden. Politiken, fackförbund, företag och det civila samhället har var för sig och gemensamt ansvar för att skapa delaktighet och sammanhållning.

http://partiprogram.se/m/2014/genom-eget-arbete-och-egen-forsorjning-laggs

Den bästa tiden ligger alltid framför oss. Människans kreativitet, skaparkraft och innovationsförmåga har generation för generation förbättrat livsvillkoren. Moderaterna tillhör inte dem som romantiserar det förflutna eller längtar tillbaka. Vi är istället fyllda av optimism och förväntan inför framtiden. Sverige har kunnat tillhöra världens rikaste länder eftersom vi haft förmågan att ta till oss och upptäcka det nya. Samtidigt har vi kunnat förädla idéer till tjänster och produkter givet våra särskilda förutsättningar.

http://partiprogram.se/m/2014/den-basta-tiden-ligger-alltid-framfor

I en värld med allt högre utbildningsnivå, mer demokrati och större öppenhet växer Sveriges möjlighet att vara ett framgångsrikt land. Vi kan erbjuda våra kunskaper, tjänster och produkter till allt fler människor. Samtidigt kommer allt fler att utmana oss och vi måste ständigt bli bättre och tillvarata våra fördelar.

http://partiprogram.se/m/2014/i-en-varld-med-allt-hogre-utbildningsniva

Moderaterna vill bygga Sverige vidare på de värderingar som många känner igen som typiskt svenska. Sverige ska vara modernt, öppet och sammanhållet. Här ska vi välkomna ny teknologi, vara toleranta och ta tillvara talang. Det ska alltid spela större roll vart man är på väg än varifrån man kommer. Människor ska tas till vara för vad de kan och vad de är beredda att tillföra, inte utifrån vilken gud de tror eller inte tror på, vilken etnicitet eller härkomst de har, vem de älskar eller vilket kön de har.

http://partiprogram.se/m/2014/moderaterna-vill-bygga-sverige-vidare-pa-de

Sammansatta och fördomsfria samhällen är mer konkurrenskraftiga än homogena och exkluderande samhällen. Det förpliktigar att ständigt arbeta mot diskriminering, främlingsfientlighet och andra orättvisor. Det uppmuntrar till ett öppet Sverige, ett land att söka sig till för människor som vill forska eller arbeta. En inkluderande arbetsmarknad är den bästa integrationen och det finns många hinder kvar att röja undan. Det ska finnas en svensk dröm om respekt för olikheter, trygghet för dem som behöver och belöningar till dem som anstränger sig.

http://partiprogram.se/m/2014/sammansatta-och-fordomsfria-samhallen-ar-mer-konkurrenskraftiga

Ett samhälle som uppmuntrar till olikhet måste vara tydligt med vad som är det gemensamma. Svenskhet är en identitet som går att tillgängliggöra sig genom att leva och verka här. Integrationen bygger på en ömsesidig nyfikenhet. Det är ytterst genom eget arbete som människor blir en del av sitt nya land och förvärvar kunskap om språk och kultur. I Sverige har män samma rättigheter som kvinnor, troende samma rättigheter som icke troende, homo- och heterosexuella samma rättigheter som bisexuella, med dessa och andra jämlikhetsvärderingar görs inga kompromisser.

http://partiprogram.se/m/2014/ett-samhalle-som-uppmuntrar-till-olikhet-maste

I den meningen finns inget utrymme att vara tolerant mot de intoleranta. De som predikar våld ska bemötas av rättstaten och de som med våld eller hot om våld vill hindra någon från att utnyttja friheten som finns här ska straffas.

http://partiprogram.se/m/2014/i-den-meningen-finns-inget-utrymme-att

Vår frihetstanke omfamnar alla människor och allt mänskligt fram till den gräns att någon annan tar skada eller berövas sin rätt att vara på sitt sätt.

http://partiprogram.se/m/2014/var-frihetstanke-omfamnar-alla-manniskor-och-allt

I svenskheten ligger att få vara sig själv, med sina särdrag och egenheter. Här välkomnar vi och respekterar varandras olikheter i visshet om att det alltid är mer som förenar än skiljer oss. Sverige ska präglas av tolerans inför människors olika uttryck för sin identitet och samhörighet med andra. Lagstiftningen ska motverka diskriminering och vara aktsam med att ställa upp lagar och regler som inkräktar på vad som är upp till varje människa att själv avgöra. Våra värderingar om mångfald och jämställdhet är en tillämpning av de mänskliga rättigheterna, men det är också en konkurrensfördel för Sverige.

http://partiprogram.se/m/2014/i-svenskheten-ligger-att-fa-vara-sig

Moderaterna bekämpar de strukturer som håller människor tillbaka och de värderingar som blivit till fördomar. Rätten att få vara sig själv, att vara olik och unik är varje persons rätt till frihet.

http://partiprogram.se/m/2014/moderaterna-bekampar-de-strukturer-som-haller-manniskor

Såväl för att tillvarata talang som för att bygga ett modernt samhälle och skapa förutsättningar för sammanhållning behöver Sverige ha en skola och utbildning med goda resultat och höga ambitioner. Den gemensamma finansieringen tillsammans med valfrihet och mångfald skapar förutsättningar för varje elev att komma till sin rätt och utvecklas i sina talanger. Med kunskap växer varje människa och med ökad bildning stärks hela samhället. Kunskap är egenmakt och möjlighet till egen försörjning medan bildning bär hela civilisationen.

http://partiprogram.se/m/2014/saval-for-att-tillvarata-talang-som-for

Att förmedla kunskap är skolans uppdrag och det är Moderaternas uppfattning att regelbunden utvärdering av såväl varje elevs resultat som lärarnas arbetsinsats och skolan som helhet är nödvändig. Även om kunskapsmålen ska gälla lika för alla måste det finnas utrymme för att nå dem på olika sätt. Olika pedagogik och driftsformer ger utrymme för kreativitet och nya sätt att lära. Likheten ska bestå i strävan mot gemensamma kunskapsmål och att all skattefinansierad undervisning ska ske på vetenskaplig och beprövad grund.

http://partiprogram.se/m/2014/att-formedla-kunskap-ar-skolans-uppdrag-och

Som människor lär vi oss olika saker olika snabbt. Det får aldrig bli viktigare att alla lär sig lika mycket än att alla lär sig tillräckligt mycket. Rättvisa chanser att lära förutsätter en skola fri från mobbning, med god arbetsmiljö och kunniga och motiverade lärare.

http://partiprogram.se/m/2014/som-manniskor-lar-vi-oss-olika-saker

Skolan ska förbereda alla för arbetsmarknaden och dem som vill för högre studier. Sverige ska vara i forskningsframkant och undervisningen på våra universitet och högskolor ska vara därefter. Studenter måste vara förberedda för att kunna ta för sig i en fri akademisk värld, där fri forskning och bred samverkan med arbetsmarknaden dominerar.

http://partiprogram.se/m/2014/skolan-ska-forbereda-alla-for-arbetsmarknaden-och

Sverige ska tillhöra de länder som satsar på forskning och utveckling. Staten ska bidra till forskningen och goda villkor ska säkerställas även för privat kapital. För forskning och utveckling, men också för kultur och de kreativa näringarna krävs spelregler som gör det möjligt att tjäna pengar på upptäckter och verk. Immaterialrätten är en nödvändig inskränkning av äganderätten för att stimulera utveckling och skapande. Det är angeläget att immaterialrätten är modern, flexibel och balanserad.

http://partiprogram.se/m/2014/sverige-ska-tillhora-de-lander-som-satsar

En central del av ett modernt välfärdssamhälle är förmågan att erbjuda stöd och skyddsnät då människors egen kraft av olika skäl inte räcker till.

http://partiprogram.se/m/2014/en-central-del-av-ett-modernt-valfardssamhalle

De flesta personer hamnar någon gång i livet vid sidan av och når inte sin potential. Det kan handla om fel val av utbildning, ett jobb man inte trivs med, en företagare som gjort konkurs, eller en sjukdom som tillfälligt hindrar en. Så länge det finns möjlighet att välja om, få en andra chans och starta på nytt kommer de flesta stärkta tillbaka. Därför tror vi på valfrihet och trygghetssystem som uppmuntrar till att försöka på nytt och som ger möjlighet till omställning. Tryggheten ska ligga i att man får komma stärkt tillbaka efter problem och svårigheter, så att varje person hittar tillbaka till sina styrkor och förmågor.

http://partiprogram.se/m/2014/de-flesta-personer-hamnar-nagon-gang-i

Att kunna ta del av samhällsgemenskap eller arbetsgemenskap är för många den största friheten. Vi bygger samhället så att det är tillgängligt för människor med funktionshinder och möjliggör eget arbete också för alla som är i behov av anpassningar och stöd för att kunna uttrycka sin arbetsförmåga.

http://partiprogram.se/m/2014/att-kunna-ta-del-av-samhallsgemenskap-eller

Alla som kan och vill jobba ska få plats på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna måste själva ta ett ansvar för sammanhållningen. Det är viktigt att den politiska styrningen inte blir fyrkantig och gör att Sverige förlorar i antingen förmåga att inkludera eller att konkurrera. En social marknadsekonomi behöver såväl trygghetslagar som frihetsgrader.

http://partiprogram.se/m/2014/alla-som-kan-och-vill-jobba-ska

Ett samhälle som håller ihop bygger på flera gemensamma referensramar än gemensam skolgång, arbetsgemenskap och ekonomisk sammanhållning. Människor och gemenskaper är kulturbärare. Att förstå sin egen kultur, sin historia och att ha kunskap kring samhällets dominerande kulturella uttryck berikar livet och är en förutsättning för att kunna förstå andra. Kultur är inte endast ett verktyg utan också något gott i sig själv. Staten har ett ansvar att genom skolan och viktiga kulturinstitutioner upprätthålla en kulturell allemansrätt. Staten har en bildningsuppgift såväl som ett uppdrag att bevara och visa upp det som har lett fram till dagens sätt att se på oss själva och varandra.

http://partiprogram.se/m/2014/ett-samhalle-som-haller-ihop-bygger-pa

Den mesta kulturen tillgängliggör sig människor själva. Det finns en efterfrågan även på kulturella uttryck som ibland betraktas som smala eller svåra. I mycket stor utsträckning finansieras kulturen av människorna själva, ensamma eller i samverkan genom en mångfald av föreningar, förbund och församlingar. Delar av kulturen kan behöva stöd för att utvecklas. Politiken ska inte styra kulturen men vara med och skapa förutsättningar för ett levande kulturliv och ta ett särskilt ansvar för de kulturella uttryck som inte klarar sig ensamma på en marknad. Uppgiften är att möjliggöra och tillhandahålla men också vara en traditionsbärare. Vi välkomnar de möjligheter som internets utveckling fört med sig där olika idéer, tankar och kulturella uttryck kan komma allt fler människor till del både i Sverige och resten av världen.

http://partiprogram.se/m/2014/den-mesta-kulturen-tillgangliggor-sig-manniskor

Särskilt viktigt är det att barn genom skolan och en meningsfull fritid stiftar bekantskap med kultur och kulturella uttryck och lär sig uppskatta, tolka och förstå. I ett sammanhållet samhälle är det generellt viktigt att barn har tillgång till aktiviteter och gemenskap. De vuxna som ägnar sin lediga tid åt att skapa en innehållsrik fritid för barn och unga i idrottsrörelsen och andra fritidsverksamheter är samhällsbärare som förtjänar uppskattning.

http://partiprogram.se/m/2014/sarskilt-viktigt-ar-det-att-barn-genom

Kampen för mänskliga rättigheter är universell i bemärkelsen att alla människor har samma rättigheter och att alla människors möjligheter växer i takt med att fler får sina rättigheter respekterade. Det ligger i varje människas och i varje nations intresse att demokrati upprättas och upprätthålls. Det är i demokratins idégemenskap och inte i intressegemenskaper vår internationella solidaritet växer.

http://partiprogram.se/m/2014/kampen-for-manskliga-rattigheter-ar-universell-i

Måndagsrörelsen samlade 1990 tusentals människor i manifestationer för de baltiska staternas självständighet från Sovjetunionen. Vår övertygelse om alla människors rätt till frihet segrade över dem som relativiserade betydelsen av demokrati. Estland, Lettland och Litauen blev självständiga och införde demokrati. I dag är de också handelspartners som innebär viktiga arbetstillfällen för svenska exportföretag och samarbetspartners kring bland annat en förbättrad östersjömiljö.

http://partiprogram.se/m/2014/mandagsrorelsen-samlade-1990-tusentals-manniskor-i-manifestationer

Demokratiska stater har ett ansvar att försvara demokratin och att alltid argumentera för demokratin som idé. Moderaterna ska ge sitt stöd åt dem som söker demokrati. Sverige ska alltid vara en tydlig internationell röst för de mänskliga rättigheterna. Ödmjukhet och vilja till kompromiss är nöd- vändigt för att nå det som faktiskt är möjligt. Sverige ska ställa upp när det internationella samfundet ber om hjälp och tillsammans med demokratins allierade bistå humanitärt, militärt och institutionellt till människans försvar.

http://partiprogram.se/m/2014/demokratiska-stater-har-ett-ansvar-att-forsvara

Sverige ska vara en aktiv röst i världen. Det är bara genom att söka oss till samarbeten som våra värderingar ges tyngd och får genomslag. Förenta nationernas idé att samla världen till samtal istället för konfrontationer är fredens främsta tanke. Rösten för demokrati och arbetet för frihandel är de mänskliga rättigheternas viktigaste verktyg.

http://partiprogram.se/m/2014/sverige-ska-vara-en-aktiv-rost-i

Vi tror på en värld utan gränser och med fri rörlighet. Europeiska Unionen är den tankens praktik i vårt närområde. Moderaterna är en röst för att EU ska vara ett samarbete för rörlighet för människor, tjänster, varor och kapital. Tillsammans kan vi klara av problem som länder inte kan lösa på egen hand, till exempel klimat- och miljöproblem. Det är angeläget att utvidga EU och tillämpa principerna om öppenhet och rörlighet också mot övriga världen. Det är idén med EU som vi ansluter oss till, inte institutionen som sådan. Ett aktivt politiskt arbete i EU är enda sättet att värna vår europatanke.

http://partiprogram.se/m/2014/vi-tror-pa-en-varld-utan-granser

För Sverige finns det ett stort egenintresse att engagera sig internationellt. Som en liten, öppen ekonomi är vi beroende av vår omvärld. Vår öppenhet ger svenska företag möjlighet att verka på världsmarknaden och ger andra länder möjlighet att bedriva verksamhet här. I längden gynnas vi och alla andra av att hinder röjs undan och att vi går mot en gränslös ekonomi. Men en sådan utveckling exponerar oss också för nya risker. En ansvarsfull politik måste därför hantera dessa risker. Vi måste än mer söka internationella samarbeten och överenskommelse för att skapa transparenta och effektiva regleringar för att hindra girighet och kortsiktighet från att utvecklas.

http://partiprogram.se/m/2014/for-sverige-finns-det-ett-stort-egenintresse

Det är inte bara ekonomin och miljöproblemen som gör det angeläget att samarbeta internationellt. Sjukdomar som malaria och hiv orsakar ett enormt mänskligt lidande världen över. Sverige ska vara med och genom forskning och bistånd bidra till att utrota dessa och andra sjukdomar. Vi ser också hur människors resande snabbt kan föra sjukdomar över hela jorden och det är i vårt eget intresse att engagera oss internationellt i hälsofrågor.

http://partiprogram.se/m/2014/det-ar-inte-bara-ekonomin-och-miljoproblemen

Bistånd vilar på vår uppfattning att den som har mycket bör dela med sig till den som nästan inte har något alls. Vid sjukdomsutbrott, konflikter och naturkatastrofer är det viktigt med snabbt bistånd som lindrar nöd. Samtidigt ser vi hur årtionden av bistånd har misslyckats att lyfta länder ur fattigdom. Det som öppenhet, handel och marknadsekonomi åstadkommit på år har bistånd inte klarat på årtionden.

http://partiprogram.se/m/2014/bistand-vilar-pa-var-uppfattning-att-den

Bistånd måste användas för att lindra nöd och långsiktigt syfta till att lyfta människor och länder ur förtryck och fattigdom. Sverige ska vara med och bygga de stabila institutioner som krävs för att bryta fattigdom och stärka befolkningens rätt till information och möjlighet till kommunikation.

http://partiprogram.se/m/2014/bistand-maste-anvandas-for-att-lindra-nod

Sverige ska ta på sig ett särskilt ansvar för jämställdhet och minoriteters rät- tigheter i världen. Det patriarkala förtrycket är starkt i många länder och det hotar kvinnors hälsa, barns välbefinnande och hela samhällets utveckling. Stärkandet av kvinnors och minoriteters ställning och deltagande ska prägla vårt biståndsarbete. Kränkandet av kvinnors rätt till sin kropp, sin sexualitet och möjlighet att delta i samhällslivet måste upphöra.

http://partiprogram.se/m/2014/sverige-ska-ta-pa-sig-ett-sarskilt

När länder eller regioner faller samman i konflikter ska Sverige ta stolthet i att hjälpa dem som drabbats. Moderaterna värnar asylrätten och vill att Sverige tillhör de länder som tar ett stort ansvar och undsätter människor som är i nöd. Lika fullt är Moderaterna angelägna om att andra länder tar sitt ansvar. När flyktingströmmarna tilltar är det rimligt att EU:s medlemsstater fördelar ansvaret mellan sig på ett sätt så att alla bidrar likvärdigt.

http://partiprogram.se/m/2014/nar-lander-eller-regioner-faller-samman-i

Moderaterna strävar efter en värld utan fattigdom. Det är möjligt att nå dit. Med globaliseringens informationsspridning, genom en aktiv global miljö- och klimatpolitik, frihandel, fattigdomsbekämpande bistånd, stöd för att bygga välfungerande ekonomier, motstånd mot korruption och tillgängliggörande av utbildning för alla barn och ungdomar kan en värld fri från fattigdom bli vår generations främsta bedrift.

http://partiprogram.se/m/2014/moderaterna-stravar-efter-en-varld-utan

Moderaterna är ett ansvarstagande parti för hela Sverige. Våra idéer om frihet, trygghet och rättvisa vilar på kunskap och insikt erövrad över århundraden. Idén om demokrati och social marknadsekonomi har i praktiken visat sig vara överlägsna fundament att bygga samhällen på. En tydlig arbetslinje med drivkrafter för arbete och utbildning lägger grunden för ökat välstånd och tryggare välfärd. Jämställdhet, tolerans och öppenhet har visat sig inte bara vara rätt, utan också viktiga faktorer för att få ekonomin att växa. Idén att ekonomisk stabilitet är så viktig att den förutsätter såväl starka institutioner som tydliga regleringar och tillsyn delas av allt fler, även av många av dem som en gång motsatte sig marknadsekonomin. Ändå är det så att vår främsta insikt är den om våra egna och politikens begränsningar.

http://partiprogram.se/m/2014/moderaterna-ar-ett-ansvarstagande-parti-for-hela

Politiken gör gott så länge den är begränsad och lämnar utrymme för det civila samhället och varje människa att fatta egna beslut. Moderaternas idé är att vara de mest ansvarstagande ledarna, den mest framtidsorienterade rörelsen och de bästa utvecklarna och förvaltarna av våra gemensamma intressen och åtaganden. En viktig del i detta är förmågan till självkritik och förmågan att dra gränser för var maktutövandet bör sluta. Att levandehålla en diskussion om vilka frågor som bäst avgörs internationellt, nationellt, regionalt, lokalt eller individuellt är ett vaccin mot maktmissbruk. De flesta beslut fattar människor bäst själva och det konstitutionella skyddet för äganderätt och personlig frihet ska vara starkt.

http://partiprogram.se/m/2014/politiken-gor-gott-sa-lange-den-ar

Sveriges statsskick med representativ demokrati och konstitutionell monarki tjänar landet väl. Genom att ta Sverige in i internationella samarbeten, värna subsidiaritetsprincipen, inte ge någon internationell institution beskattningsrätt, tilltron till det kommunala självstyret och att arbeta för valfrihet och mångfald inom välfärdsverksamheterna skyddar vi oss mot ett politiskt system som växer sig så stort att det kväver istället för understödjer varje människas frihet och trygghet.

http://partiprogram.se/m/2014/sveriges-statsskick-med-representativ-demokrati-och-konstitutionell

Respekt för varje människas rätt till sin livsstil och idén om det lokala självstyret ger tillsammans Sverige en berikande mångfald. Som det stora och glesbefolkade land vi är har vi kunnat skapa gemenskap och sammanhållning genom att se olikheter som en tillgång och styrka. Så länge människor har lika rättigheter och likvärdiga chanser är det berikande med olika lokala lösningar.

http://partiprogram.se/m/2014/respekt-for-varje-manniskas-ratt-till-sin

Det fria samhället och varje människas frihet kommer alltid att utmanas av dem som anser sig ha en idé eller en livsstil som är överlägsen andras. Det goda samhället byggs på motsatsen till dogmatism och fundamentalism, nämligen en rimlig dos tvivel på de egna idéernas, den egna livsstilens eller den egna trons förträfflighet. Därtill krävs en vilja att kompromissa med andra tillsammans med stor nyfikenhet på vad andra rentav gör bättre än vad man själv gör.

http://partiprogram.se/m/2014/det-fria-samhallet-och-varje-manniskas-frihet

En allomfattande politik minskar människors frihet, men ingen politik alls hotar friheten lika mycket. Att vara moderat innebär att vara avvägd och balanserad, det är också genom den inställningen till politiken och samhället som alla människors frihet blir som störst.

http://partiprogram.se/m/2014/en-allomfattande-politik-minskar-manniskors-frihet-men

Frihet är den bästa grunden för välfärd och utveckling. Ändå stannar inte vårt försvar för friheten vid den praktiska nyttan, utan går till själva kärnan av att få vara fri. Ingen människa använder sin frihet för att bara göra bra eller bara göra dåligt, friheten ligger i att få vara sig själv, med sina förtjänster och styrkor och sina laster och brister, att få vara just människa.

http://partiprogram.se/m/2014/frihet-ar-den-basta-grunden-for-valfard

Moderaternas handlingsprogram - Ett modernt arbetarparti för hela Sverige

http://partiprogram.se/m/2014/moderaternas-handlingsprogram-ett-modernt-arbetarparti-for

Vi känner stolthet inför det samhälle som vi gemensamt har byggt och är med och formar för framtiden. Med en utvecklad demokrati och en trygg, gemensam välfärd hör Sverige till de länder som det är bäst att leva i. Men vi lever också i en tid där förändringar sker snabbare än någonsin. Det medför såväl möjligheter som stora utmaningar. Vilka val vi gör i dag spelar roll inte bara för oss själva utan också för kommande generationer.

http://partiprogram.se/m/2014/vi-kanner-stolthet-infor-det-samhalle-som

Nya Moderaterna tar utgångspunkt i alla människors lika värde och förmåga att växa givet sina egna förutsättningar. Varje människas frihet och vilja att ta ansvar för sig själv och andra är centralt. Vi vill se ett Sverige där människor kan känna trygghet och tillit, ta egna initiativ och förverkliga sina ambitioner och där den gemensamma välfärden ger likvärdiga förutsättningar i livet och motverkar orättvisor.

http://partiprogram.se/m/2014/nya-moderaterna-tar-utgangspunkt-i-alla-manniskors

Oavsett bakgrund, kön, religion, etnicitet, ålder eller sexuell läggning ska alla ha möjlighet att växa och utvecklas. Moderat politik bygger på de liberala och konservativa idéer som har visat sig vara de mest framgångsrika för att skapa välstånd som kommer alla till del. I ett fritt samhälle finns de bästa förutsättningarna för ett växande välstånd. Äganderätt och marknads- ekonomi är avgörande för friheten och är en förutsättning för demokrati.

http://partiprogram.se/m/2014/oavsett-bakgrund-kon-religion-etnicitet-alder-eller

Nya Moderaterna eftersträvar full sysselsättning. Alla som vill och kan jobba ska också ha ett arbete att gå till. Eget arbete ger gemenskap och skapar en känsla av att vara behövd, samtidigt som det ger egenmakt ge- nom en egen inkomst och lägger grunden för hela samhällsekonomin. Fler i arbete innebär också resurser till vår gemensamt finansierade välfärd.

http://partiprogram.se/m/2014/nya-moderaterna-efterstravar-full-sysselsattning

Vi tror på ansvarstagande och stabilitet. Uthållighet, förutsägbarhet och långsiktighet ska vara ledord för det politiska beslutsfattandet. Människor och företag ska känna sig trygga i att det gemensamma sköts på ett ansvarsfullt sätt som ger långsiktiga ekonomiska spelregler och stark rättssäkerhet.

http://partiprogram.se/m/2014/vi-tror-pa-ansvarstagande-och-stabilitet

Ett fritt näringsliv och ansvarstagande fackföreningar är en central del i den svenska modellen. Företagande, konkurrens, valfrihet och gemenskap är krafter som utjämnar skillnader mellan människor och bidrar till ett samhälle som präglas av sammanhållning och solidaritet.

http://partiprogram.se/m/2014/ett-fritt-naringsliv-och-ansvarstagande-fackforeningar-ar

Alla människor ska ha goda förutsättningar att växa och utveckla sin fulla potential. I den strävan är en välfungerande skola helt central. Ett utbildningssystem med kunskapsfokus och som slår vakt om bildningsideal är grundläggande för samhällets utveckling.

http://partiprogram.se/m/2014/alla-manniskor-ska-ha-goda-forutsattningar-att

För att garantera allt det som gör Sverige till ett bra land är en viktig uppgift att sörja för att Sverige kan försvara sig mot såväl inre som yttre hot. Vi ska ha rättsvårdande myndigheter samt ett försvar som är rustat för att möta de mångfacetterade hot som kan riktas mot var och en av oss och vårt samhälle.

http://partiprogram.se/m/2014/for-att-garantera-allt-det-som-gor

Sverige är ett litet land som rymmer stora variationer. Det är glest befolkningsmässigt på sina håll, tätare på andra. Vi har små samhällen och stora städer. Långa avstånd, men när det gäller har vi också närhet till varandra. Vi värnar sammanhållning och gemensamt ansvarstagande.

http://partiprogram.se/m/2014/sverige-ar-ett-litet-land-som-rymmer

Med lokal förankring, nyfikenhet och eftertänksamhet stakar vi ut vägen mot nya jobb och ökat välstånd. Vi är ett parti som söker mandat att fortsätta utveckla Sverige genom breda lösningar, samförstånd och ansvar. Genom strävan att nå full sysselsättning och fortsätta utveckla välfärden vill Nya Moderaterna göra Sverige till ett ännu bättre land att leva i.

http://partiprogram.se/m/2014/med-lokal-forankring-nyfikenhet-och-eftertanksamhet-stakar

En politik för en stark ekonomi med fler jobb

http://partiprogram.se/m/2014/en-politik-for-en-stark-ekonomi-med

Nya Moderaternas främsta mål är att föra Sverige till full sysselsättning. En central väg dit går genom att det ska löna sig bättre att arbeta och det ska bli lättare, billigare och enklare att starta företag och anställa i Sverige. Varje människa ska kunna växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för hållbart hög sysselsättning. Med starka offentliga finanser kan företag och människor fatta investerings- och konsumtionsbeslut som lägger grunden för en hög tillväxt. Ansvar för de offentliga finanserna skapar också motståndskraft mot kriser och gör att välfärdens kvalitet kan säkras över tid.

http://partiprogram.se/m/2014/nya-moderaternas-framsta-mal-ar-att-fora

Genom arbete kommer människor till sin rätt och ges medel att påverka sin egen situation. Därför vill vi att alla som kan arbeta också ska kunna få ett jobb. Arbete, arbetsgemenskap och en egen lön som det går att leva på innebär makt över den egna vardagen.

http://partiprogram.se/m/2014/genom-arbete-kommer-manniskor-till-sin-ratt

Den demografiska utmaning som Sverige står inför innebär att fler äldre ska försörjas av den del av befolkningen som är i arbetsför ålder. Detta gör det än mer nödvändigt att bekämpa utanförskap och hitta fler vägar till arbete och samhällsgemenskap. Arbetslivet behöver också utvecklas för att möjliggöra för fler att stanna kvar i jobb längre samtidigt som unga ges möjlighet att komma in i arbetslivet tidigt.

http://partiprogram.se/m/2014/den-demografiska-utmaning-som-sverige-star-infor

Jobbskatteavdrag gör det mer lönsamt att arbeta och ökar arbetskraftsdeltagandet. Det är särskilt viktigt att öka lönsamheten av arbete för människor med små eller medelstora inkomster. Vi ser att ytterligare förstärkta jobbskatteavdrag, när ekonomin tillåter, skulle vara gynnsamt för framväxten av nya jobb. Vi vill även fortsätta att sänka skatten för landets pensionärer.

http://partiprogram.se/m/2014/jobbskatteavdrag-gor-det-mer-lonsamt-att-arbeta

För att nå full sysselsättning krävs det att jobben blir fler. Ett bra klimat för företagande och entreprenörskap är grunden för att kunna öka sysselsättningen och pressa tillbaka utanförskapet. Vi tror på ett skattesystem som främjar investeringar, studier och ansträngningar. Det är viktigt att det också växer fram nya jobb som inte kräver utbildning och förkunskap. Dessa är viktiga inkörsportar för människor som söker sitt första jobb eller som står utanför arbetsmarknaden.

http://partiprogram.se/m/2014/for-att-na-full-sysselsattning-kravs-det

Ett stort problem på arbetsmarknaden är att ungdomar och utrikes födda har svårare än andra att få jobb. Under de senaste åren har vi sett hur utanförskapet har ändrat form när det breda utanförskapet har pressats tillbaka. Ungdomsarbetslösheten och integrationsproblemen, kopplade till arbetsmarknadens höga trösklar, bör i första hand lösas inom ramen för den svenska modellen där arbetsmarknadens parter har ansvaret för att avtala villkor och löner. Vi vill stötta grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden med utbildningsinsatser och sänka trösklarna genom till exempel subventionerade anställningar. Det behövs också mer dynamik och vi är beredda att stötta parterna för att uppnå detta och nå en mer inkluderande arbetsmarknad.

http://partiprogram.se/m/2014/ett-stort-problem-pa-arbetsmarknaden-ar-att

Det är också viktigt med en tydlig arbetslinje lokalt. Kommunerna ska ligga i framkant när det gäller effektiva lokala åtgärder för att underlätta för människor att få arbete. Insatser för dem som hamnat utanför arbetsmarknaden ska samordnas mellan alla relevanta aktörer. Det är viktigt att det finns ett aktivt stöd och drivkrafter tillbaka till jobb inom de kommunala försörjningssystemen.

http://partiprogram.se/m/2014/det-ar-ocksa-viktigt-med-en-tydlig

Sverige ska tillhöra de länder som har sin främsta konkurrensfördel i kunskap, teknik, uppfinningar och innovationer. För att klara av det krävs en välutbildad arbetskraft och att många väljer att fördjupa sina kunskaper genom akademiska studier och forskning som sedan kan omvandlas till växande företag. Sverige har en högre utbildning av hög kvalitet. En allmänt finansierad högre utbildning tillsammans med ett fungerade studiemedelssystem gör den akademiska världen tillgänglig för fler.

http://partiprogram.se/m/2014/sverige-ska-tillhora-de-lander-som-har

En av Sveriges främsta tillväxtutmaningar är att klara kompetensförsörjningen och även framgent vara ett attraktivt land att bo, arbeta och investera i. Det gäller inte minst för att locka till sig utländsk nyckelkompetens.

http://partiprogram.se/m/2014/en-av-sveriges-framsta-tillvaxtutmaningar-ar-att

Ansvar för de offentliga finanserna är en förutsättning för en politik för full sysselsättning och god välfärd. Våra reformambitioner bygger därför alltid på utrymme i de offentliga finanserna. Sverige ska ha låg inflation och ett stabilt penningvärde. Riksbankens oberoende ska värnas.

http://partiprogram.se/m/2014/ansvar-for-de-offentliga-finanserna-ar-en

Inriktningen för Nya Moderaternas politik är att värna en stark position för svensk ekonomi. Vi vill i så breda politiska uppgörelser som möjligt fortsätta att stärka det finanspolitiska ramverket. Luckor i regelverket som utmanar stabiliteten ska täppas till. Det gäller till exempel hur enskilda riksdagsbeslut kan gå utanför budgetens helhet.

http://partiprogram.se/m/2014/inriktningen-for-nya-moderaternas-politik-ar-att

Globaliseringen skapar möjligheter och ställer krav på Sveriges konkurrenskraft. Frihandel och öppenhet mot omvärlden är avgörande för att säkra välfärden, men också för att ge utvecklingsländerna möjlighet att lyfta sig ur fattigdom. Svensk ekonomisk politik måste föras utifrån dessa förutsättningar och i samarbete med EU och omvärlden.

http://partiprogram.se/m/2014/globaliseringen-skapar-mojligheter-och-staller-krav-pa

Ekonomiskt ansvarstagande är också avgörande i kommunernas ekonomier. Det är en förutsättning för den gemensamma välfärden. Fokus ska ligga på att skattebetalarnas pengar används på ett så effektivt och rättvist sätt som möjligt. Vi värnar säkerhetsmarginaler i kommunernas ekonomi och slår vakt om balanskravet.

http://partiprogram.se/m/2014/ekonomiskt-ansvarstagande-ar-ocksa-avgorande-i-kommunernas

Det ska löna sig att arbeta. Av den anledningen prioriterar vi skattesänkningar som riktar sig till människor som arbetar och till dem som gått i pension.

http://partiprogram.se/m/2014/det-ska-lona-sig-att-arbeta

Arbetslinjen ska vara tydlig i bidrags- och transfereringssystemen. Trygghet vid arbetslöshet och sjukdom ska kombineras med drivkrafter och vägar tillbaka till jobb. Den enskildes arbetsförmåga ska prövas mot arbetsmarknaden. Sjukförsäkringen ska ge inkomsttrygghet, stöd för omställning och goda förutsättningar för rehabilitering.

http://partiprogram.se/m/2014/arbetslinjen-ska-vara-tydlig-i-bidrags-och

Arbetslöshetsförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och vara en omställningsförsäkring som man kvalificerar sig till genom att ar- beta. A-kassan ska ställa krav på att aktivt söka jobb och göra sig anställningsbar och vara utformad så att ersättningen avtar med arbetslöshetens längd. För oss är det viktigt att många är med i a-kassan. En obligatorisk a-kassa har dock visat sig svår att införa. För det första måste en a-kassa ha kvalificeringskrav för att vara försäkringsmässig. Även en obligatorisk akassa skulle därmed misslyckas med att ge alla arbetslösa inkomsttrygghet. Tar man bort kvalificeringskravet skulle a-kassan förlora sin funktion som en omställningsförsäkring och i stället bli en medborgarlön med kraftigt negativ påverkan på sysselsättningen.

http://partiprogram.se/m/2014/arbetsloshetsforsakringen-ska-ge-ekonomisk-trygghet-vid-arbetsloshet

För det andra skulle en obligatorisk a-kassa bidra till ökade tröskel- och marginaleffekter för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. En obligatorisk a-kassa kan också upplevas som ett stort ingrepp i den svenska modellen och i varje människas självbestämmande. För oss är det ändå centralt att så många som möjligt ska omfattas av a-kassan. Förutsatt att flexibilitet och dynamik på arbetsmarknaden kan säkras ser vi en relativt enhetlig och låg avgift som ett alternativ till ett obligatorium.

http://partiprogram.se/m/2014/for-det-andra-skulle-en-obligatorisk-a-kassa

Det är också viktigt att det finns en arbetslinje i försörjningsstödet med förutsättningar att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik och trappa av ersättningen för dem som inte deltar i åtgärder. Arbetslinjen ska också vara tydlig inom till exempel etableringsreformen.

http://partiprogram.se/m/2014/det-ar-ocksa-viktigt-att-det-finns

Att fortsätta sänka inkomstskatter för framförallt de med låga och medelstora inkomster ökar arbetskraftsutbudet och bidrar på sikt till ökad sysselsättning och stärkt konkurrenskraft. Det skapar även ökade marginaler för var och en.

http://partiprogram.se/m/2014/att-fortsatta-sanka-inkomstskatter-for-framforallt-de

Det överordnade målet för arbetsmarknadspolitiken ska vara att skapa förutsättningar för att få fler att gå från utanförskap till arbete. Att bygga fler broar från de olika välfärdssystemen in på arbetsmarknaden är angeläget. Likaså är det viktigt att förhindra att människor med arbetsförmåga hamnar i långvarig offentlig försörjning och därmed i långvarigt utanförskap.

http://partiprogram.se/m/2014/det-overordnade-malet-for-arbetsmarknadspolitiken-ska-vara

Vägen tillbaka till arbetslivet förutsätter ett effektivt stöd och aktiva åtgärder. Det är viktigt att alla aktörer som deltar i rehabiliteringen jobbar effektivt tillsammans med en gemensam tidplan och mot samma mål. Regelverken och deras tillämpning bör kontinuerligt ses över för att säkerställa att de fungerar väl och att enskilda individer inte hamnar i kläm. Den som blir sjuk och inte kan arbeta ska ges det stöd som man behöver, men även hjälp att komma tillbaka.

http://partiprogram.se/m/2014/vagen-tillbaka-till-arbetslivet-forutsatter-ett-effektivt

Nya Moderaternas utgångspunkt är att den svenska modellen tjänar oss väl, men även har sina brister. Arbetsmarknadens parter har genom lönebildningen och övriga villkor på arbetsmarknaden ett stort ansvar för en god matchning och att höga trösklar inte stänger människor ute. Politiken kan bidra till att sänka trösklar genom att ge grupper som står långt från arbetsmarknaden stöd. Det handlar om att stödja vissa anställningar, till exempel genom nystarts- och instegsjobb men också genom ett fungerande lärlingssystem med stark handledning och yrkesintroduktion.

http://partiprogram.se/m/2014/nya-moderaternas-utgangspunkt-ar-att-den-svenska

Arbetsförmedlingens huvuduppgift är att rusta människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och matcha arbetslösa med lediga jobb. Arbetsförmedlingen ska också säkerställa att de som uppbär arbetslöshetsersättning aktivt söker arbeten och står till arbetsmarknadens förfogande. Arbetsförmedlingens uppdrag är viktiga och svåra. Med varsamhet kan området reformeras och förbättras genom mer mångfald och konkurrens.

http://partiprogram.se/m/2014/arbetsformedlingens-huvuduppgift-ar-att-rusta-manniskor-som

Möjligheten för människor med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden, antingen som anställda eller i eget företag, ska förbättras. De som inte kan delta på den reguljära arbetsmarknaden ska erbjudas meningsfull sysselsättning.

http://partiprogram.se/m/2014/mojligheten-for-manniskor-med-funktionsnedsattning-att-komma

Entreprenörskap och företagsamhet skapar förutsättningar för alla jobb och all välfärd. Samhällets utveckling är beroende av människors kreativitet, uppfinningsrikedom och vilja att investera. Att många vill bli företagare och entreprenörer är avgörande för hela samhällsutvecklingen. Vi vill fortsätta att göra det lättare och mer lönsamt att starta och driva företag.

http://partiprogram.se/m/2014/entreprenorskap-och-foretagsamhet-skapar-forutsattningar-for-alla

En stark entreprenörskapsekonomi kräver i första hand generella åtgärder för ökad lönsamhet. Därtill är det särskilt viktigt för nya och växande företag att ha tillgång till kapital för att kunna utvecklas. När skatterna tar alltför stor del av avkastningen är det färre som vill ta de risker och acceptera den arbetsbörda som företagsbyggande kräver. Förutsättningarna för svenska forskare och entreprenörer behöver förbättras för att göra det enklare att ta forskningsresultat och innovationer ut på marknaden. Stödet till forskare och entreprenörer som får resultat stulna och patent kränkta måste förbättras.

http://partiprogram.se/m/2014/en-stark-entreprenorskapsekonomi-kraver-i-forsta-hand

När utrymme finns vill vi fortsätta att sänka inkomstskatterna för främst låg- och medelinkomsttagare, därefter vill vi även pröva förutsättningarna för lägre bolags- och ägarskatter. Skattereglerna för småföretag och enskilda näringsidkare ska uppmuntra till entreprenörskap och till att anställa fler. Det är därför viktigt att dessa regler kontinuerligt förtydligas och förenklas. Förändringar i systemet bör genomföras såväl för att minska möjligheten till skattedrivna upplägg, stävja fusk och motverka missbruk som för att upprätthålla rättssäkerheten.

http://partiprogram.se/m/2014/nar-utrymme-finns-vill-vi-fortsatta-att

Den statliga inkomstskatten gör entreprenörskap och utbildning mindre lönsamt. Därför bör brytpunkten för denna skatt höjas ytterligare. Värnskatten som också är en extra skatt på studier och entreprenörskap och skadlig för företagande och framväxten av nya jobb bör avvecklas på sikt. Ett framtida borttagande av värnskatten kräver att prioriterade fördelningspolitiska reformer och andra viktiga skattereformer har genomförts.

http://partiprogram.se/m/2014/den-statliga-inkomstskatten-gor-entreprenorskap-och-utbildning

Rut- och rot-avdragen har fått nya jobb att växa fram. Vi har sett svarta tjänster bli vita, till fördel för både löntagare och samhället i stort. De jobb som vuxit fram har inte sällan gått till människor som tidigare haft en svag förankring på arbetsmarknaden. Dessa jobb ska självklart vara kvar och ges förutsättningar att bli än fler.

http://partiprogram.se/m/2014/rut-och-rot-avdragen-har-fatt-nya-jobb

Fler delar av ekonomin har öppnats för entreprenörer, inte minst inom välfärdsområdet. Syftet med att öppna upp för fler alternativ är att förbättra kvalitet och effektivitet i välfärdstjänsterna. En annan positiv effekt är att nya möjligheter öppnas för verksamma i välfärdssektorn. Med känsla för långsiktighet och ansvar vill vi att denna utveckling fortsätter.

http://partiprogram.se/m/2014/fler-delar-av-ekonomin-har-oppnats-for

Skapandekraft och företagande utvecklas genom ständig nyfikenhet. Genom mångfald, i det lilla och det stora, blir människors ursprung, erfarenheter och historier ett gemensamt försprång.

http://partiprogram.se/m/2014/skapandekraft-och-foretagande-utvecklas-genom-standig

Det ska vara lätt att starta och driva företag i vårt land. Regelverk ska vara överskådliga, begripliga och stabila över tid. Vänte- och handläggningstider liksom service och bemötande från myndigheter och annan offentlig förvaltning kan upplevas som problem för både företagare och allmänheten. Vi vill öka servicen till såväl människor som företag genom förbättringar hos bland annat myndigheter, kommuner och länsstyrelser.

http://partiprogram.se/m/2014/det-ska-vara-latt-att-starta-och

Många företag, i synnerhet på landsbygden, upplever att miljölagstiftningen försvårar för företagen att växa och anställa. Sverige ska ha strikta regler för att minska påverkan på miljön, men de ska utformas så att de inte bidrar till onödigt krångel. Vi vill förenkla tillståndsprocesser, förändra miljöbalken, förhindra att olika offentliga aktörer fattar olika beslut i samma ärende och genom långa handläggningstider förhindrar eller fördyrar investeringsbeslut. Att olika myndigheter överklagar varandras beslut försämrar företagsklimatet.

http://partiprogram.se/m/2014/manga-foretag-i-synnerhet-pa-landsbygden-upplever

Nya lagar och regler måste kostnads- och konsekvensanalyseras innan de antas för att stoppa utbredningen av den snårskog av byråkrati som annars växer fram över tid. Vårt mål är att minska företagens tid och kostnader för regelverken så att det innebär en påtaglig förändring i företagens vardag. Detta är särskilt betydelsefullt för småföretagen.

http://partiprogram.se/m/2014/nya-lagar-och-regler-maste-kostnads-och

Många företag upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens. Det hämmar tillväxt av jobb och skadar svensk ekonomi. För att förbättra matchningen på arbetsmarknaden behövs bland annat en kontinuerlig analys och nära samverkan kring arbetsmarknadens behov av kompetens där många olika aktörer kan bidra. Många människor kan gå från utanförskap till arbete med en bättre fungerande lokal samverkan mellan näringsliv och praktisk utbildning. Matchningen kan också bli bättre genom att förbättra infrastrukturen och öka tillgången på bostäder samt genom att reformera Arbetsför- medlingen.

http://partiprogram.se/m/2014/manga-foretag-upplever-att-det-ar-svart

Nya Moderaterna ser en angelägen uppgift i att samhället ger alla människor likvärdiga förutsättningar och att ingen diskrimineras. Det är viktigt att förbättra jämställdheten på exempelvis arbetsmarknaden, i näringslivet, i politiken och i skolan. För att motverka en könssegregerad arbetsmarknad är det viktigt att flickor och pojkar ges samma förutsättningar att utvecklas redan i skolan och att de inte påverkas av könsstereotypa utbildningsval.

http://partiprogram.se/m/2014/nya-moderaterna-ser-en-angelagen-uppgift-i

I Sverige har jämställdheten mellan kvinnor och män kommit längre än i många andra länder, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. De stora könsorättvisorna på arbetsmarknaden uppkommer till stor del i samband med föräldraskap. Det finns anledning att pröva reformer kopplade till att förbättra jämställdhetsbonusen, möjliggöra för etableringsinsatser i samband med föräldraledighet och främja ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

http://partiprogram.se/m/2014/i-sverige-har-jamstalldheten-mellan-kvinnor-och

Alla arbetsgivare är skyldiga att motverka osakliga löneskillnader. Här är aktiva åtgärder som lönekartläggning ett viktigt instrument. Rättvis lönebildning och en jämställd arbetsmarknad skapar förutsättningar för att kvinnor och män själva ska kunna bestämma hur de fördelar sin tid. Tyvärr är den svenska arbetsmarknaden bland Europas mest könsuppdelade. Det finns anledning att ifrågasätta de normer som begränsar kvinnor och män, på olika områden, som till exempel i deras studie- eller yrkesval.

http://partiprogram.se/m/2014/alla-arbetsgivare-ar-skyldiga-att-motverka-osakliga

Sänkta inkomstskatter, avdraget för hushållstjänster, en väl uppbyggd barnomsorg och fler företagare i välfärden förbättrar framförallt kvinnors, men även mäns, möjligheter att leva på sin lön, kombinera karriär och familjeliv och driva företag. Att ge kvinnor och män lika möjligheter även i praktiken är en frihetsreform.

http://partiprogram.se/m/2014/sankta-inkomstskatter-avdraget-for-hushallstjanster-en-val

Något av det mest svenska vi har är vår tradition av öppenhet mot omvärlden. Denna öppenhet blir än viktigare i en globaliserad och snabbrörlig värld. Svenska företag är beroende av att enkelt kunna hitta den främsta kompetensen för att fortsätta vara konkurrenskraftiga och generera arbetstillfällen och skatteintäkter. De förändringar som genomförts för att underlätta för arbetskraftsinvandring är därför betydelsefulla. Utan öppenhet blir Sverige ett fattigare land.

http://partiprogram.se/m/2014/nagot-av-det-mest-svenska-vi-har

Sverige ska vara ett land präglat av en generös och human asylpolitik. Samtidigt ska mottagandet vara rättssäkert och tydligt reglerat. För att öppenhet och solidaritet ska bibehålla ett starkt stöd behöver dock integrationen fungera bättre.

http://partiprogram.se/m/2014/sverige-ska-vara-ett-land-praglat-av

Dagens integrationsutmaningar återspeglas bland annat i stort utanförskap och svårigheter att komma in i det svenska samhället. Förstärkta drivkrafter att arbeta, förbättrade villkor för företagande, satsningar på skolor i socialt utsatta områden och ett aktivt arbete mot diskriminering är fyra viktiga verktyg för att stärka integrationen. Att värna tryggheten är också centralt, vi accepterar inte en utveckling där rättsstaten överger människor i utsatta områden. Brister i integrationen beror på till stor del dåligt fungerade system och strukturer.

http://partiprogram.se/m/2014/dagens-integrationsutmaningar-aterspeglas-bland-annat-i-stort

Möjlighet till egen försörjning är nyckeln till god integration. Därför är arbetslinjen också den bästa integrationspolitiken. Insatser ska göras för att ytterligare stärka möjligheterna att tidigare etablera sig på arbetsmarknaden. Inriktningen ska vara att nyanlända ska få jobb, kunskaper i svenska och om hur samhället fungerar. Det ska finnas en bra skola för barnen och en bostad där man trivs och kan känna trygghet.

http://partiprogram.se/m/2014/mojlighet-till-egen-forsorjning-ar-nyckeln-till

Sfi-undervisningen ska förbättras med stärkt koppling till arbetsmarknaden. Instegsjobben, insatser för rådgivning och mentorskap till stöd för företagande ska utvecklas. För att stimulera till resultatförbättringar kan resurserna till skolor i utsatta områden behöva förstärkas. Det är också av yttersta vikt att det blir enklare att validera de kunskaper man redan har med sig till Sverige för att bättre ta tillvara på människors kompetens.

http://partiprogram.se/m/2014/sfi-undervisningen-ska-forbattras-med-starkt-koppling-till

Arbetslinjen har stärkts i migrationspolitiken genom att försörjningskrav för anhöriginvandring har införts. Såväl för den egna integrationen som av solidaritet mot andra i Sverige som jobbar hårt för att försörja sig och sin familj ska arbetslinjen gälla alla. Egen bostad och förmåga att försörja sig och familjen är rimliga krav för familjeåterförening och för att förhindra onödiga begränsningar för återföreningar. Samtidigt är migration en viktig drivkraft för global utveckling och rättvisa. Detta bland annat genom de miljardbelopp som migranter skickar hem till sina anhöriga, så kallade remitteringar.

http://partiprogram.se/m/2014/arbetslinjen-har-starkts-i-migrationspolitiken-genom-att

Sverige är ett stort och bitvis glest befolkat land. Skatter, regler och offentlig service ska utformas så att det är möjligt att leva i hela Sverige. Landsbygden är beroende av goda villkor för företagande och att det ska vara enkelt att anställa. Arbetslinjen är central för en levande landsbygd, men även infrastruktur och transporter är av stor betydelse.

http://partiprogram.se/m/2014/sverige-ar-ett-stort-och-bitvis-glest

Det är viktigt att se de utmaningar som följer när befolkningen minskar i delar av Sverige och samtidigt växer snabbt i andra. För ett välmående Sverige är det avgörande att det finns förutsättningar för jobb, företagsamhet och utvecklingsmöjligheter i hela landet. Sverige har en unik natur som många söker sig till, såväl för att bo och leva i, som för att koppla av och upptäcka.

http://partiprogram.se/m/2014/det-ar-viktigt-att-se-de-utmaningar

Såväl väg- och järnvägsnät som flygförbindelser och sjöfart möjliggör arbete, boende och företagande i hela Sverige. Attraktiv kollektivtrafik kan bidra till att fler människor pendlar mellan olika kommuner och bidrar till att gemensamma arbetsmarknadsregioner bildas. Goda kommunikationsmöjligheter i form av stabila och fungerande el-, mobil- och bredbandsnät är också grundläggande för att göra det möjligt att arbeta och leva i hela landet.

http://partiprogram.se/m/2014/saval-vag-och-jarnvagsnat-som-flygforbindelser-och

Att reglerna för strandskydd reformeras ytterligare är en viktig fråga för att ge alla delar av Sverige rätt förutsättningar att utvecklas. Det är viktigt att de mest skyddsvärda områdena har ett fortsatt starkt skydd. Samtidigt vill vi ge kommuner med obebyggda stränder ökade möjligheter att utnyttja den konkurrensfördel som strandnära lägen kan ha för turism och boende, utan att förstöra naturen. Generellt vill vi öka det lokala inflytandet där beslut tas närmare dem som berörs.

http://partiprogram.se/m/2014/att-reglerna-for-strandskydd-reformeras-ytterligare-ar

Jord-, skogsbruk och fiske spelar stor roll för Sverige. Det ger oss livsmedel, öppna landskap, exportintäkter och en levande landsbygd. Det är centralt att fiskare, skogs- och lantbrukare, som ofta är småföretagare, kan arbeta i ett attraktivt företagsklimat med förutsägbara regler och myndighetsbeslut. Sverige behöver en strategi för att utveckla förtagandet på landsbygden.

http://partiprogram.se/m/2014/jord-skogsbruk-och-fiske-spelar-stor-roll

I all odling, oavsett produktionssätt, bör så liten påverkan på miljö och klimat som möjligt eftersträvas. För tryggad livsmedelsförsörjning i framtiden behövs ett uthålligt och effektivt jordbruk. För att uppnå det behöver vi se över vår livsmedelproduktion. Människor måste kunna lita på varudeklarationer så att de genom ett eget aktivt val kan känna sig trygga med vad de äter och dricker.

http://partiprogram.se/m/2014/i-all-odling-oavsett-produktionssatt-bor-sa

Sverige ska ha en trygg gemensam välfärd. För Nya Moderaterna handlar en utvecklad välfärd om rättvisa och frihet. Människor ska kunna känna sig trygga med kvaliteten i sjukvård och omsorg. Den som drabbats av sjukdom eller skador ska ges den vård, hjälp och rehabilitering som behövs för att tillfriskna och finna vägar tillbaka till arbete. Skolan och förskolan ska ge barn och unga en bra start i livet och lägga grunden för arbetslivet. Äldreomsorgen ska hålla en god kvalitet och inge förtroende hos både äldre och anhöriga.

http://partiprogram.se/m/2014/sverige-ska-ha-en-trygg-gemensam

Välfärdens verksamheter och tjänster ska vara av god kvalitet och rikta sig till alla som behöver dem. Grunden är en solidarisk och offentlig finansiering. Många reformer har genomförts för höjd kvalitet, mer valfrihet och ökad tillgänglighet. Alliansregeringen har tagit ansvar för välfärdens finansiering genom den ekonomiska krisen. Vi ska vara drivande i att utveckla och stärka välfärden ytterligare.

http://partiprogram.se/m/2014/valfardens-verksamheter-och-tjanster-ska-vara-av

Ordning och reda i välfärden är en förutsättning för att säkra hög kvalitet och god tillgänglighet. Arbetet för att förbättra välfärdens innehåll är betydligt mer angeläget än frågan om driftsformer eller vem som är huvudman. Ordning och reda i välfärden bygger på att alla aktörer lever upp till gällande lagar och regler, förvaltar de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt, värnar tillgängligheten samt kontinuerligt arbetar för att förbättra kvaliteten.

http://partiprogram.se/m/2014/ordning-och-reda-i-valfarden-ar-en

Tydliga krav som upprätthålls genom en effektiv tillsyn säkerställer att välfärden möter människors behov. Alla utförare av välfärd, oavsett driftsform eller huvudman, bör räkna med en likvärdig och strikt tillsyn.

http://partiprogram.se/m/2014/tydliga-krav-som-uppratthalls-genom-en-effektiv

Att skapa öppenhet, för att goda idéer effektivt ska spridas mellan och inom olika välfärdsverksamheter, samt drivkrafter för ett ständigt arbete med kvalitetsförbättringar är avgörande för att utveckla välfärden och stärka likvärdigheten. Inom välfärden bör allmänintresset och möjligheter till insyn vara vägledande oavsett driftsform.

http://partiprogram.se/m/2014/att-skapa-oppenhet-for-att-goda-idéer

Motiverade och välutbildade medarbetare är grunden för att säkra en hög kvalitet inom alla delar av välfärden. Inte minst gäller det också att ha goda ledare och chefer inom det offentliga.

http://partiprogram.se/m/2014/motiverade-och-valutbildade-medarbetare-ar-grunden-for

Alla Sveriges kommuner och landsting och regioner bör ge möjlighet till egenmakt inom välfärden. Detta bör först och främst ske genom egna kommunala processer då det lägger grunden för en översyn av kvalitetsarbetet och resursutnyttjandet inom välfärden. Det viktiga är inte att en viss typ av modell införs i alla kommuner utan att varje kommun värnar sina invånares möjlighet att påverka och välja. Äldre som behöver hemtjänst ska ha laglig rätt att välja vem som skall anordna den.

http://partiprogram.se/m/2014/alla-sveriges-kommuner-och-landsting-och-regioner

Moderat skolpolitik kännetecknas av starkt fokus på kunskap. Att ge varje människa möjlighet att utvecklas och inhämta kunskap är en av samhällets centrala uppgifter. Därför måste skolan i högre grad kompensera för elevernas olika förutsättningar och sociala bakgrund. Genom att stärka kunskapsfokuset får vi en mer likvärdig skola.

http://partiprogram.se/m/2014/moderat-skolpolitik-kannetecknas-av-starkt-fokus-pa

Tillsammans med de andra allianspartierna har vi påbörjat det långsiktiga arbetet med att stärka det svenska skol- och utbildningssystemet: nya och tydliga mål i skolan, tidigare betyg och en ny skollag, mer stöd till elever som behöver det, en satsning på matematik, en vassare Skolinspektion, ökade resurser till forskning, yrkeshögskola och en ny gymnasieskola. Det är reformer som varaktigt förstärker utbildningskedjans olika länkar. Men mer arbete återstår för att nå målet om en modern kunskapsskola.

http://partiprogram.se/m/2014/tillsammans-med-de-andra-allianspartierna-har-vi

Staten och skolans huvudmän, det vill säga huvudsakligen kommunerna, ska ha ett gemensamt ansvar för skolans kvalitet, utveckling och likvärdighet. Huvudmännen har i uppdrag att genomföra vad som exempelvis framgår av läroplaner och kursplaner. Men även staten har ett väsentligt ansvar. Staten ska värna likvärdigheten i landets skolor genom regelbunden tillsyn och konstruktivt stöd. Alla skolor ska präglas av en strävan mot tydliga mål och resultat. Tillsammans ska stat och huvudmän utjämna livschanser för eleven.

http://partiprogram.se/m/2014/staten-och-skolans-huvudman-det-vill-saga

I skolan ska alla elever få den stimulans de behöver för att utvecklas. För elever som behöver extra stöd ska insatser sättas in tidigt. Sverige kan lära från andra länder, till exempel Finland, bland annat om nyttan av tidigt och effektivt inlärningsstöd. För att skolan ska kunna motverka sociala skillnader och ge alla en god start i livet är det centralt att rikta stöd till de barn som behöver extra hjälp. Barn som inte hinner med i studietempot ska också erbjudas möjligheten att få läsa upp vissa ämnen till exempel under loven. Elever som har lättare att lära ska ges extra stimulans, bland annat genom möjligheter att studera ett eller flera ämnen på nästa nivå.

http://partiprogram.se/m/2014/i-skolan-ska-alla-elever-fa-den

Att förlänga grundskolan till tio år genom att göra förskoleklass obligatorisk ökar möjligheten för eleverna att nå kunskapsmålen. En obligatorisk förskoleklass är en viktig reform som markerar att alla barn i Sverige har rätt till kvalitativ och genomtänkt pedagogik. Förslaget innebär att skolplikten tidigareläggs med ett år och gäller från det året barnet fyller sex år. Åldern för skolstart ska vara flexibel och det ska vara möjligt att få läsa grundskolan på såväl kortare som längre tid än tio år.

http://partiprogram.se/m/2014/att-forlanga-grundskolan-till-tio-ar-genom

Betyg behövs tidigare i skolan. Eleverna och deras vårdnadshavare har rätt att redan från början få reda på hur eleven lyckas i sina ansträngningar. Snabba och tydliga insatser är nödvändiga för att eventuella brister ska kunna rättas till i tid. Skriftliga kunskapsomdömen ska få ges från första skolåret. För att säkra likvärdiga bedömningar och rättvisa betyg mellan kommunens olika skolor är jämförelser av resultat på de nationella proven och betygsättningen ett effektivt verktyg. Informationen till elever och föräldrar behöver förbättras. Med tydlighet och transparens blir det dessutom möjligt att göra välinformerade val.

http://partiprogram.se/m/2014/betyg-behovs-tidigare-i-skolan

Eleverna får i flera ämnen för lite undervisningstid. I framförallt matematik i de lägre åldrarna behöver undervisningstiden öka om Sverige ska klara av att nå våra höga mål om en skola i världsklass.

http://partiprogram.se/m/2014/eleverna-far-i-flera-amnen-for-lite

Skolan behöver moderniseras när det gäller vilka kompetenser som värdesätts. Att kunna hantera datorer och digitala miljöer är snarare regel än undantag på arbetsmarknaden. Skolan måste här komma närmare världen utanför och moderniseras i sitt arbetssätt för att bättre rusta eleverna för arbetsmarknaden.

http://partiprogram.se/m/2014/skolan-behover-moderniseras-nar-det-galler-vilka

De flesta elever bryr sig mer om att skolan är bra än om vem som driver den. En skola med hög undervisningskvalitet där elever, lärare och personal trivs står i centrum för den moderata skolpolitiken – oavsett om den drivs i kommunal eller fristående regi.

http://partiprogram.se/m/2014/de-flesta-elever-bryr-sig-mer-om

Skolans huvuduppdrag är att förmedla kunskap. Bildningens roll i skolans kunskapsuppdrag ska stärkas för att ge eleverna makt att påverka sin egen vardag och nyfikenhet inför omvärlden. Alla elever ska även ges chansen att ta del av kulturupplevelser kopplade till undervisningen. Bildning utjämnar villkoren. Det kan utjämna villkoren för elever från studieovana hem eller från hem där språket sätter hinder. För att öka möjligheterna för barn och unga att ta del av kulturupplevelser har reformen Skapande skola utökats till att omfatta hela grundskolan.

http://partiprogram.se/m/2014/skolans-huvuduppdrag-ar-att-formedla-kunskap

Jobben är vår viktigaste fråga. Utbildning är en central del i Nya Moderaternas mål om full sysselsättning, därför ska all gemensamt finansierad utbildning ha till syfte att leda till jobb. I dag brister kopplingen mellan arbetsmarknad och skola på många sätt, samtidigt finns det broar att bygga. Att erbjuda alla elever, även de på högskoleförberedande program, relevant praktik och möjligheten att driva företag inom ramen för sin utbildning är något som alla moderatledda kommuner bör eftersträva. Kunskapslinjen behöver gå hand i hand med arbetslinjen.

http://partiprogram.se/m/2014/jobben-ar-var-viktigaste-fraga

I dag utbildas många unga till arbetslöshet. Vi behöver hitta lösningar som främjar en förbättrad matchning mellan den kunskap som studenterna besitter efter många år i den svenska skolan och den kompetens som arbetsmark- naden efterfrågar. Ett första steg är att stärka studie- och yrkesvägledning. Vi vill därför pröva möjligheten att genomföra ett ”yrkesvägledningslyft”. Det handlar dels om att främja matchningen, dels om att skapa förutsättningar för elevernas möjlighet att göra ett för framtiden väl underbyggt val av utbildning. Idén om full sysselsättning gäller också de första åren efter utbildningen.

http://partiprogram.se/m/2014/i-dag-utbildas-manga-unga-till

Lärarna är elevernas viktigaste resurs och är avgörande för kvaliteten i skolan. Forskning visar att lärares kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för goda kunskapsresultat bland eleverna. Därför behövs kompetensutveckling och möjligheter till fortbildningsinsatser för lärarkåren. Det gäller för såväl teoretiska som yrkesförberedande utbildningar. Fortbildning och en bättre lärarutbildning är viktiga delmål på vägen. För att stödja lärarna i deras möjlighet att göra ett bra jobb behövs fler lärarlyft, stärkt pedagogiskt ledarskap, vidareutbildning av obehöriga lärare och forskarskolor.

http://partiprogram.se/m/2014/lararna-ar-elevernas-viktigaste-resurs-och-ar

Kommunerna har stort ansvar när det gäller att skapa fler karriärvägar för lärarna och att höja läraryrkets status. Tjänster där undervisning och forskning kan kombineras är en väg att gå. Större lönespridning inom lärarkåren är en annan väg. Detta kan uppnås genom att individualisera lärarnas lön i högre utsträckning och basera lönen på den enskilde lärarens kompetens och förmåga att utveckla sina elever. En skicklig lärare ska kunna ha en gynnsam löneutveckling utan att behöva forska eller bli skolledare. Även fler yrkeskategorier inom läraryrket är en viktig del för att göra yrkeslivet som lärare mer varierat med större möjligheter till karriärutveckling. Lika viktigt som det är att ge lärarna möjlighet att utvecklas är det också att attrahera fler till läraryrket.

http://partiprogram.se/m/2014/kommunerna-har-stort-ansvar-nar-det-galler

En annan viktig åtgärd för att förbättra skolans resultat är att kontinuerligt se över föreskrifter och regelverk i syfte att ta bort onödig administration för lärarna. På så sätt kan tid frigöras för att fullgöra huvuduppdraget.

http://partiprogram.se/m/2014/en-annan-viktig-atgard-for-att-forbattra

Skolinspektionen fyller en viktig funktion för att garantera likvärdighet och kvalitet. Denna bör kunna ingripa mot såväl kommunala skolor som friskolor som inte håller tillräcklig kvalitet vad gäller kunskapsresultat och trygghet. De senaste årtiondenas snabba tekniska utveckling har förändrat samhället i grunden och skolan behöver anpassas därefter. Det handlar delvis om tillgången till datorer och modern teknik men framförallt att den nya tekniken kommer till användning i den traditionella undervisningen. Den nya tekniken innebär även helt nya möjligheter för samarbete mellan elever och lärare långt utanför klassrummets gränser.

http://partiprogram.se/m/2014/skolinspektionen-fyller-en-viktig-funktion-for-att

Trygga barn lär sig mer. Därför krävs en välkomnande skolmiljö och ett systematiskt arbete mot mobbning och andra kränkande beteenden. Genom en särskild satsning på elevhälsan ges fler lärare tid att vara lärare, samtidigt som de elever som mår fysiskt eller psykiskt dåligt kan få hjälp. Ansträngningar ska göras för att i högre grad engagera föräldrarna i elevernas skolgång. Regelbunden avrapportering om hur eleverna når sina mål, innovativa sätt att omgående återkoppla till föräldrarna när det gäller ogiltig frånvaro och föräldradagar kan hjälpa föräldrarna att ta större ansvar för sina barns skolgång.

http://partiprogram.se/m/2014/trygga-barn-lar-sig-mer

Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig ha positiva effekter på såväl studiemiljö som skolresultat. Det är upp till lokala företrädare och skolledare att hitta de avvägningar som passar just deras skola på detta område.

http://partiprogram.se/m/2014/regelbunden-fysisk-aktivitet-har-visat-sig-ha

Gymnasieskolan ska ta hänsyn till att ungdomar har olika mål och ambitioner. Vissa vill gå vidare till högskola direkt efter gymnasiet medan andra drömmer om att få ett eget jobb så snabbt som möjligt. Gymnasieskolan har två breda ingångar; en praktisk och en teoretisk ingång. Den praktiska ingången ska syfta till att efter avslutad utbildning snabbt kunna komma in på arbetsmarknaden och den teoretiska ingången till att kunna studera vidare på högskola eller universitet. Valfrihet och bredd ska prägla utbildningarna.

http://partiprogram.se/m/2014/gymnasieskolan-ska-ta-hansyn-till-att-ungdomar

Genom att försöksverksamheten med lärlingsutbildning blir en permanent del av gymnasieskolan i lärlingsprogrammet vill vi öka möjligheterna för eleverna att lära sig yrkeskunskaper på en arbetsplats. Detta ger ytterligare en möjlig väg för den som känner att de praktiska yrkeskunskaperna är det som lockar.

http://partiprogram.se/m/2014/genom-att-forsoksverksamheten-med-larlingsutbildning-blir-en

Gymnasieskolan bör tydligare kopplas till högre utbildning. Högutbildade lärare som varvar undervisning med forskning ger nära koppling till forskning och utveckling, skapar karriärvägar för lärare och medför bättre resultat för eleverna.

http://partiprogram.se/m/2014/gymnasieskolan-bor-tydligare-kopplas-till-hogre

Ibland är vuxenutbildning nödvändig för att komplettera sin utbildning och höja sin kompetens. Utbildningar som ger behörighet till högre utbildning eller gör det lättare att få arbete ska prioriteras. Vuxenutbildningen ska vara flexibel så att människor som vill kombinera yrkesarbete med utbildning ges möjlighet att göra det. Insatser till de som helt eller delvis saknar betyg ska prioriteras.

http://partiprogram.se/m/2014/ibland-ar-vuxenutbildning-nodvandig-for-att-komplettera

Arbetslinjen ska prägla språkutbildningen för nya svenskar. Introduktionen bör också återspegla viktiga värderingar som öppenhet, jämlikhet, mångfald och alla människors lika värde samt vikten av att alla som kan arbetar. Tydligare krav behövs också för uppföljning av resultaten under utbildningen. Startsvenskan ska kombineras med arbete, yrkesutbildning eller praktikplats samt vara tydligt individualiserad.

http://partiprogram.se/m/2014/arbetslinjen-ska-pragla-sprakutbildningen-for-nya

Sveriges ställning som ett ledande land inom forskning och utveckling ska förstärkas. Forskning är avgörande för hur Sverige och Europa klarar globaliseringens utmaningar och Sverige bör vara drivande när det gäller att stärka forskningen och utveckla samarbetet kring den högre utbildningen.

http://partiprogram.se/m/2014/sveriges-stallning-som-ett-ledande-land-inom

För att långsiktigt skapa välstånd och trygghet är det viktigt med en hög kvalitet i den högre utbildningen och forskningen. Både praktisk och teoretisk kunskap är viktig. Lärosätena ska garanteras en fri och självständig ställning gentemot statsmakt och näringsliv, liksom att forskningsresurserna fördelas efter hur universitet och högskolor klarar sina uppgifter och inte efter kortsiktiga politiska hänsyn. Lärosäten som inte uppfyller goda kvalitetskriterier ska mista sin examensrätt och ytterst kunna avvecklas. Det fria sökandet efter kunskap och bildning ska värnas.

http://partiprogram.se/m/2014/for-att-langsiktigt-skapa-valstand-och-trygghet

Särskilt i komplexa och mångfacetterade samhällen fyller humaniora en viktig roll. Samtidigt ser vi att många arbetsgivare har svårt att hitta till exempel ingenjörer med rätt kompetens vilket hämmar jobbmöjligheter och tillväxt. Därför behöver särskilda insatser göras för att öka intresset för naturvetenskap. Anställningsbarhet måste vara en viktig styrande faktor inom den högre utbildningen.

http://partiprogram.se/m/2014/sarskilt-i-komplexa-och-mangfacetterade-samhallen-fyller

Alla människor ska ges likvärdiga chanser att förverkliga sina ambitioner. Därför är det viktigt att ha ett väl utbyggt offentligt studiestöd. Att därtill, om möjligt, arbeta vid sidan av studierna ger inte bara ett ofta välkommet ekonomiskt tillskott för studenten. Många gånger ger det också värdefulla erfarenheter och underlättar inträdet på arbetsmarknaden samtidigt som det genererar ökade skatteintäkter för samhället i stort. Som regel ska man kunna klara sig på studiemedel som student, men man bör inte hindras att samtidigt arbeta om man så vill och klarar.

http://partiprogram.se/m/2014/alla-manniskor-ska-ges-likvardiga-chanser-att

För Nya Moderaterna är det självklart att hälso- och sjukvård ska vara tillgänglig för alla på lika villkor. Människor ska ha möjlighet till eget inflytande och känna trygghet i att den vård som ges är av högsta kvalité. God patientsäkerhet, bra tillgänglighet och professionellt bemötande ska känneteckna hälso- och sjukvården och den ska ges med valfrihet, respekt och trygghet som ledord.

http://partiprogram.se/m/2014/for-nya-moderaterna-ar-det-sjalvklart-att

Vården behöver också bli bättre på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Att fler människor tar en mer aktiv roll i vården och för sin hälsa är en positiv utveckling som ska understödjas, men det kräver nya arbetssätt från såväl medarbetare som politiker på olika nivåer.

http://partiprogram.se/m/2014/varden-behover-ocksa-bli-battre-pa-halsoframjande

För att möta framtidens utmaningar behöver politiken bli bättre på att tillsammans med medarbetarna skapa förutsättningar för att utveckla sjukvård och omsorg. Tillsammans måste vi bättre än i dag säkerställa att våra gemensamma resurser används på ett effektivt sätt. Genom välutvecklad mål- styrning och att ge medarbetarna utrymme att lägga mer tid på patienter snarare än administration skapas möjligheter att förbättra såväl vård som arbetsmiljö.

http://partiprogram.se/m/2014/for-att-mota-framtidens-utmaningar-behover-politiken

Genom bättre samordning med patienten i centrum och ett ledarskap som fokuserar på att minimera vårdskador och eliminera kvalitetsbrister kan befintliga resurser användas bättre. Vidare menar vi att aktiva insatser i form av vård och rehabilitering är nödvändigt för att undvika långvariga sjukskrivingar.

http://partiprogram.se/m/2014/genom-battre-samordning-med-patienten-i-centrum

Medarbetarna inom sjukvården arbetar varje dag för att förbättra kvaliteten på den vård som ges. Med moderna vårdinformationssystem blir det möjligt att samla in, analysera och publicera data på helt nya sätt. Genom att öppet publicera kvalitetsdata får också patienter möjlighet till större eget inflytande. Det är en positiv utveckling att fler människor kan göra välinformerade val om var de vill söka vård.

http://partiprogram.se/m/2014/medarbetarna-inom-sjukvarden-arbetar-varje-dag-for

Det är en välkommen utveckling att vi som EU-medborgare har rätt att välja vård fritt inom Europa. Det ger såväl patienter som vårdgivare helt nya möjligheter. Genom att erbjuda tjänster som är attraktiva och lockar till sig patienter från andra delar av Europa kan svensk sjukvård utvecklas ytterligare. Svenska innovatörer har länge varit framgångsrika i att ta fram nya läkemedel och medicintekniska produkter som bidragit till bättre vård och högre välstånd. Vi ser att svensk sjukvård kan följa i samma spår.

http://partiprogram.se/m/2014/det-ar-en-valkommen-utveckling-att-vi

Vi ska forma omsorgs- samt hälso- och sjukvårdsorganisationer som bättre tar till vara medarbetarnas kunnande och kompetens. Vår ambition är att alla som jobbar inom välfärden ska erbjudas möjligheter till vidareutbildning. Det gör inte bara jobben mer attraktiva, utan förfinar också kunskaperna och utvecklar behandlingsmetoderna.

http://partiprogram.se/m/2014/vi-ska-forma-omsorgs-samt-halso-och

Eftersom människor är olika är vi övertygade om att välfärden bättre kan möta befolkningens behov om den präglas av mångfald. Det innebär att vi gärna ser att kvinnor och män som jobbar i välfärden ges goda möjligheter att själva bli entreprenörer inom vård och omsorg.

http://partiprogram.se/m/2014/eftersom-manniskor-ar-olika-ar-vi-overtygade

Det är angeläget att fortsätta utveckla vårdvalsmodeller som stärker patienten samtidigt som mångfalden främjas. Det är i sin tur viktigt för medarbetarna inom vård och omsorg som får bättre karriärvägar och fler arbetsgivare att välja mellan.

http://partiprogram.se/m/2014/det-ar-angelaget-att-fortsatta-utveckla-vardvalsmodeller

Sverige ska vara ett bra land att åldras i. Ett land där varje människa räknas och där vi tar tillvara på de erfarenheter och den kompetens som finns hos dem som levt lite längre. Det innebär inte bara att äldre ska ha en rimlig ekonomisk situation utan också att man ska känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället.

http://partiprogram.se/m/2014/sverige-ska-vara-ett-bra-land-att

Det är viktigt att visa förståelse och respekt för att äldre inte är en homogen grupp med samma behov och önskemål. Politiken måste såväl klara av att ge vård och omsorg av hög kvalitet till den som behöver det, som att möta utvecklingen med allt mer friska och självständiga äldre. Nya Moderaterna ska därför vara en tydlig röst för en modern syn på åldrande och äldre människor.

http://partiprogram.se/m/2014/det-ar-viktigt-att-visa-forstaelse-och

Vår grundinställning är att äldreomsorgen även i fortsättningen ska vara gemensamt, solidariskt finansierad via skatten, präglad av valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande, samt vara tillgänglig för alla som är i behov av den.

http://partiprogram.se/m/2014/var-grundinstallning-ar-att-aldreomsorgen-aven-i

Att bli äldre handlar för många om att gå från att vara oberoende och självständig till att i ökande utsträckning behöva hjälp av sin omgivning. Detta ställer krav på omsorgsfulla bedömningar av hjälp- och stödbehov i varje enskilt fall. Hur omsorgen utformas påverkar livskvaliteten för både äldre, anhöriga och de som funderar på vad som händer den dagen de själva behöver hjälp. Grunden för dessa bedömningar måste vara respekt och en inställning att varje människa är en egen individ, med egna tankar, önskemål och intressen som har rätt till en god livskvalitet.

http://partiprogram.se/m/2014/att-bli-aldre-handlar-for-manga-om

Inom hela välfärdsområdet ökar fokus på individens rättigheter och att möta olika individuella behov. Utvecklingen med fler aktörer och alternativa driftsformer inom välfärdsområdet ökar i takt med att olika reformer får genom- slag. Detta är positivt. Äldre och anhöriga ska ha tydliga rättigheter som tillämpas lika över hela landet och genom egna val kunna styra över vilket innehåll de olika välfärdstjänsterna ska ha.

http://partiprogram.se/m/2014/inom-hela-valfardsomradet-okar-fokus-pa-individens

Det är viktigt att stödet för äldre att fortsätta leva ett aktivt liv och även behålla ett yrkesliv finns. Många äldre vill och kan jobba allt längre om förutsättningarna för exempelvis flexiblare arbetstider finns. Det måste bli enklare och mer naturligt att kunna gå både upp och ned i arbetstid.

http://partiprogram.se/m/2014/det-ar-viktigt-att-stodet-for-aldre

Idrotten är vår största folkrörelse. Den är inte bara en källa till glädje för många människor utan skapar också förutsättningar för fler att kunna leva friskare liv längre upp i åldrarna. Vi vill föra en politik som skapar ökade möjligheter för motion, idrott och friluftsliv. Särskilt vill vi betona möjligheten för barn och unga att delta i föreningslivet.

http://partiprogram.se/m/2014/idrotten-ar-var-storsta-folkrorelse

Vi värnar breddidrott och möjlighet för alla barn och ungdomar att utöva idrott givet sina egna förutsättningar. Stödet till föreningar ska ställa krav på att alla barn och ungdomar bereds plats i verksamheten. Vi vänder oss emot en utveckling där elitsatsningar görs tidigare. Idrotten och föreningslivet ska vara en källa till gemenskap och det är av yttersta vikt att föreningarna har ett fungerande mångfalds- och jämställdhetsarbete där rasism, sexism och homofobi motverkas.

http://partiprogram.se/m/2014/vi-varnar-breddidrott-och-mojlighet-for-alla

Många vuxna runt om i Sverige lägger ned ett imponerande ideellt arbete på att låta fler yngre få möjlighet att prova på olika aktiviteter. Statens stöd till idrotten ska vara stabilt och långsiktigt. Idrottens egen finansiering ska underlättas.

http://partiprogram.se/m/2014/manga-vuxna-runt-om-i-sverige-lagger

Bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning

http://partiprogram.se/m/2014/battre-forutsattningar-for-personer-med-funktionsnedsattning

Personer med funktionsnedsättning ska precis som alla andra kunna vara delaktiga i livets olika delar. Det behövs nya former för att fler med funktionsnedsättning ska ha en bättre vardag och för att möjliggöra delaktighet på arbetsmarknaden och i samhället. Kommunerna har stora möjligheter att åtgärda bristande tillgänglighet. I det pågående arbetet för ökad tillgänglighet är en öppen dialog mellan kommunen, de berörda, deras anhöriga och olika handikapporganisationer värdefull för alla parter.

http://partiprogram.se/m/2014/personer-med-funktionsnedsattning-ska-precis-som-alla

Nya Moderaterna arbetar för att det ska finnas en mångfald av lösningar, och i de fall då den egna kommunen inte räcker till ska det finnas samverkansmöjligheter. Inom ramen för Lagen om valfrihetssystem, LOV, ges goda förutsättningar att införa valfrihetsmodeller för till exempel boende, hem- tjänst och daglig verksamhet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska underlätta för de som omfattas av lagen att få ett bra liv med hög livskvalitet.

http://partiprogram.se/m/2014/nya-moderaterna-arbetar-for-att-det-ska

Ansvar för varandra - ett gemensamt skyddsnät

http://partiprogram.se/m/2014/ansvar-for-varandra-ett-gemensamt

Alla människor har ett ansvar för sitt eget liv. Men ibland klarar vi oss inte ensamma eller har möjlighet att ta ansvar för våra närmaste. Då behövs ett skyddsnät. Den som saknar resurser ska fångas upp av skyddsnätet och få hjälp att ta sig tillbaka till egen försörjning. Den viktigaste diskussionen handlar inte om regler och nivåer för olika former av bidrag utan i stället om hur vi på bästa sätt stödjer människor att komma tillbaka till egen försörjning.

http://partiprogram.se/m/2014/alla-manniskor-har-ett-ansvar-for-sitt

Ersättningssystemen ska ge trygghet till dem som råkar illa ut till följd av sjukdom, skada eller arbetslöshet. I sista hand är det kommunens ansvar att tillhandahålla försörjningsstöd. Försörjningsstödet ska inte vara en permanent inkomstkälla utan ett tillfälligt stöd som syftar till att få människor tillbaka till egen försörjning.

http://partiprogram.se/m/2014/ersattningssystemen-ska-ge-trygghet-till-dem-som

Försörjningsstöd ska vara knutna till tydliga krav och insatser för att motverka passivitet. Det är också viktigt att ge människor verktyg så att de själva kan ta sig ur problemen. Ofta handlar det om hjälp till självhjälp, exempelvis genom att erbjuda utbildning eller rehabilitering.

http://partiprogram.se/m/2014/forsorjningsstod-ska-vara-knutna-till-tydliga-krav

Utanförskap i dess allvarligaste form då människor saknar tak över huvudet kräver särskilda insatser. För att komma tillrätta med hemlöshet krävs att olika modeller prövas. En modell som visat sig framgångsrik innebär att den hemlöse får en bostad först samtidigt som insatser sätts in för att hjälpa i stället för att först kräva exempelvis drogfrihet och därefter erbjuda boende. Missbrukare ska erbjudas vård. Det ska också finnas en skyldighet för var och en att delta i åtgärder som underlättar återinträde på arbetsmarknaden.

http://partiprogram.se/m/2014/utanforskap-i-dess-allvarligaste-form-da-manniskor

Nya Moderaternas familjepolitik tar sin utgångspunkt i barnens möjlighet att utvecklas tillsammans med sina föräldrar. Med insikt om att familjer är olika, har skilda förutsättningar och behov, slår vi fast att föräldrar själva bäst fattar beslut om den egna vardagen. Därmed inriktar sig vår politik på att skapa trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar.

http://partiprogram.se/m/2014/nya-moderaternas-familjepolitik-tar-sin-utgangspunkt-i

Vi står upp för kvalitet, tillgänglighet, valfrihet och mångfald inom barnomsorgen och vill skapa förutsättningar för familjer att få tid tillsammans samt uppmuntra ökad jämställdhet inom familjen. Det borde vara självklart att män kan vara föräldrar fullt ut och värderas lika högt som kvinnor i sin föräldraroll.

http://partiprogram.se/m/2014/vi-star-upp-for-kvalitet-tillganglighet-valfrihet

Även med utgångspunkten att föräldrarna själva är bäst på att fatta beslut om den egna vardagen ska vi inte bortse från att lön och karriärmöjligheter kan påverkas av hur föräldrarna väljer att utnyttja föräldraledigheten. Det finns anledning att pröva reformer kopplade till att förbättra jämställdhetsbonusen, möjliggöra för etableringsinsatser i samband med föräldraledighet och förstärka trenden mot ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

http://partiprogram.se/m/2014/aven-med-utgangspunkten-att-foraldrarna-sjalva-ar

En modern familjepolitik ställer krav på en lagstiftning som utgår från att familjens behov blir tillgodosedda oavsett hur familjen ser ut. Hetero-, homo- , bisexuella och transpersoner ska ha samma juridiska förutsättningar att skaffa barn och ingå äktenskap.

http://partiprogram.se/m/2014/en-modern-familjepolitik-staller-krav-pa-en

Kvalitet, tillgänglighet och kunskapsfokus i barnomsorgen

http://partiprogram.se/m/2014/kvalitet-tillganglighet-och-kunskapsfokus-i-barnomsorgen

Svensk barnomsorg ska alltid utgå från barnens behov. Att erbjuda föräldrar avlastning och stöd genom flexibel barnomsorg är en viktig del av välfärden. En väl utbyggd förskola och barnomsorg möjliggör dessutom större jämställdhet i både hem och arbetsliv. Det är föräldrarna som vet vilken omsorg deras barn behöver när de själva arbetar eller studerar. Genom flexibla pengsystem där de offentliga resurserna följer barnet kan föräldrarna välja det alternativ de anser vara bäst för sina barn med förskola, familjedaghem eller andra lösningar.

http://partiprogram.se/m/2014/svensk-barnomsorg-ska-alltid-utga-fran-barnens

Förskolan är en skolform med läroplan. Förskolan är till för barnen, för att ge barnen en trygg och säker tillvaro med en pedagogisk utveckling som ger barnet förutsättningar för att få en bra start i livet och en bra kunskapsmässig grund att stå på inför skolstarten.

http://partiprogram.se/m/2014/forskolan-ar-en-skolform-med-laroplan

Kommunens uppgift blir utifrån förskolans läroplan att sätta upp kvalitetskriterier för att bedriva förskoleverksamheten, godkänna utförare, följa upp och utvärdera verksamheten samt tillgängliggöra information för att underlätta föräldrarnas val. Utvärdering bör ske opartiskt. Den bedrivna verksamheten ska tydligt leva upp till de kriterier som kommunen satt upp så att barnen och föräldrarna får den omsorg som de känner sig nöjda och trygga med. Vid brister ska tillstånd kunna dras tillbaka.

http://partiprogram.se/m/2014/kommunens-uppgift-blir-utifran-forskolans-laroplan-att

Genom att föräldrarna ges valfrihet öppnas det för olika lösningar av barnomsorg. I samband med att det blev möjligt att driva förskolor i alternativ regi har utbudet av olika inriktningar och profiler kraftigt ökat. Fortfarande finns stor potential i att skräddarsy förskolelösningar för att passa olika behov. Inte minst i glest befolkade delar av Sverige kan mer flexibla modeller fungera bättre än traditionell kommunal barnomsorg. Andra fördelar är att de ger bättre förutsättningar att möta behoven hos de allt fler föräldrar som arbetar natt eller har oregelbundna arbetstider.

http://partiprogram.se/m/2014/genom-att-foraldrarna-ges-valfrihet-oppnas-det

Det är föräldrarna som i första hand ansvarar för sina barn men vi har under lång tid byggt upp gemensamma strukturer för att höja levnadsnivån för alla barn. Dessa generella välfärdsinsatser kommer alla till del oavsett familjens inkomst, bakgrund eller bostadsort. Barnavårdscentraler, förskolor och skolor bidrar till att ge föräldrar ett generellt stöd genom sin verksamhet. Till det kommer barnbidrag, subventionerad tandvård och sjukvård samt, i de fall där föräldrarna separerar och någon inte tar sitt ekonomiska ansvar, underhållsstöd som syftar till att i någon mån ge ekonomiska förutsättningar för barnen.

http://partiprogram.se/m/2014/det-ar-foraldrarna-som-i-forsta-hand

Dessa generella insatser är bra för alla barn. Framför allt finns det mycket som tyder på att en högkvalitativ och pedagogiskt ambitiös förskola är extra viktig för utsatta barn.

http://partiprogram.se/m/2014/dessa-generella-insatser-ar-bra-for-alla

Detta är en grundförutsättning för allas möjlighet till social rörlighet, att alla barn ges möjligheten att forma sina egna liv och göra sina egna val. Ett av de viktigaste resultaten av den svenska jämlikheten är idén om att alla barn ska få sin egen individuella chans.

http://partiprogram.se/m/2014/detta-ar-en-grundforutsattning-for-allas-mojlighet

Nya Moderaterna bygger vidare på detta. Det gäller inte minst för dem som invandrar till Sverige. Ett huvudfokus måste vara att invandrade föräldrar snabbt kan försörja sig och sina barn genom eget arbete. Men vi måste även tydligt slå fast att vi har samma ambitioner för nyanlända barn som vi har för barn födda här. Utgångspunkten för detta arbete måste vara att genom förskolan och skolan ge ett tidigt lärande och hjälp att komma ikapp när det gäller språkutveckling, läsande och skrivande.

http://partiprogram.se/m/2014/nya-moderaterna-bygger-vidare-pa-detta

Även när det gäller barn som far illa behöver Nya Moderaterna driva en tydlig linje som tar sin utgångspunkt i barnens bästa. Frågor om samhällets insatser för barn som far illa är oerhört viktiga för både de barn som är föremål för insatserna som för samhället i stort. Vi måste fortsätta ta dessa frågor på största allvar.

http://partiprogram.se/m/2014/aven-nar-det-galler-barn-som-far

Nya Moderaterna står för en restriktiv narkotikapolitik med fokus på förebyggande arbete. Samhällets insatser ska fokuseras på att minska tillgången till droger. Den som har fastnat i missbruk ska få den hjälp och det stöd som behövs för att kunna bryta beroendet.

http://partiprogram.se/m/2014/nya-moderaterna-star-for-en-restriktiv-narkotikapolitik

När det gäller tobak och alkohol är bilden mer komplicerad. Vår alkoholpolitik bygger på en kombination av människors eget ansvar och samhällets nödvändiga insatser för att motverka en skadlig konsumtion.

http://partiprogram.se/m/2014/nar-det-galler-tobak-och-alkohol-ar

Det finns ett viktigt och tydligt hälsoperspektiv i alkohol- och tobaksfrågorna. Samhället ska tidigt gå ut med saklig information till ungdomar om alkoholens faror och risker. Det är också centralt att sätta in stödåtgärder till dem som visar tendenser till missbruk. Skolan fyller här en mycket viktig roll när det gäller att upptäcka och hjälpa de ungdomar som är på väg att hamna i någon form av missbruk.

http://partiprogram.se/m/2014/det-finns-ett-viktigt-och-tydligt-halsoperspektiv

Utmaningarna är som allra störst när det gäller barn och unga som far illa och som är på väg att hamna snett. Alkohol- och narkotikamissbruk i ung ålder, skolavhopp och olika typer av kriminalitet kan snabbt ödelägga ungas liv och möjligheter. Här krävs att alla reagerar tidigt och tydligt. Erfarenheter visar att det är viktigt att unga som hamnat i utanförskap hålls aktiva på olika sätt.

http://partiprogram.se/m/2014/utmaningarna-ar-som-allra-storst-nar-det

Kopplingen mellan alkoholkonsumtion och brott, inte minst misshandel i och utanför hemmet, behöver uppmärksammas mer. Det behövs ytterligare kunskap på området, samtidigt ska problemen tas på allvar för att kunna sätta in rätt åtgärder för att motverka brott.

http://partiprogram.se/m/2014/kopplingen-mellan-alkoholkonsumtion-och-brott-inte-minst

Ett nyskapande och fritt kulturliv är en av grunderna för ett öppet samhälle. Detta är kärnan i moderat kultursyn. Kulturell mångfald stimulerar inte bara människans intellektuella och emotionella utveckling, utan bidrar också till att öka bildningen, stärka det civila samhället och det offentliga samtalet.

http://partiprogram.se/m/2014/ett-nyskapande-och-fritt-kulturliv-ar-en

Nya Moderaternas kulturpolitik styrs av tre övergripande prioriteringar: Barns och ungas rätt till kultur, ett levande kulturarv och goda villkor för kulturskapare. Genom dessa prioriteringar vill vi bidra till ett skapande Sverige där människor kan växa. Alla barn och unga ska ha rätt att skapa samt möjlighet att ta del av professionell och kvalitativ kultur, i skolan och i vardagen. På så sätt ökar viljan att lära och förmågan att förstå sin omvärld. Kulturarvet är våra gemensamma minnesnycklar som vi skapar och äger gemensamt. Tillsammans har vi ett ansvar att bevara, utveckla och bruka kulturarvet så att framtida generationer också kan ta del av det. Genom att skapa goda villkor för kulturskapare främjar vi kvalitet och konstnärlig förnyelse.

http://partiprogram.se/m/2014/nya-moderaternas-kulturpolitik-styrs-av-tre-overgripande

Staten, regioner och kommuner finansierar tillsammans kulturens infrastruktur som museer, scenkonstinstitutioner, bibliotek och arkiv. Den övervägande delen av kulturlivet betalas direkt av dem som tar del av kulturupplevelserna. En mindre del av kulturen finansieras genom sponsring eller privata donationer. Det offentliga ska självklart fortsätta stödja kulturen men politiken ska ge förutsättningar för andra att öka sitt stöd.

http://partiprogram.se/m/2014/staten-regioner-och-kommuner-finansierar-tillsammans-kulturens

Kulturen kan växa genom att ta plats på fler områden. I dag och i framtiden ska kultur och kreativitet ha en naturlig plats i skolan, i våra internationella relationer och inom hälsoområdet. Kulturen ska också vara en självklar del av regionernas attraktionskraft, genom kulturella och kreativa näringar skapas nya jobb och på så sätt kan hela Sverige växa.

http://partiprogram.se/m/2014/kulturen-kan-vaxa-genom-att-ta-plats

Det är viktigt att stöd till och regelverk kring kulturverksamheter utformas på ett sådant sätt att det uppmuntrar nya, moderna kulturformer.

http://partiprogram.se/m/2014/det-ar-viktigt-att-stod-till-och

Brott innebär en kränkning av människors frihet, liv, hälsa och rätt till sin egendom. Konsekvenserna av våld, droger och kriminalitet inskränker människors makt över sina egna liv. Brottslighet ska därför aldrig tolereras.

http://partiprogram.se/m/2014/brott-innebar-en-krankning-av-manniskors-frihet

Mycket har gjorts för att öka tryggheten i Sverige och minska brotten. Polis, åklagare, domstolar och kriminalvård har de senaste åren fått kraftiga resurstillskott. Antalet poliser har blivit fler, straffen har skärpts för många av de allvarligare våldsbrotten och brottsofferperspektivet har stärkts i hela rättsväsendet. Vi konstaterar dock att mer måste göras. Vi måste fortsätta effektivisera de rättsvårdande myndigheterna och samtidigt skärpa lagar och påföljder. Dessutom måste arbetet med tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet förbättras ytterligare i syfte att förebygga och förhindra grövre brottslighet.

http://partiprogram.se/m/2014/mycket-har-gjorts-for-att-oka-tryggheten

Grundprinciperna ska vara att svensk lag gäller lika för alla och att brott ska bekämpas. Hela straffskalorna ska utnyttjas. Den som utsätts för, hotas av eller ska vittna om brott ska kunna räkna med skydd och stöd. Alltför många brottsoffer upplever i dag att de inte får det stöd de behöver och att samhället inte tar brott mot person och vardagsbrott på tillräckligt stort allvar.

http://partiprogram.se/m/2014/grundprinciperna-ska-vara-att-svensk-lag-galler

Nya Moderaterna vill att mängdbrottsarbetet inom polisen ska prioriteras högre och att polisen behöver utveckla nya och effektiva arbetssätt för att utreda dessa. Polisen och övrigt rättsväsende måste reagera snabbt och kraftfullt oavsett var i Sverige brotten begås. Att synas och verka lokalt utgör viktiga ledord för framtiden.

http://partiprogram.se/m/2014/nya-moderaterna-vill-att-mangdbrottsarbetet-inom-polisen

Polisen ska bli bättre på att använda modern teknik för att bli effektivare, men också för att kunna bekämpa den växande brottsligheten på Internet.

http://partiprogram.se/m/2014/polisen-ska-bli-battre-pa-att-anvanda

Brottslighet blir alltmer gränsöverskridande. Myndigheternas arbete mot organiserad brottslighet har intensifierats, arbetet sker nu på bred front och aldrig tidigare har det svenska rättsväsendet gjort lika stora insatser mot den organiserade brottsligheten. Nya Moderaterna vill fortsätta detta viktiga arbete bland annat genom att komma åt kriminellas tillgångar genom skärpt lagstiftning och förstärkt samverkan mellan myndigheter.

http://partiprogram.se/m/2014/brottslighet-blir-alltmer-gransoverskridande

EU-samarbetet innebär stärkta möjligheter att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. För effektiva insatser mot trafficking, organiserade stöldligor och narkotikasmuggling krävs internaionellt samarbete.

http://partiprogram.se/m/2014/eu-samarbetet-innebar-starkta-mojligheter-att-bekampa-gransoverskridande

Vi vill ha ett samhälle där de som begår brott blir straffade och brottsoffer blir sedda, där rättvisa straff utdöms så att brottsoffret får upprättelse, men också så att brottslingen ska kunna sona sitt brott och få möjlighet till en ny chans.

http://partiprogram.se/m/2014/vi-vill-ha-ett-samhalle-dar-de

Vi vill gå vidare med straffskärpningar för upprepad och återkommande brottslighet.

http://partiprogram.se/m/2014/vi-vill-ga-vidare-med-straffskarpningar-for

Ett tryggt samhälle handlar också om goda förutsättningar för barn att växa upp i en trygg miljö där de kan få möta kärlek och förståelse, ställas inför krav, ta ansvar och lära sig respektera och värna andra. Ytterst handlar det om att vi tar ansvar för oss själva, våra handlingar och våra medmänniskor.

http://partiprogram.se/m/2014/ett-tryggt-samhalle-handlar-ocksa-om-goda

I förhållande till sin andel av befolkningen är ungdomar samhällets mest brottsaktiva grupp. Många gånger går det bra även för de ungdomar som är stökiga under tonåren, men några fortsätter på den brottsliga banan. Ju tidigare samhället reagerar när unga är på väg i en negativ riktning desto större är möjligheten att bryta utvecklingen.

http://partiprogram.se/m/2014/i-forhallande-till-sin-andel-av-befolkningen

Effektiviteten och kvaliteten i arbetet med ärenden där ungdomar och barn är inblandade, oavsett om de är brottsmisstänkta eller brottsoffer, måste öka. Det är av största betydelse att brottsoffer får stöd. Skolan är ett viktigt område för brottsförebyggande arbete och en plats där framgångsrika insatser kan få mycket långvariga effekter. För att få ett bra liv är god utbildning den viktigaste skyddsfaktorn.

http://partiprogram.se/m/2014/effektiviteten-och-kvaliteten-i-arbetet-med-arenden

De som tidigt börjar begå brott löper större risk för fortsatt kriminalitet. Just denna grupp är viktig att nå. Om inte föräldrarna har kraft att axla föräldraansvaret måste det finnas andra vuxna som gör det. Samhället bör finnas för att stötta både den unga likväl som familjen.

http://partiprogram.se/m/2014/de-som-tidigt-borjar-bega-brott-loper

För att minska den organiserade brottsligheten måste nyrekryteringen till de kriminella nätverken kraftigt motverkas. Vi ser det som mycket betydelsefullt att det finns stöd att tillgå för den som vill hoppa av från kriminell verksam- het och lämna kriminella strukturer.

http://partiprogram.se/m/2014/for-att-minska-den-organiserade-brottsligheten-maste

Våld och hot i nära relationer är ett stort samhällsproblem som aldrig får accepteras. Straffen för grova vålds- och sexualbrott ska markera brottets allvar och kvaliteten på brottsutredningarna måste vara hög. Brottsoffer ska ges stöd och hjälp och bemötas med medkänsla och proffessionalitet.

http://partiprogram.se/m/2014/vald-och-hot-i-nara-relationer-ar

Skyddet för människor som flyr från hedersrelaterat våld innebär särskilda utmaningar. Det är viktigt att kompetens för att utreda och hantera dessa brott finns och ständigt utvecklas. Den så kallade hederskulturen kan aldrig accepteras. Den tar ifrån många människor rätten till egna liv. Ytterst handlar det om att stå upp för grundläggande mänskliga fri och rättigheter.

http://partiprogram.se/m/2014/skyddet-for-manniskor-som-flyr-fran-hedersrelaterat

De ideella insatserna inom såväl trygghets- som det sociala området är en stor tillgång för samhället. Det är en kraft som inte kan eller ska dirigeras ovanifrån av politiker, men som måste stödjas och uppmuntras av samhället. Volontärskapet i Sverige är starkt. Vuxna och unga deltar i trygghetsvandringar på helgnätterna, de hjälper hemlösa och engagerar sig mot hedersförtryck. Ett vitalt civilt samhälle är mycket värdefullt.

http://partiprogram.se/m/2014/de-ideella-insatserna-inom-saval-trygghets-som

Klimatförändringar hör till vår tids största utmaningar. Nya Moderaterna har ambitionen att kraftigt minska utsläppen i Sverige. Vi har som långsiktigt mål att Sverige inte ska bidra till nettoutsläpp av växthusgaser. I internationella klimatförhandlingar har Sverige tagit en ledande roll och varit pådrivande för att få på plats klimatavtal. Sverige har nått långt och ska fortsätta utvecklas till att bli ett av världens främsta länder inom forskning, utveckling och tillämpning av ny miljövänlig teknik. I detta ligger också en stor exportmöjlighet.

http://partiprogram.se/m/2014/klimatforandringar-hor-till-var-tids-storsta

Vi tror på marknadsekonomiska lösningar, teknikutveckling och på människans vilja att ta ansvar. Den som förorenar ska betala för sig. Det gäller näringsliv såväl som privatpersoner. Det ska vara lätt att ta miljövänliga beslut i vardagslivet.

http://partiprogram.se/m/2014/vi-tror-pa-marknadsekonomiska-losningar-teknikutveckling-och

Många arbetstillfällen kan växa fram i utvecklingen till ett mer hållbart sam- hälle. Sverige har i dag bättre verktyg än någonsin vad gäller teknik, forskning och kunskap att lyckas med detta. Sverige har kommit långt när det gäller såväl material som energiåtervinning av avfall. Det är viktigt med en teknikutveckling som redan i designskedet tar hänsyn till produktens slutanvändning. På det sättet skapas en marknad där avfallet blir en nyttighet som samhället kan tillgodogöra sig.

http://partiprogram.se/m/2014/manga-arbetstillfallen-kan-vaxa-fram-i-utvecklingen

Internationellt samarbete för en offensiv miljö- och klimatpolitk

http://partiprogram.se/m/2014/internationellt-samarbete-for-en-offensiv-miljo-och

EU är vår viktigaste miljöorganisation. Samarbetet med medlemsstaterna att göra utsläppsminskningar i Europa skapar kraft i de internationella sammanhangen. Handel med utsläppsrätter är exempel på ett viktigt verktyg mot växthusgaserna.

http://partiprogram.se/m/2014/eu-ar-var-viktigaste-miljoorganisation

Sverige ska fortsatt vara en drivande och ledande aktör genom arbetet i EU. En global överenskommelse där världens länder förbinder sig till högt ställda mål är avgörande för att kunna påverka klimatförändringarna. Det internationella samarbetet utanför EU är därmed oerhört viktigt i sammanhanget.

http://partiprogram.se/m/2014/sverige-ska-fortsatt-vara-en-drivande-och

Sverige ska inte stanna vid gemensamma internationella överenskommelser. En ansvarsfull klimatpolitik kräver en politik som står upp för både arbetslinje och finansiering. Miljö- och energibeskattning ska driva Sverige mot miljömålen och samtidigt skapa utrymme för nya jobb och en resurseffektiv ekonomi. Vi ska fortsatt vara en förebild och förfina våra satsningar på forskning och utveckling som begränsar miljöföroreningar, inte minst i form av goda och långsiktiga villkor för miljövänlig energiproduktion.

http://partiprogram.se/m/2014/sverige-ska-inte-stanna-vid-gemensamma-internationella

Målet för Nya Moderaternas energipolitik är att Sveriges elproduktion ska bli helt klimatneutral. I linje med detta har en historisk sammanhållen energiöverenskommelse slutits mellan allianspartierna med långsiktiga spelregler som bygger på ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och trygg energiförsörjning. Grunden är därmed lagd för ytterligare utsläppsminskningar. Vi vill se en fortsatt satsning på koldioxidneutrala alternativ för elproduktion.

http://partiprogram.se/m/2014/malet-for-nya-moderaternas-energipolitik-ar-att

En viktig poäng med moderat energipolitik är att energisystemet också ska säkra tillgången till billig och leveranssäker energi till företag och konsumenter. Det gör Sverige konkurrenskraftigt. Konkurrens på elmarknaden är därmed viktigt. En fungerande elmarknad i Europa minskar sårbarheten och ökar leveranssäkerheten.

http://partiprogram.se/m/2014/en-viktig-poang-med-moderat-energipolitik-ar

Mycket kraft ska läggas på att få fram ännu mer miljövänliga sätt att producera energi på. Förnybara energikällor har en viktig roll för att minska svensk miljöpåverkan. Staten har en roll i att stödja framväxten av ny energiproduktion genom att bidra till finansieringen av forskning och utveckling samt underlätta miljöriktiga val för konsumenterna.

http://partiprogram.se/m/2014/mycket-kraft-ska-laggas-pa-att-fa

Genom export av klimatneutral energi kan Sverige dessutom minska fossil bränsleanvändning i det europeiska energisystemet. En energieffektivare industri ska främjas. Tillståndsprocesserna för att göra energibesparande investeringar i industrier och i kraftverk ska genom effektivare myndighetsutövning och ändrad lagstiftning gå snabbare.

http://partiprogram.se/m/2014/genom-export-av-klimatneutral-energi-kan-sverige

Stimulerande åtgärder, till exempel i form av premier, är viktiga för att främja ett energieffektivare byggande i Sverige.

http://partiprogram.se/m/2014/stimulerande-atgarder-till-exempel-i-form-av

De miljöskadliga utsläppen från transporterna måste bli väsentligt lägre än i dag. Här spelar styrmedel, såsom skatter och avgifter, en stor roll. Ett långsiktigt mål är att Sverige år 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Därför ser vi positivt på insatser som främjar utveckling av miljöbilar och deras infrastruktur.

http://partiprogram.se/m/2014/de-miljoskadliga-utslappen-fran-transporterna-maste-bli

För företagssektorn som är beroende av en god infrastruktur och pålitliga transporter är det viktigt att hela kedjan fungerar, från godsstråk inom landet till marknader i vår omvärld. Stora internationella infrastrukturkorridorer som hamnar, flygplatser, järnvägslinjer och vägar är viktiga för handel och människors mobilitet i globaliseringens tidevarv.

http://partiprogram.se/m/2014/for-foretagssektorn-som-ar-beroende-av-en

Utmaningen är därför hur vi ska kunna fortsätta att investera i och underhålla en tillräcklig infrastruktur för att bibehålla och utveckla vår konkurrenskraft och vårt välfärdssamhälle. Utan konkurrenskraft och tillväxt saknas förutsättningar för att finansiera välfärden. En historisk infrastruktursatsning fram till år 2021 är på plats, vilket innebär betydande investeringar i befintligt väg- och järnvägsnät.

http://partiprogram.se/m/2014/utmaningen-ar-darfor-hur-vi-ska-kunna

En god infrastruktur är oerhört viktigt för Sverige. Stort fokus ligger nu på att effektivisera och förbättra Sveriges infrastruktur, förbättra alla trafikslag för att minska miljö- och klimatpåverkan och öka tillgängligheten. Infrastrukturen i sig kan med modern teknik bli smartare och understödja resurseffektivare transporter.

http://partiprogram.se/m/2014/en-god-infrastruktur-ar-oerhort-viktigt-for

Sverige ska också verka för att EU:s alla medlemsländer inför en nationell koldioxidskatt. Transporterna ska föras in i ett europeiskt, men helst globalt, system för handel med utsläppsrätter. Samhället behöver också öka satsningen på forskning av nya transportlösningar och miljövänligare fordon.

http://partiprogram.se/m/2014/sverige-ska-ocksa-verka-for-att-eus

Nya Moderaterna eftersträvar att människor ska kunna välja boende efter sina behov under olika skeden av livet. En blandad bostadsbebyggelse behövs och människor ska själva kunna bestämma boendeform. Fler bostäder behöver byggas och hyresrättens ställning ytterligare stärkas. Fler bostadstillfällen, inte minst för unga, skapas även genom att fortsätta stimulera uthyrning av privatbostad.

http://partiprogram.se/m/2014/nya-moderaterna-efterstravar-att-manniskor-ska-kunna

En fungerande och rörlig bostadsmarknad kräver att det finns ett tillräckligt inslag av hyresrätter. Det är betydelsefullt inte minst för att underlätta för arbetstagare att snabbt kunna skaffa bostad om arbetstillfällen uppstår i andra delar av landet.

http://partiprogram.se/m/2014/en-fungerande-och-rorlig-bostadsmarknad-kraver-att

Möjligheten att finansiera nybyggnation av hyresrätter bör också stärkas genom att öka antalet år som presumtionshyra kan tillämpas. Genom en sådan förändring påverkas inga befintliga hyresgäster samtidigt som det blir mer lönsamt att bygga nytt. Konkurrensen i byggbranschen behöver också skärpas för att minska byggkostnaderna.

http://partiprogram.se/m/2014/mojligheten-att-finansiera-nybyggnation-av-hyresratter-bor

Det måste bli enklare att bygga bostäder i Sverige. För att öka byggandet vill vi effektivisera markanvisningen, snabba på plan- och byggprocesser samt införa ett enklare planförfarande, samt se över bullerreglerna. Vi behöver öka möjligheterna till attraktiva boendemiljöer i de delar av Sverige där bebyggelsetrycket inte är högt. Minskat administrativt krångel, mer rättssäkra processer och mindre detaljstyrning kommer att underlätta nybyggnation. Strandskyddet är ett stor problem för bostadsbyggande, särskilt i landsbygd och skärgården. Därför bör strandskyddslagen reformeras. Fastighetsägaren bör ha initiativrätt i planärenden. Vid överklagandeärenden måste samtliga instanser sträva efter att korta handläggningstiderna ytterligare, så att inte projekt omintetgörs på grund av utdragna processer. Därutöver ska länsstyrelsen som prövandeinstans avvecklas. Istället blir mark- och miljödomstolarna första instans som prövar ett överklagande.

http://partiprogram.se/m/2014/det-maste-bli-enklare-att-bygga-bostader

Kommunerna bör arbeta för att skapa blandade upplåtelseformer av hyres- och bostadsrätter, egnahem samt ägarlägenheter. För att utveckla områden som domineras av kommunala hyresrätter kan det vara nödvändigt att sälja delar till andra ansvarsfulla aktörer som kan bidra till att utveckla området samt erbjuda boende möjlighet till ombildning. Det behöver även bli möjligt att ombilda befintliga lägenheter till ägarlägenheter. Målet är att åstadkomma en större blandning av olika boendeformer och att ge möjlighet till dem som vill äga sitt boende att få göra det.

http://partiprogram.se/m/2014/kommunerna-bor-arbeta-for-att-skapa-blandade

Haven svarar för 95 procent av jordens ekosystem och har stor betydelse för klimatet. Påfrestningen på haven kommer att öka, då allt fler gör anspråk på havsmiljön. Det är i dag mer transporter, gifter och fler syrefria bottnar än någonsin runt Sverige. En framgångsrik miljöpolitik måste skydda och bevara såväl de livsviktiga ekosystemen som den biologiska mångfalden.

http://partiprogram.se/m/2014/haven-svarar-for-95-procent-av-jordens

Nya Moderaterna vill att Sverige ska gå före och visa ansvar i arbetet med att planera och förvalta havsmiljön. Vi behöver fortsätta med ett aktivt arbete för att minska utsläpp från enskilda avlopp, bygga ut kommunalt vatten och avlopp och ansluta fler fastigheter.

http://partiprogram.se/m/2014/nya-moderaterna-vill-att-sverige-ska-ga

Alla oljeutsläpp ska minskas radikalt och beredskapen för att ta hand om miljökatastrofer till sjöss behöver stärkas. Länderna runt Östersjön bör ha krav på dubbelskrov på fartygen som trafikerar området.

http://partiprogram.se/m/2014/alla-oljeutslapp-ska-minskas-radikalt-och-beredskapen

För bättre miljö i de vatten som omger Sverige är det viktigt att i första hand länderna runt Östersjön öppet redovisar miljökonsekvensbeskrivningar för all planerad verksamhet som kan ha miljöpåverkan. Det är nödvändigt att minska utsläppen av näringsämnen från jord- och skogsbruk, industri, sjöfart och reningsverk till Östersjön och Västerhavet.

http://partiprogram.se/m/2014/for-battre-miljo-i-de-vatten-som

Genom att sätta fiskekvoterna utifrån de biologiska förutsättningarna kan ett livskraftigt fiskbestånd säkerställas. Det är av stor vikt att såväl uppföljning som sanktionsmöjligheterna förstärks så att fiskekvoterna efterlevs. På sikt ska ett internationellt system för överlåtelsebara fiskekvoter införas för att förtydliga det personliga ansvaret.

http://partiprogram.se/m/2014/genom-att-satta-fiskekvoterna-utifran-de-biologiska

En hållbar och livskraftig havsmiljö är oerhört viktigt för att vi även i framtiden ska kunna transportera varor vattenvägen, ha en fungerande fiskenäring samt bevara den biologiska mångfalden.

http://partiprogram.se/m/2014/en-hallbar-och-livskraftig-havsmiljo-ar-oerhort

Förvaltarskapstanken är en del i vårt idéarv. Det är också en naturlig följd av tilltron till äganderättens förtjänster. Aldrig tidigare har så mycket skog varit skyddad som i dag, vilket till stor del beror på att avsättningstakten kraftigt höjts. Sverige har en fantastisk natur med en stor artrikedom. Naturen erbjuder möjligheter till rekreation, motion och jakt. Med dessa möjligheter följer också ett stort ansvar att bruka och nyttja på ett klokt sätt som är långsiktigt hållbart.

http://partiprogram.se/m/2014/forvaltarskapstanken-ar-en-del-i-vart

Ett tydligt eget ansvar med stöd från samhället ska vara grundmodellen för hur naturvården ska skötas. Nuvarande skogsvårdslag är välbalanserad i att den ger varje enskild markägare möjlighet att bruka sin skog utifrån principen om frihet under ansvar.

http://partiprogram.se/m/2014/ett-tydligt-eget-ansvar-med-stod-fran

Genom aktiv och rätt skogsvård kan vi vårda den biologiska mångfalden och uppnå de miljöer som önskas för de olika krav som växter och djur eftersöker. Att bevara den biologiska mångfalden innebär inte bara artskydd, utan även att värna om den genetiska mångfalden inom arterna. För att klara detta krävs hög diversitet av biotoper och att man bevarar naturliga processer mellan organismerna och deras miljö.

http://partiprogram.se/m/2014/genom-aktiv-och-ratt-skogsvard-kan-vi

Även om skyddet av mer värdefulla naturområden är viktigt får det inte bli ett alltför ensidigt fokus på antal formellt skyddade hektar. Det kanske viktigaste för den biologiska mångfalden i skogslandskapet är snarare att vi har ett skogsbruk som på ett bra sätt tar generell hänsyn i den brukade skogen. Skötselavtal där privata markägare utför skötsel av naturområden på uppdrag av och med ersättning från staten är att föredra framför statligt köp av mark.

http://partiprogram.se/m/2014/aven-om-skyddet-av-mer-vardefulla-naturomraden

Förvaltning av vilda djur måste ske i större samklang med de människor som är närmast berörda. Det kan ske i enlighet med långsiktiga förvaltningsplaner som tar hänsyn till sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. En sådan förvaltning skapar förutsättningar för att värna Sveriges långa jakttraditioner och samtidigt ha livskraftiga stammar av vilt och rovdjur.

http://partiprogram.se/m/2014/forvaltning-av-vilda-djur-maste-ske-i

Förvaltning av vilda djur, till exempel vargen, ska ske nära de människor som berörs, som markägare och jakträttshavare. Det kan finnas skäl för förvaltning i ett större, regionalt område, exempelvis när ett större område krävs för att kunna fatta förvaltningsbeslut sett till hur stor areal en viss art kräver för att anses vara en population.

http://partiprogram.se/m/2014/forvaltning-av-vilda-djur-till-exempel-vargen

Det bör tas fram en lista kring vilka arter, och då inte bara rovdjur, som ska få en förvaltningsplan. Denna bör utformas i samråd med berörda parter.

http://partiprogram.se/m/2014/det-bor-tas-fram-en-lista-kring

Skyddsjakt är en del av förvaltningen av vilda djur. Skyddsjakt används när ett specifikt djur orsakar problem för exempelvis människor, odlingar, egendom, andra djur eller växter. Skyddsjakt i Sverige fungerar ofta bra, men besluten kring skyddsjakt tar ibland för lång tid och grundas på otydliga kriterier. Vi anser att ett samlat ansvar för förvaltning av vilda djur, såväl i regeringskansliet som på myndighetsnivå, bör införas. Detta ansvar bör ligga på landsbygdsdepartementet och Skogsstyrelsen. Makten över svensk viltvård och jakt ska ligga i Sverige.

http://partiprogram.se/m/2014/skyddsjakt-ar-en-del-av-forvaltningen-av

Nya Moderaternas ståndpunkt är att djurskyddsnivån inom EU måste höjas. Nya Moderaterna vill att djurskyddslagstiftningen kontinuerligt ses över och att Sverige aktivt ska arbeta på EU-nivå för att den lagstiftning som finns verkligen följs och att övriga länder bör höja sina nivåer för djurskydd till samma nivå som vi har. Ett förenklat EU-regelverk för djurskydd skulle kunna påverka djurskyddet i positiv riktning, förutsatt att bestämmelserna innebär att lägstanivån för djurskyddet inom EU höjs. En annan förutsättning är att lagstiftningen utgörs av minimiregler så att de medlemsstater som vill göra mer också ska kunna det. Det är också viktigt med god information till konsumenterna för att undvika att djurskyddet urholkas i priskonkurrensen på livsmedelsmarknaden.

http://partiprogram.se/m/2014/nya-moderaternas-standpunkt-ar-att-djurskyddsnivan-inom

Sverige är och ska förbli en demokratisk rättsstat. Det innebär att de som styr vårt land ska utses av medborgarna i allmänna och fria val och att makten ska utövas under lagarna. Den svenska demokratin fungerar i huvudsak väl. Samtidigt finns det områden där spelreglerna behöver moderniseras för att vitalisera demokratin. En viktig del i detta är den översyn av riksdagsordningen som pågår. Översynen syftar till att skapa en modern och tydlig riksdagsordning för ordning och reda i riksdagens arbete.

http://partiprogram.se/m/2014/sverige-ar-och-ska-forbli-en-demokratisk

Sveriges statsskick, monarkin, ska värnas. Monarkin är bärare av en lång tradition och utgör en viktig nationell symbol och samlande kraft. Den svenska monarkin har ett brett folkligt stöd och tjänar oss väl.

http://partiprogram.se/m/2014/sveriges-statsskick-monarkin-ska-varnas

För att vitalisera demokratin och skapa större närhet mellan väljare och valda bör utvecklingen från partival mot personval förstärkas. Personvalet behöver därför fortsätta utvecklas med lägre spärrar för personval för att stärka kopplingen mellan förtroendevalda och väljare. Det är viktigt att personvalets utformning speglar ett väljarstöd och därmed ett visst minsta stöd för en enskild kandidat för att flyttas upp på partiets lista.

http://partiprogram.se/m/2014/for-att-vitalisera-demokratin-och-skapa-storre

Antalet ledamöter i riksdagen bör minskas. Det är samtidigt viktigt att riksdagen återspeglar olika politiska åsiktsriktningar inte bara i stort utan också i representationen från olika geografiska regioner. Möjligheter bör öppnas till att sänka antalet ledamöter även på övriga politiska nivåer.

http://partiprogram.se/m/2014/antalet-ledamoter-i-riksdagen-bor-minskas

Parlamentarismen är viktig och förstärks om man har ett extravalsinstitut som fungerar i praktiken. Tiden för att arrangera extraval bör kortas. I Sverige finns, utöver möjligheten att folkomrösta i grundlagsfrågor, en möjlighet att arrangera lokala rådgivande folkomröstningar. Erfarenheterna av hur detta institut har tillämpats är skiftande. De har ofta haft omstridda, otydliga eller tvetydiga alternativ. Vid eventuella lokala rådgivande folkomröstningar är det därför avgörande med tydliga krav och skarpa regler i syfte att stärka legitimiteten.

http://partiprogram.se/m/2014/parlamentarismen-ar-viktig-och-forstarks-om-man

En viktig del av politikens infrastruktur gäller hur den offentliga sektorn indelas och organiseras. Skolans kommunalisering, och regionbildningar är två exempel på förändringar inom detta område. För att denna typ av förändringar ska bli lyckosamma behöver det finnas ett lokalt engagemang, det ska växa fram underifrån.

http://partiprogram.se/m/2014/en-viktig-del-av-politikens-infrastruktur-galler

Det kan vara motiverat för små grannkommuner att gå samman i syfte att klara ökande åtaganden inom till exempel skola eller äldreomsorg. Staten ska också kunna bejaka och godkänna kommundelningar.

http://partiprogram.se/m/2014/det-kan-vara-motiverat-for-sma-grannkommuner

Att skapa nya organisationsformer eller flytta ansvar mellan huvudmän leder inte automatiskt till att demokratins eller den offentliga sektorns funktionssätt förbättras. Nya Moderaternas fokus ska ligga på att utgå från människors och medarbetares problem i vardagen. Ofta finns lösningarna på närmare håll än i genomgripande organisationsförändringar.

http://partiprogram.se/m/2014/att-skapa-nya-organisationsformer-eller-flytta-ansvar

Samtidigt står Sverige inför utmaningar som innebär att vi inte alltid kan fortsätta arbeta på samma sätt som tidigare. Två viktiga drivkrafter finns i bakgrunden till regionaliseringsdebatten i Sverige. Dels blir det allt viktigare att utvidga arbetsmarknadsregioner och dels leder sjukvårdens specialisering till behov av större befolkningsunderlag.

http://partiprogram.se/m/2014/samtidigt-star-sverige-infor-utmaningar-som-innebar

Hittills har det varit möjligt att hitta lösningar genom ökat samarbete i befintliga strukturer. Det kan fortfarande passa i vissa delar av landet. Sam- tidigt har det alltid varit en grundläggande moderat hållning att vilja riva gamla gränser som hindrar människors fria rörlighet. Därmed utesluter vi inte att fastare former av samarbeten blir aktuellt framöver. De uppgifter som åläggs landstingskommuner eller regioner behöver inte vara identiska överallt.

http://partiprogram.se/m/2014/hittills-har-det-varit-mojligt-att-hitta

Det kommunala självstyret är viktigt och innebär att staten ska ge kommunerna och därmed de lokala medborgarna så stor frihet som möjligt att organisera och driva sin verksamhet efter eget huvud.

http://partiprogram.se/m/2014/det-kommunala-sjalvstyret-ar-viktigt-och-innebar

Det är viktigt att staten inte övervältrar kostnader på kommunerna utan att tillämpa den så kallade finansieringsprincipen. Statsbidrag till kommunerna bör vara generellt utformade och öronmärkta bidrag undvikas. Ett av skälen till att det kommunala självstyret ska värnas är vikten av att decentralisera beslutsfattandet. Besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

http://partiprogram.se/m/2014/det-ar-viktigt-att-staten-inte-overvaltrar

Vid sidan av kommunens huvuduppdrag, att säkerställa välfärd, service och tjänster av hög kvalitet, har kommunen även en annan viktig uppgift. Det handlar om ett tydligt utvecklingsuppdrag att i samverkan med andra aktörer utveckla den geografiska platsen som kommunen utgör. Det handlar om lokalt ledarskap.

http://partiprogram.se/m/2014/vid-sidan-av-kommunens-huvuduppdrag-att-sakerstalla

Äganderätten är en grundläggande byggsten i ett demokratiskt samhälle. Den är också en nödvändig förutsättning för ekonomisk tillväxt och för att det ska skapas resurser till gemensamma angelägenheter. Äganderätten är dock mer än bara det materiella. Det kan handla om generationer som knyts samman till en gemensam plats eller en känsla av att skapa något för barn, barnbarn och kommande generationer. I vårt politiska beslutsfattande har vi stor respekt för äganderätten.

http://partiprogram.se/m/2014/aganderatten-ar-en-grundlaggande-byggsten-i-ett

Ett centralt inslag i en fungerande ekonomi är ansvarsfulla ägare. Anonyma institutionella placerare kan inte ersätta engagemanget och närvaron från en aktiv ägare. Det långsiktiga värdeskapande som en stark ägare representerar står i kontrast till kortsiktighet och överdrivet risktagande som riskerar bygga upp obalanser i stället för hållbar tillväxt. Därför står vi för en politik som ger ägande och ägare goda villkor. I längden är en sådan inriktning avgörande för hög tillväxt och hållbart hög sysselsättning.

http://partiprogram.se/m/2014/ett-centralt-inslag-i-en-fungerande-ekonomi

Sverige tillhör de länder som har stort gemensamt ägande. När det gynnar ägarnas intressen och ekonomin i dess helhet så bör detta minska. Att skapa fungerande marknader med mångfald och konkurrens är överordnat för hög samhällsekonomisk effektivitet. I vissa fall fyller det gemensamma ägandet dock en viktig kompletterande roll i ekonomin, det är därför inte Nya Moderaternas uppfattning att alla statliga bolag bör privatiseras.

http://partiprogram.se/m/2014/sverige-tillhor-de-lander-som-har-stort

Samhällsnytta och värdeskapande bör vara vägledande för förändringar av vårt gemensamma ägande.

http://partiprogram.se/m/2014/samhallsnytta-och-vardeskapande-bor-vara-vagledande-for

Det är viktigt att förädla och förvalta det befintliga ägandet på ett professionellt sätt och att de offentliga aktörernas roll som lagstiftare och ägare hålls isär. De gemensamt ägda bolagen bör drivas enligt marknadsmässiga krav för att säkerställa en effektiv konkurrens. Kommunala och offentliga bolag ska som regel inte konkurrera med andra aktörer, utan finnas där de behövs.

http://partiprogram.se/m/2014/det-ar-viktigt-att-foradla-och-forvalta

Genom höga krav när det gäller hållbarhet, mångfald, jämställdhet och öppenhet kan de gemensamt ägda bolagen agera föredömligt och visa vägen för ett aktivt samhällsansvar.

http://partiprogram.se/m/2014/genom-hoga-krav-nar-det-galler-hallbarhet

I en demokratisk rättsstat är det viktigt att all makt utövas under lagarna. Grundlagen måste tillförsäkra varje människas alla grundläggande fri- och rättigheter.

http://partiprogram.se/m/2014/i-en-demokratisk-rattsstat-ar-det-viktigt

Ett gott samhälle måste också garantera den enskilde oberoende från staten. Ett fritt och öppet meningsutbyte och respekt för den enskildes personliga integritet är grundläggande värden i en demokrati. Det är ofrånkomligt att den enskildes integritet ibland måste ställas mot andra värden, till exempel vikten av en effektiv brottsbekämpning. I dessa fall ska staten alltid ta stor hänsyn till människors integritet och undvika att hämta information om medborgarna på ett sådant sätt så att rättssäkerheten sätts ur spel. Möjligheterna att möta hot mot vårt samhälle får inte slentrianmässigt vinna terräng på bekostnad av den enskildes integritet. Integritetskränkningar och andra övergrepp från statens sida gentemot den enskilde ska ge rätt till skadestånd.

http://partiprogram.se/m/2014/ett-gott-samhalle-maste-ocksa-garantera-den

Sverige ska föra en aktiv utrikespolitik som väcker respekt i omvärlden. Det kräver en politik som formas av tydliga värden, ambitioner och målsättningar. Demokratin, folkrätten och de mänskliga rättigheterna är den moderata utrikespolitikens hörnstenar.

http://partiprogram.se/m/2014/sverige-ska-fora-en-aktiv-utrikespolitik-som

EU är den centrala plattformen för vår utrikes- och säkerhetspolitik. Den måste tydligare vägledas av gemensamma värderingar som frihet, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. Utvidgningen och grannskapspolitiken ska syfta till att stärka dessa värden. EU-medlemskapet innebär att Sveriges förmåga att påverka den internationella politiken stärks. Samtidigt är närområdet en viktig bas för Sveriges internationella agerande. Norden och det nordiskt-baltiska samarbetet är en styrka som Sverige i alla lägen ska värna och vara drivande inom.

http://partiprogram.se/m/2014/eu-ar-den-centrala-plattformen-for-var

Europeiska Unionen ger grundläggande förutsättningar för att globalt hävda Europas politiska och ekonomiska intressen. Europasamarbetet är viktigt för att öka Sveriges handel och konkurrenskraft. Det behövs ett starkt samarbete för att lösa gemensamma problem såsom hot mot miljön och stabiliteten i de finansiella systemen. EU har genom historien säkrat frihet, fred och demokrati. Nya Moderaterna vill fortsätta att driva frågor som handlar om ett mer öppet och konkurrenskraftigt Europa, en mer ambitiös miljöpolitik, en ansvarsfull ekonomisk politik, krafttag mot internationell brottslighet, mindre byråkrati och värnandet av frihet och demokrati i vår omvärld. Vi vill också att fler länder inom EU bidrar till att ta ansvar för ett fungerande asylsystem.

http://partiprogram.se/m/2014/europeiska-unionen-ger-grundlaggande-forutsattningar-for-att

Lika viktigt som att Europas länder samarbetar på de områden där det ger mervärde, lika självklart är det att EU inte har uppgifter som medlemsländerna bäst hanterar själva. Den så kallade subsidiaritetsprincipen som slår fast denna balans mellan EU och dess medlemsländer utgör grunden för vår syn på Europasamarbetet.

http://partiprogram.se/m/2014/lika-viktigt-som-att-europas-lander-samarbetar

EU måste avveckla sina handelshinder mot omvärlden och vara pådrivande för att förmå andra länder att göra samma sak. Den inre marknaden ska fördjupas, handel och utbyte utan gränser och krångel ska underlättas. EU:s jordbrukspolitik ska reformeras. Omfattningen av olika typer av jordbruksstöd måste trappas ned. Den slår hårt mot redan fattiga länder, försvårar uppfyllelsen av millenniemålen, motverkar den europeiska ekonomins konkurrenskraft och upptar en orimligt stor del av EU:s budget.

http://partiprogram.se/m/2014/eu-maste-avveckla-sina-handelshinder-mot-omvarlden

Nya Moderaterna är i grunden positiva till en gemensam valuta inom EU. Vi respekterar samtidigt resultatet av den folkomröstning som genomfördes 2003. Det är för närvarande inte aktuellt att införa euron i Sverige.

http://partiprogram.se/m/2014/nya-moderaterna-ar-i-grunden-positiva-till

Vi anser att ett svenskt eurointräde endast kan bli aktuellt inom ramen för ett välskött eurosamarbete, där de länder som delar den gemensamma valutan följer de finanspolitiska ramverken och bedriver en ansvarsfull ekonomisk politik. Då är det också troligt att svenska folkets stöd för en gemensam valuta ökar.

http://partiprogram.se/m/2014/vi-anser-att-ett-svenskt-eurointrade-endast

Om det folkliga stödet för euron ökar och består över en längre tid samt om det finns en bred samsyn i riksdagen om ett eurointräde är Nya Moderaterna redo att åter aktualisera frågan om ett eurointräde.

http://partiprogram.se/m/2014/om-det-folkliga-stodet-for-euron-okar

Förenta Nationernas säkerhetsråd har det högsta ansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Sverige och övriga västvärldens deltagande i FN:s fredsinsatser bör öka för att ytterligare höja legitimiteten och kvaliteten i dessa insatser. Organisationens roll som samordnare av humanitärt bistånd och säkerhetsinsatser i de allra fattigaste och mest konfliktdrabbade länder är helt central. FN bör även efter millenniemålens slutpunkt 2015 vara ledande till en politisk uppslutning kring ett arbete för en global och hållbar utveckling.

http://partiprogram.se/m/2014/forenta-nationernas-sakerhetsrad-har-det-hogsta-ansvaret

Vi vill se ett starkare FN som värnar om principen om skyldigheten att skydda. Världen måste kunna skydda människor som utsätts för stort lidande orsakat av till exempel inbördeskrig eller förtryck från den egna staten. I yttersta fall kan detta även innefatta militära insatser. Ett mandat från FN:s säkerhetsråd ska alltid eftersträvas vid sådana insatser och de måste ta sin utgångspunkt i FN-stadgans principer.

http://partiprogram.se/m/2014/vi-vill-se-ett-starkare-fn-som

FN, som styrs av medlemsländerna, har en global legitimitet som måste värnas. Många gånger lever FN inte upp till våra förväntningar. Därför står organisationen inför många utmaningar och måste reformeras och moderniseras.

http://partiprogram.se/m/2014/fn-som-styrs-av-medlemslanderna-har-en

Försvaret av Sverige bygger inte längre bara på att skydda vår frihet och vår nations gränser utan också på internationella insatser och i samarbete med andra. Genom samverkan med andra, i närområdet och på längre avstånd, ska försvaret kunna intervenera för att hindra eskalering av kriser och konflikter som kan påverka Sveriges säkerhet. Det handlar om att ha förmåga att ge stöd och att kunna ta emot stöd.

http://partiprogram.se/m/2014/forsvaret-av-sverige-bygger-inte-langre-bara

I allt högre grad blir våra samhällen beroende av flödena av varor, information, kapital, tjänster och människor. Det medför nya och genomgripande konsekvenser för vår säkerhet. Detta stärker Sveriges nationella försvarsförmåga som värnar våra nationella intressen.

http://partiprogram.se/m/2014/i-allt-hogre-grad-blir-vara-samhallen

Omställningen från ett förrådsställt invasionsförsvar till ett flexibelt insatsförsvar ska fortsätta. Insatsförsvarets operativa förmåga ska förbättras och alla delar måste vara användbara såväl hemma som i utlandet. Det är försvarsmaktens operativa behov som ska styra materiel- och personalförsörjningen. Operativ effekt är ledstjärnan i omställningsarbetet.

http://partiprogram.se/m/2014/omstallningen-fran-ett-forradsstallt-invasionsforsvar-till-ett

En insatsorganisation med stående och kontrakterade förband är nödvändig för att snabbt och effektivt kunna göra insatser i landet, i närområdet och internationellt. Rekrytering till försvarsmakten genom frivillighet ställer krav på att det är attraktivt att ta anställning som soldat, sjöman och officer. Hemvärnet utvecklas till nationella skyddsstyrkor. De har en central roll i det svenska försvaret. Deras roll och förmåga ska öka.

http://partiprogram.se/m/2014/en-insatsorganisation-med-staende-och-kontrakterade-forband

Sveriges tradition av stöd till och medverkan i internationella fredsbevarande operationer ska fullföljas. Vi kommer också fortsatt att söka bred parlamentarisk förankring för dessa. Genom vår återkommande medverkan i Nordic Battle Group, en av EU:s två snabbinsatsstyrkor, tar Sverige ansvar för fred och säkerhet i och utanför vårt närområde.

http://partiprogram.se/m/2014/sveriges-tradition-av-stod-till-och-medverkan

Vi vill verka för en svensk anslutning till Nato. Ett medlemskap ger Sverige större möjligheter att ta ansvar för och påverka en organisation som är central för vår egen och Europas säkerhet. Det kräver att det finns en bred parlamentarisk förankring och ett folkligt stöd för ett sådant beslut. Det bör även ske i nära dialog med och helst tillsammans med Finland.

http://partiprogram.se/m/2014/vi-vill-verka-for-en-svensk-anslutning

Sverige ska ha en effektiv säkerhets- och underrättelsetjänst. Samverkan mellan civila och militära insatser måste förbättras. Detta gäller såväl vid internationella insatser som vid stöd till samhället i Sverige.

http://partiprogram.se/m/2014/sverige-ska-ha-en-effektiv-sakerhets-och

Vi ska vara med och ta ansvar för säkerheten i Europa genom att stödja andra EU-länder eller nordiska länder om de utsätts för katastrofer eller olika former av angrepp. Ett sådant åtagande är det mest grundläggande uttrycket för europeisk solidaritet och därför en naturlig vidareutveckling av Sveriges säkerhetspolitiska linje.

http://partiprogram.se/m/2014/vi-ska-vara-med-och-ta-ansvar

En öppen värld och en öppen global ekonomi fortsätter att lyfta människor ur fattigdom. En uthållig globalisering ligger inte bara i Sveriges intresse utan skapar globala möjligheter att gå från förtryck till frihet och från fattigdom till välstånd. Öppna, toleranta och jämställda samhällen ökar individers frihet och skapar bättre förutsättning för ekonomisk, social och kulturell utveckling. Människors fria rörlighet i världen ska inte begränsas mer än nödvändigt av politiska hinder.

http://partiprogram.se/m/2014/en-oppen-varld-och-en-oppen-global

Att slå vakt om frihandeln är ett viktigt övergripande verktyg för en friare värld. Men trots att världen blivit en bättre plats för många lever fortfarande många kvinnor, barn och män på under en dollar om dagen. Den dubbla tragedin för människor i många utvecklingsländer är att deras tillvaro inte bara präglas av materiell fattigdom utan också av förtryck och vanmakt.

http://partiprogram.se/m/2014/att-sla-vakt-om-frihandeln-ar-ett

Sverige ska ha en ambitiös utvecklingspolitik med människan i fokus och syfta till att lyfta människor ur fattigdom av egen kraft. Biståndet bör även framöver motsvara en procent av bruttonationalinkomsten. Sedan 2006 har Nya Moderaterna haft en stark reformagenda för biståndet. Vi har fortsatt arbeta med att utveckla biståndet till att bli mer effektivt, resultatorienterat och relevant. Ett exempel på detta är Öppna biståndet, en av de största moderata reformerna inom utvecklingspolitiken, som syftar till att öppna upp det svenska biståndet för ökad insyn, delaktighet och ansvarstagande. Sverige bör även vara pådrivande för ett transparent och effektivt bistånd inom vårt internationella samarbete.

http://partiprogram.se/m/2014/sverige-ska-ha-en-ambitios-utvecklingspolitik-med

Demokratisk utveckling och respekt för mänskliga fri- och rättigheter inom utvecklingssamarbetet förblir en central värdegrund. Biståndet får inte bara handla om att föra över en summa pengar, utan måste kunna följas upp eller mätas. Det betyder att biståndet ska möta fattiga och ofria människors behov och bidra till förändring.

http://partiprogram.se/m/2014/demokratisk-utveckling-och-respekt-for-manskliga-fri-

Kampen för ökad jämställdhet är en av vår tids viktigaste demokratiska utmaningar. Traditioner och lagstiftning används för att inskränka kvinnors frihet på många platser i världen. Kvinnor och flickor utsätts för tvångsäktenskap, könsstympning, trafficking och sexuella kränkningar. Kvinnor drabbas ofta särskilt hårt av krig, naturkatastrofer och fattigdom.

http://partiprogram.se/m/2014/kampen-for-okad-jamstalldhet-ar-en-av

Att kvinnor förvägras grundläggande fri- och rättigheter är ett av de största hindren mot utveckling, tillväxt och demokrati. Först när kvinnor, i samma omfattning som män, får tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård, förvärvsarbete och äganderätt samt kan skyddas mot övergrepp, kan ett lands utveckling ta verklig fart.

http://partiprogram.se/m/2014/att-kvinnor-forvagras-grundlaggande-fri-och-rattigheter

I många samhällen runt om i världen saknar också hbtq-personer grundläggande rättigheter. Vi ska därför lägga fortsatt stor kraft på dessa områden inom såväl utvecklingsarbetet som övrigt internationellt arbete.

http://partiprogram.se/m/2014/i-manga-samhallen-runt-om-i-varlden

De senaste decenniernas tekniska utveckling, med internet och mobiltelefoni som centrala arenor för information, kommunikation och tankeutbyte skapar inte bara förutsättningar för en kunskaps- och informationsrevolution, utan även en frihetsrevolution. Framstegen inom dessa områden är enorma.

http://partiprogram.se/m/2014/de-senaste-decenniernas-tekniska-utveckling-med-internet

Digitaliseringen ger individen en frihet som totalitära stater och auktoritära regimer vill kväva av rädsla för att förlora sitt informationsövertag och sin makt. Vi ser därför teknologins möjligheter som just ett verktyg för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter i utrikespolitiken. Samtidigt väcker utvecklingen viktiga frågor om integritet och ställer krav på gränsöverskridande dataskydd.

http://partiprogram.se/m/2014/digitaliseringen-ger-individen-en-frihet-som-totalitara

Fildelning förenklar avsevärt distributionen av digitalt innehåll. Det möjliggör dagligen spridning av kulturella uttryck, upplevelser på nya marknader och nya affärsmodeller.

http://partiprogram.se/m/2014/fildelning-forenklar-avsevart-distributionen-av-digitalt

Upphovsrätten ska respekteras i den digitala miljön. Det är viktigt inte bara ur ett moraliskt perspektiv, utan även ur ett praktiskt då alternativet kraftigt underminerar drivkrafterna för fortsatt utveckling. Framväxten av legala alternativ ska därför underlättas, bland annat genom förenklad och harmoniserad lagstiftning inom EU som gör det möjligt med en större marknad för dessa tjänster.

http://partiprogram.se/m/2014/upphovsratten-ska-respekteras-i-den-digitala

När dagliga händelser upptar människors tid är det lätt att glömma hur Sverige deltar i en historisk utveckling mot mer kulturell mångfald och mänsklig rörlighet över gränser. Människor, pengar, arbetstillfällen och information rör sig snabbt över världen. För Sverige har det inneburit att vårt samhälle genomgått en dramatisk förändring.

http://partiprogram.se/m/2014/nar-dagliga-handelser-upptar-manniskors-tid-ar

Den tilltagande globaliseringen har understrukit att avstånden i världen har krympt. Samtidigt har världen för den enskilde växt och blivit mer tillgänglig och öppen. Detta öppnar för stora möjligheter. Ökad öppenhet bidrar till att antalet migranter i världen ökar, vilket är en stark drivkraft för utveckling. Nittio procent av alla världens migranter rör sig för att söka arbete och andra möjligheter.

http://partiprogram.se/m/2014/den-tilltagande-globaliseringen-har-understrukit-att-avstanden

De legala möjligheterna att ta sig till Sverige och Europa måste förbättras. Insynen i asylprocessen måste förbättras och rättsäkerheten stärkas. Varje person har rätt att få sin situation och sina grunder prövade. Vi ser behov av att stimulera återvandring av människor som kommit till vårt land, vilket är en företeelse som stöds av FN:s flyktingkommissariat och världssamfundet i stort.

http://partiprogram.se/m/2014/de-legala-mojligheterna-att-ta-sig-till

Vi vill fortsätta riva hinder för människors rörlighet. Det börjar med att människor som är förföljda ska kunna få en fristad här. Det är vår övertygelse att ökade kontakter mellan människor stärker relationer och skapar förståelse och stabilitet. Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten kan ett gott samhällsklimat skapas.

http://partiprogram.se/m/2014/vi-vill-fortsatta-riva-hinder-for-manniskors